Tìm kiếm

C3. TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO RA LOÀI NGƯỜI

PHẦN C3: TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO RA LOÀI NGƯỜI

(Bài viết của Ralph Mahoney)

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI NƠI NHÂN LOẠI

A. SỰ BÀY TỎ VỀ BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI

Đây là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng nhất trong Kinh Thánh về sự hiểu biết kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại:

"Và Đức Chúa Trời (Elohim) phán rằng: CHÚNG TA hãy làm nên loài người như hình của CHÚNG TA... "(Sáng Thế Ký 1:26).

1. Bày Tỏ Qua Danh Xưng Của Ngài

Elohim là danh từ số nhiều và là danh đầu tiên trong bảy danh theo giao ước của Đấng Tạo Hóa được tìm thấy trong Kinh Thánh (Ghi chú: "chúng ta" là hình thức số nhiều chỉ về Đức Chúa Trời trong 3:22).

2. Bày Tỏ Qua Các Hành Động Của Ngài

Trong Ma-thi-ơ 3:16, 17, Đức Chúa Cha từ trên trời phán- khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên Đức Chúa Con.

Trong sự kiện này, ba "thân vị" của Đức Chúa Trời được trông thấy rõ ràng. Sự việc một Đức Chúa Trời ba ngôi này đã đưa ra những khó khăn về mặt tri thức cho những kẻ theo thuyết độc thần (là những người tin rằng chỉ có MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI).

Con người hằng bao thế kỷ qua đã tìm cách giải thích sự bí ẩn về việc Đức Chúa Trời là MỘT như thế nào Tuy nhiên trong Phục truyền 6:4, lẽ thật này được bày tỏ trong BA Thân Vị. Đức Chúa Trời ba ngôi không bao giờ có thể giải thích cách đầy đủ để thỏa mãn tính tò mò xác thịt của chúng ta. Tuy nhiên, có vài điều cũng giúp ích cho chúng ta phần nào.

3. Bày Tỏ Qua Sự Tạo Dựng Của Ngài

Sứ đồ Phao-lô dạy rằng chúng ta có thể hiểu về Đức Chúa Trời qua những điều đã được dựng nên (Rô-ma 1:20). Cho nên, chúng ta hãy nhìn vào những minh họa từ công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời.

a. Con Người:

Đức Chúa Trời tạo nên con người giống như Ngài. Con người là ba trong một: gồm tâm thần, linh hồn và thể xác nhưng là MỘT (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

b. Nước:

Nước là một chất, tuy nhiên lạnh thì thành đá, khi ấm thì thành chất lỏng, và khi đun nóng thì thành hơi, tuy nhiên ba thể đó vẫn là một chất.

c. Trứng:

Một cái trứng gồm ba phần, nhưng vẫn là một. Trứng gồm có vỏ, lòng trắng, lòng đỏ, ba nhưng là một.

B. CON NGƯỜI ĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ QUẢN TRỊ

"Và Đức Chúa Trời (Elohim) phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, ĐẶNG QUẢN TRỊ... "(Sáng Thế Ký 1:26).

1. Di Sản Của Toàn Nhân Loại

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người để làm đầu trên công cuộc sáng tạo của Ngài:"Loài người là gì? ...Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người... Ngài chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài "(Thi Thiên 8:5-6; Hê-bơ-rơ 2:8).

Điều này không chỉ dành cho A-đam và Ê-va mà còn cho hậu tự của họ nữa. Đó là di sản cho toàn nhân loại, là những người mang hình (tính cách) và tượng (uy quyền) của Đức Chúa Trời.

A-đam và Ê-va, với tư cách là kẻ đồng nhiếp chính công cuộc sáng tạo, tiêu biểu cho khuôn mẫu quản trị này qua hình thức hôn nhân và gia đình: "...cùng hưởng phước "(1Phi-e-rơ 3:7). Nhưng chẳng bao lâu, di sản tuyệt diệu này của con người đã bị đánh cắp bởi sự dối gạt và xảo quyệt.

2. Cùng Nhau Quản Trị

Các từ "đặng HỌ quản trị" rõ ràng ám chỉ rằng đây là một sự quản trị được CHIA SẺ, không hề có vấn đề một người cai trị, cũng không có sự độc tài hay cai trị theo kiểu đế quốc.

Chúng ta phải phân biệt rõ ràng giữa khát vọng cai trị của Sa-tan (một mình cai trị) và lời hứa về sự CHIA SẺ quyền bính trong Kinh Thánh, qua một thân thể hiệp nhất được dựng nên theo ảnh và tượng của Đức Chúa Trời.

Sa-tan nói,"Ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời... ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao "(Ê-sai 14:13, 14). Sa-tan thuyết phục Ê-va, "Ngươi sẽ như Đức Chúa Trời (Elohim)" (Sáng Thế Ký 3:5) nếu ngươi ăn trái cấm. Hãy chú ý thể số ít trong cả hai đoạn Kinh Thánh này, "Ta sẽ...", "ngươi sẽ... " (số ít).

