Tìm kiếm

KẾ HỌACH CỨU RỖI QUA NHỮNG CÂU THÁNH KINH

1.—  Giăng 3:16 (Thượng Đế là tình yêu)

2.—  Rô-ma 3:23 (Tội lỗi là vấn đề nan giải)

3.—  6:23 (Tội lỗi phải bị hình phạt)

4.—  5:8 (Chúa Cứu Thế đã gánh lấy án phạt tội lỗi)

5.—  Công vụ 4:12 (Chỉ có Chúa Cứu Thế ban ơn cứu rỗi)

6.—  Khải Huyền 3:20 (Chúa Cứu Thế đang chờ đợi bạn tiếp nhận Ngài)

7.—  Giăng 1:12 (Bạn phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế cách cá nhân)

8.—Nhận định về phương pháp “Kế Họach Cứu Rỗi Qua Những Câu Thánh Kinh”

Phương pháp này sử dụng 7 câu Thánh Kinh để làm thành dàn bài về kế họach cứu rỗi của Thượng Đế. Mỗi câu Thánh Kinh bày tỏ một chủ đề.

Để thực hành phương pháp chứng đạo trên, ta mở đầu bằng cuộc chuyện trò về các vấn đề trong đời sống hằng ngày; sau đó chuyển qua vấn đề thuộc linh hay tôn giáo. Ta có thể chuyển tiếp với các câu hỏi như: “Có bao nhiều nhà thờ trong khu vực bạn ở?” hoặc “Bạn thích chương trình nào nhất trên đài truyền hình?” Câu hỏi kế tiếp, “Bạn có bao giờ xem chương trình tôn giáo lần nào trên truyền hình chưa?” để cho thân hữu trả lời.

Sau đó ta nói tiếp: “Con người có rất nhiều quan điểm và niềâm tin, trong số đó có một vài quan điểm thật thích thú. Giả định có ai hỏi bạn ‘Thế nào là một Cơ Đốc nhân?’ bạn sẽ trả lời ra sao?” Câu hỏi trên giúp ta biết được người ấy đã tin Chúa hay chưa. Khi biết họ chưa tin Chúa, ta sẽ nói tiếp: “Thật là thích thú khi nhiều người có cùng niềm tin giống nhau. Nếu bạn cho một ít thì giờ, tôi muốn chia sẻ với bạn niềm tin của tôi.Niềm tin ấy đặt nền tảng trên lời của Thượng Đế là Thánh Kinh. Tôi đã chọn ra 7 câu để nói cho bạn biết về kế họach cứu rỗi diệu kỳ của Thượng Đế dành cho bạn và tôi. Kế họach đó bắt đầu với tình thương yêu của Thượng Đế.” Rồi hỏi, “Tôi có thể chia sẻ tin mừng ấy cho bạn chứ?” Khi thân hữu đồng ý, ta sẽ nói: “Câu Thánh Kinh đầu tiên tỏ bày cho chúng ta biết Thượng Đế là tình yêu.” Chứng đạo viên trưng dẫn  Giăng 3:16. Rồi chứng đạo viên giải thích ý nghĩa câu đó bằng lời của chính mình. Sau đó qua câu thứ hai, “Nhưng tội lỗi là vấn đề nan giải” và cứ tiếp tục như thế cho đến hết dàn bài 7 câu. Dưới đây là dàn bài vắn tắt:

THƯỢNG ĐẾ LÀ TÌNH YÊU (Giăng 3:16)

“Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn.”

Thượng Đế yêu thương chúng ta và dựng nên chúng ta như là những đối tượng của tình yêu Ngài. Thượng Đế là thần linh (4:24) nên tạo dựng con người có phần tâm linh để con người được sự tương giao thuộc linh với Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-28  2:7). Thượng Đế chẳng những ban cho chúng ta sự sống sung mãn mà còn ban cho sự sống vĩnh viễn.

TỘI LỖI LÀ VẤN ĐỀ NAN GIẢI (Rô-ma 3:23)

“Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Thượng Đế.”

