Tìm kiếm

C9.1 PHỤ NỮ TRONG SỰ LÃNH ĐẠO VÀ TRONG CHỨC VỤ

 PHẦN C9: PHỤ NỮ ĐỐI VỚI CHỨC VỤ

 Chương I: PHỤ NỮ TRONG SỰ LÃNH ĐẠO VÀ TRONG CHỨC VỤ

Phần Dẫn Nhập

"Chúa truyền mạng lịnh ra: Các người ĐÀN BÀ báo tin, thật một đoàn đông lắm "(Thi Thiên 68:11).

Chữ "ĐOÀN" dịch từ tiếng Hêbơrơ là tsaba. Cuốn Thánh Kinh Phù Dẫn (Concordance) của Strong nói từ này là giống cái và có ý nghĩa "một đám đông phụ nữ được tổ chức để chiến đấu".

Câu Kinh thánh trên thiết lập một lời hứa tiên tri rất rõ về một ngày khi phụ nữ được tự do rao giảng Tin Lành và làm công việc Chúa cùng với các ông.

Câu Kinh thánh được dịch cách đúng đắn như sau:"Chúa truyền ra mạng lệnh, các người đàn bà được tổ chức để chiến đấu thật đông lắm ".

Những gì viết sau đây là để bảo vệ lực lượng phụ nữ đặc biệt này.

Mục đích của phần này bao gồm hai điều:

(1) Giải phóng phụ nữ để họ tìm được vị trí đúng đắn trong công việc của Chúa, để có thể hoàn thành chức vụ vì vinh hiển của Ngài và (2) thay đổi thái độ của những nam lãnh đạo để khuyến khích phụ nữ làm trọn sự kêu gọi của Chúa đối với họ.

"Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác thịt; con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta "(Công vụ 2:17, 18).

Muốn làm bất cứ điều gì trên thế giới này thì cần ba điều: thời gian, nhân lực và của cải.

Ma quỷ đã sử dụng một chiến lược hết sức thành công để ngăn chận Hội thánh làm trọn Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo để Tin Lành được lan khắp thế gian. Một nửa nhân lực (phụ nữ) thường không được tham dự vào công việc trong nhiều hội thánh.

Bạn có thể tưởng tượng sự thành công của một quân đội mà phân nửa chiến sĩ bị ngăn cản không cho tham dự cuộc chiến?

A. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ

Chúng ta hãy trở lại Sáng thế ký và xem sự sáng tạo người nữ: "Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ ".

Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: "Loài người ở một mình thì không tốt, Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó "(Sáng Thế Ký 1:27; 2:18).

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: "Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất " (1:28).

1. Đồng Quản Trị.

Những câu Kinh thánh trên cho thấy rõ mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời cho người nam và người nữ là đồng quản trị công trình sáng tạo. Nghĩa là theo ý định của Đức Chúa Trời, họ bình đẳng về địa vị, quyền hành. Họ phải cùng nhau quản trị.

Sự hợp tác duy nhất này được xác định lại trong Tân Ước."Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ " (1Cô-rinh-tô 11:3).

"Đầu của mọi người là Đấng Christ ".

Lẽ thật này dạy chúng ta rằng mối quan hệ giữa Đấng Christ - Đức Chúa Con và người nam (Ađam), cũng y như mối quan hệ mà Đức Chúa Trời dự định giữa người nam (Ađam) và người nữ (Êva). "...Và đầu người đàn bà là đàn ông ".

Câu Kinh thánh này cũng xác định vai trò và mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đấng Christ, Đức Chúa Con là khuôn mẫu mà Kinh thánh sử dụng để minh họa mối quan hệ mà Chúa muốn có giữa người nam và người nữ. Y như "Đức Chúa Trời là đầu Đấng Christ thể nào thì người nam là đầu người nữ thể ấy ".

Nếu muốn hiểu vai trò của người nam và người nữ theo Kinh thánh, chúng ta phải xem xét mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Đấng Christ.

2. Tham Dự Đầy Đủ.

Vậy Đức Chúa Giêxu cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy! (Giăng 5:19)

Như Con phụ thuộc vào sự tán đồng và quyền hạn của Cha mà hành động thể nào thì người nữ cũng hành động chung với người nam thể ấy. Con làm bất cứ điều gì mà Con thấy Cha làm và cũng làm y như Cha làm. Chúa muốn người nữ tham dự vào tất cả những gì mà người nam làm.

"Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm; Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng "(5:20).

"Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy "(5:21).

3. Trách Nhiệm Đoán Xét.

"Cha... đã giao trọn quyền phán xét cho Con "(5:22).Từ phán xét trong tiếng Hy- lạp là Krino, có nghĩa là "quyết định "(về mặt pháp lý),trừng phạt trả thù, xét xử và hành động như một luật sư.

Điều này minh họa mục đích của Chúa cho người nữ đồng quản trị với người nam.

Hội thánh là Cô Dâu của Đấng Christ. Phaolô nói: "Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ " (2Cô-rinh-tô 11:2). Cô Dâu (Hội thánh) có mối quan hệ với chồng là (Đấng Christ) cũng y như Đức Chúa Con quan hệ với Đức Chúa Cha.

"Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài (thịt Ngài và xương Ngài)...sự mầu nhiệm là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy "(Ê-phê-sô 5:30-32).

Là Cô Dâu của Đấng Christ, những thành viên của Hội thánh được gọi "để đoán xét các thiên sứ và con người " và "những việc đời này "(1Cô-rinh-tô 6:3). Vai trò nữ giới giao cho Tân nương của Đấng Christ, Hội thánh, phù hợp với ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho người nữ là cai trị với Ađam. Người nữ cũng được ban năng lực để quản trị trong sự hòa hợp yêu thương và sự thuận phục đối với người nam.

4. Sự Thuận Phục Và Vâng Lời.

Nhưng Ađam và Êva phạm tội và Đức Chúa Trời bảo Êva:"Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi " (Sáng Thế Ký 3:16). Do đó, phụ nữ được bảo phải vâng phục chồng. Đây là điều vẫn còn tồn tại trong thời Tân Ước. Khi sứ đồ Phaolô nói với các bà vợ Cơ Đốc:"Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa vậy "(Ê-phê-sô 5:22).

Nhưng ngay cả khi người nữ phải vâng phục chồng mình thì người nữ cũng không thấp kém hơn người nam. Có nghĩa là người nữ sẵn lòng để người nam dẫn dắt. Phaolô thực sự kêu gọi sự vâng phục về phần cả người chồng lẫn người vợ: "Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục lẫn nhau "(5:21).

Trong một lá thư khác, Phaolô đã nói rõ ràng là không có sự phân biệt địa vị giữa người nữ và người nam trong Đấng Christ: "Tại đây không còn chia ra người Giuđa hoặc người Gờréc; không còn tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà vì trong Đức Chúa Giêxu Christ, anh em thảy đều làm một "(Ga-la-ti 3:28).

Điều này có nghĩa chúng ta cần hiểu vai trò dành cho người nữ được phát họa trong Kinh thánh. Thật là tuyệt diệu và vinh hiển.