Tìm kiếm

Tìm Danh Nhân

Giới Thiệu Bài Giảng

Lời Thánh Kinh chép: "Chúa Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày sẽ đến, là khi ta khiến sự đói kém đến trong đất, chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ chúng nó sẽ đi dông dài từ biển nầy đến biển khác, từ phương bắc đến phương đông; chạy đi đây đi đó đặng tìm lời Đức Giê-hô-va mà không tìm được." (A-mốt 8:11-12)

Nhơn dịp kỷ niệm tháng TẠ ƠN, Nhu Liệu Thánh Kinh Online xin giới thiệu đến quí vị mục BÀI GIẢNG.

Chúng tôi ao ước qua phương tiện này  phần nào đáp ứng được nhu cầu nghe Lời Chúa rao giảng bởi những Đầy tớ Ngài trên khắp thế giới. Quí vị sẽ dễ dàng nghe, đọc hoặc xem được những bài giảng ích lợi cho đời sống tâm linh của mình.

Về phần các Đầy tớ của Chúa đã giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời (IPhi-e-rơ 4:11) còn chúng ta là người nghe, hãy noi gương các tín hữu Bê-rê, sẵn lòng chịu lấy đạo nhưng với tinh thần tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng (Công vụ 17:11). Quan trọng hơn nữa Gia-cơ khuyên chúng ta "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình" (Gia-cơ 1:22). Chúng ta hiểu biết bao nhiêu không quan trọng bằng chúng ta kinh nghiệm ân điển của Chúa bao nhiêu.

"Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em,
và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan."
(Cô-lô-se 3:16)