Chúng ta là tội nhân do bản tính, do sự chọn lựa và do thói quen. Vì A-đam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian. Thánh Kinh chép: “Chẳng có một người nào công chính, dù chỉ một người thôi. Chẳng có ai hiểu biết Thượng Đế, không ai tìm kiếm Ngài. Mọi người đều trở mặt, đi vào đường lầm lạc.Chẳng một ai làm lành, dù một người cũng không” (Rô-ma 3:10-12  Rô-ma 5:12). Do “sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa”(Ê-sai 59:2).

TỘI LỖI PHẢI BỊ HÌNH PHẠT (Rô-ma 6:23)

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...”

Bản tính công bình và Thánh khiết của Thượng Đế đòi hỏi Ngài phải hình phạt tội lỗi (Sáng Thế Ký 2:17  Ê-xê-chiên 18:4). Chúng ta phạm tội với Thượng Đế do lòng cứng cõi và sự không vâng phục, và đã “chết vì lầm lỗi và tội ác mình” (Ê-phê-sô 2:1). Nếu cứ tiếp tục sống trong tội lỗi “sẽ bị hình phạt đời đời trong địa ngục” (2Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

CỨU THẾ ĐÃ GÁNH LẤY ÁN PHẠT TỘI LỖI (Rô-ma 5:8)

“Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.”

Con người không giải quyết được vấn đề tội lỗi, cũng chẳng thể nhờ công đức để được hòa thuận với Thượng Đế (Tit 3:5-7 Ê-phê-sô 2:8,Ê-phê-sô 2:9). Tuy nhiên Thượng Đế thi thố lòng yêu thương cách đặc biệt: khi chúng ta còn đang sống trong tội lỗi, Chúa Cứu Thế theo đúng kỳ hẹn đã chết vì chúng ta. Nhờ ân phúc dồi dào đó, chúng ta được cứu chuộc và tha tội. Chúa Cứu Thế cũng đã từ kẻ chết sống lại để chứng tỏ Ngài có quyền cứu rỗi chúng ta,đồng thời ban cho người tin Ngài quyền năng đắc thắng tội lỗi và sự chết (Ê-phê-sô 1:7  2Cô-rinh-tô 5:21  Cô-lô-se 1:13-14  1Phi-e-rơ 2:24,1Phi-e-rơ 2:25).

CHỈ CÓ CHÚA CỨU THẾ BAN ƠN CỨU RỖI (Công vụ 4:12)

“Ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu không ai có quyền năng cứu rỗi con người, vì dưới bầu trời này, chúng ta không thể kêu cầu danh nào khác để được cứu rỗi.”

Đức tin để được cứu là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là con đường, Chân lý và Nguồn sống (Giăng 14:6). Nếu không nhờ Ngài không ai được đến với Đức Chúa Cha. Vậy chúng ta được cứu nhờ ân phúc Thượng Đế, do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Đây là một tặng phẩm của Thượng Đế, chứ không phải là kết quả của công đức chúng ta.

CHÚA CỨU THẾ ĐANG CHỜ BẠN TIẾP NHẬN NGÀI (Khải Huyền 3:20)

“Này, Ta đứng bên ngoài gõ cửa, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào...”

Chúa Cứu Thế đang đứng ngoài cửa lòng bạn.Ngài chờ bạn ăn năn và mời Ngài bước vào để làm Chúa và Chủ của đời bạn.

BẠN PHẢI TIẾP NHẬN CHÚA CỨU THẾ CÁCH CÁ NHÂN (Giăng 1:12)

“Tuy nhiên, tất cả những người tiếp nhận Chúa đều được quyền làm con cái Thượng Đế tiếp nhận Chúa là đặt niềm tin nơi Chúa.”

Tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào đời sống như là Chúa và Chủ của mình, nghĩa là đặt đức tin và niềm cậy trông duy nhất vào Ngài để được cứu rỗi. Khi ấy bạn sẽ được “sanh lại”, được “sanh bởi Thánh Linh” vào gia đình Thượng Đế. Bạn sẽ trở thành con người mới và được phục hòa với Thượng Đế (2Cô-rinh-tô 5:17,2Cô-rinh-tô 5:18). Đồng thời bạn nhận được chứng cớ của sự cứu rỗi—chứng ấy tức là Thượng Đế đã ban sự sống đời đời cho chúng ta (1Giăng 5:11-13).

