Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ, Phi-líp 3:20