Sau hết là giờ quyết định. Nếu thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa, chứng đạo viên sẽ hướng dẫn người cầu nguyện tín thác.Chứng đạo viên sẽ cầu nguyện trước, rồi mời thân hữu lặp lại từng câu ngắn. Sau lời cầu nguyện, ta hoan nghênh họ vào đại gia đình của Chúa Cứu Thế. Đồng thời mời họ đọc một trong ba câu Thánh Kinh này:  Giăng 5:24  6:47 hoặc  1Giăng 5:11-13 kèm theo lời giải thích để bảo đảm cho họ biết đã được cứu rỗi.

Dưới đây là phần khải đạo ngắn, trích từ tập sách nhan đề “Khải Đạo Tân Tín Hữu”

Sự Quyết Định Cá Nhân

Bạn có thể nói chuyện với Thượng Đế ngay lúc này về sự cứu rỗi của bạn qua sự cầu nguyện. Hãy thưa với Ngài rằng bạn biết mình là một tội nhân cần được sự tha thứ, nói với Ngài rằng bạn tin Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết thay để trả án phạt cho tội lỗi của bạn. Cũng hãy thưa với Ngài rằng bạn ăn năn tội lỗi và muốn mời Ngài bước vào đời sống để làm Chúa và Chủ.

Nếu đây là sự quyết định của bạn, xin bạn lặp lại theo tôi lời cầu nguyện ấy.

Lời Cầu Nguyện Tín Thác

“Lạy Cha, con biết con là một tội nhân cần được sự tha thứ; con tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết thay, để trả án phạt cho tội lỗi của con. Con ăn năn và xây bỏ tội lỗi. Giờ này con mời Ngài bước vào đời sống để làm Cứu Chúa của cá nhân con. Nhờ ân phúc của Thượng Đế,con muốn bước theo và vâng phục Ngài như là Chủ của cuộc đời con”.

Khải đạo tân tín hữu

Thánh Kinh tuyên bố: “Tất cả những người kêu cầu Danh Chúa đều được cứu rỗi” (Rô-ma 10:13 BDY). Ngay lúc tiếp nhận Chúa, bạn nhận được những điều kỳ diệu sau đây: Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào đời sống bạn (Khải Huyền 3:20  Cô-lô-se 1:27); tội lỗi bạn được tha thứ (1:14); bạn trở nên con cái Thượng Đế (Giăng 1:12) bạn được thừa hưởng cơ nghiệp phước hạnh của Thượng Đế (Rô-ma 8:16,Rô-ma 8:17) bạn được sự sống đời đòi (Giăng 3:16  Giăng 5:24  Giăng 6:47  Giăng 5:12,Giăng 5:13).

Đừng tin cậy nơi cảm giác, vì nó sẽ thay đổi; nhưng hãy tin cậy Thượng Đế và lời hứa của Ngài. Để luôn có đời sống tin cậy Thượng Đế, bạn nên thực hành các việc này: cầu nguyện hằng ngày, đọc Kinh Thánh, làm chứng, và lớn lên trong Chúa Cứu Thế qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy trở thành thuộc viên của Hội Thánh, nhận lễ báp têm, thờ phượng,thông công và phục vụ Chúa.

NHẬN ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP “KẾ HỌACH CỨU RỖI QUA NHỮNG CÂU THÁNH KINH”

Phương pháp chứng đạo “Kế họach Cứu Rỗi Qua Những Câu Thánh Kinh” cũng tương tự như phương pháp Lovett song có nhiều ưu điểm hơn. Nó khai triển Phúc Âm khá đầy đủ và chương trình trình chăm sóc chu đáo hơn.

Về điểm yếu của phương pháp này thì cũng giống như của Lovett, ngoại trừ không sử dụng thủ đoạn tâm lý."