Ước muốn một mình cai trị, tách với người khác, tức là nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Điều ấy thuộc về Satan, xác thịt và ma quỷ.

Còn ước muốn cai trị khởi phát từ sự hiệp một với Đấng Christ, từ sự vâng lời và sự thông công với Đấng Christ và thân thể của Ngài (Hội thánh) là ước muốn thuộc linh, phù hợp với Kinh Thánh và đúng đắn.

Mục đích của Đức Chúa Trời qua một Thân có nhiều chi thể (1Cô-rinh-tô 12:27) là HỌ (số nhiều nghĩa là cùng nhau) cùng chia sẽ ảnh và tượng của Ngài (tâm tánh và uy quyền). Trong mức độ mà CHÚNG TA làm, một quyền năng thuộc linh lớn lao có thể tuôn chảy ra từ nơi CHÚNG TA. "CÁC SỨ ĐỒ (chú ý số nhiều) lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Giêxu Christ, và HẾT THẢY đều được phước lớn " (Công vụ 4:33).

Để tìm kiếm quyền năng của Đức Chúa Trời vì mục đích ích kỷ của riêng mình, thì mục đích đơn lẻ đó sẽ dẫn đến thảm họa thuộc linh. Hãy chú ý những điều sau:

a. Môi-se: Quyền Hành Chia Sẻ

Môi-se từ chối sở hữu quyền năng của Đức Chúa Trời một mình, mà cầu xin Chúa thà giết chết ông đi còn hơn là lập ông làm một nhà lãnh đạo vĩ đại tách khỏi dân chúng (Xuất Ê-díp-tô 32:32, 33; Phục truyền 9:14). Môi-se đã hiểu nguyên tắc về một uy quyền hợp tác hay chia sẻ.

b. Các Vua: Không Chia Sẻ Quyền Hành

Các vua chẳng phải là ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời (Các Quan Xét 8:23; 1Sa-mu-ên 8:7). Họ không tiêu biểu cho một sự cai trị được chia sẻ.

c. Chúa Giêxu: Chia Sẻ Quyền Hành

Chúa Giêxu vô cùng vui thích khi biết chức vụ của Ngài sẽ được nhiều người tiếp tục thực hiện. "Bởi Vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng... Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi "(Hê-bơ-rơ 10:5).

Chúa Giêxu CHIA SẺ quyền năng và uy quyền của Ngài cho đồng đội (thân thể). "Đức Chúa Giêxu nhóm họp MƯỜI HAI môn đồ lại và ban CHO HỌ quyền năng và uy quyền trên tất cả các quỷ và để chữa bệnh. Rồi Ngài sai HỌ đi giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh... kế đó Chúa chọn BẢY MƯƠI môn đồ khác sai TỪNG ĐÔI đi... vào các thành. .chữa kẻ bệnh " (Lu-ca 9:1; 10:1, 8, 9).

Chúa Giêxu làm việc qua con số tối thiểu là HAI. Chia sẻ quyền hành (công tác đồng đội) giữ chúng ta khỏi sa bẫy của ma quỷ. "Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình " (Truyền Đạo 4:9).

d. Các Tín Đồ: Sẽ Chia Sẻ Quyền Hành

Những kẻ nào trung tín trong đời này sẽ ĐỒNG TRỊ với Đấng Christ cho đến đời đời. "Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài... cũng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm... và sẽ chung trị vì đời đời " (Khải Huyền 3:21; 20:6; 22:5).

e. Các Tín Đồ: Sẽ Chia Sẻ Sự Vinh Hiển

Những môn đồ trung tín của Chúa Giêxu là những kẻ chịu khổ vì làm theo ý Ngài, và được CÙNG hưởng vinh hiển. "Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho CŨNG được vinh hiển với Ngài "(Rô-ma 8:17).

3. Chia Sẻ Quyền Hành Bảo Vệ Chúng Ta Khỏi Sự Lừa Dối

Nhiều người (thậm chí còn xưng là môn đồ của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh) cũng bị lạc lầm vì sự đeo đuổi quyền hành của họ được thực hiện theo cách không luật lệ, ích kỷ và không theo Kinh Thánh. Họ khoe khoang về quyền lực CÁ NHÂN (hoặc về niềm hy vọng của họ cho một quyền lực cá nhân trong tương lai). Những sự đeo đuổi như thế dẫn đến sự lừa dối, như đã xảy ra với Ê-va (1Ti-mô-thê 2:14).

Thánh Linh của lẽ thật sẽ khiến chúng ta xin Đức Chúa Trời ban cho quyền năng, và cùng nhau cầu nguyện, rồi sẽ cùng với những tín hữu khác cùng nhận điều đó. Theo cách thức này, chúng ta được bảo vệ nhờ nguyên tắc CHIA SẺ QUYỀN HÀNH.

"MỌI NGƯỜI nghe đoạn thì một lòng cất tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời rằng... ban cho các ĐẦY TỚ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêxu làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ.

Khi HỌ cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động; AI NẤY đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ... HỌ kể mọi vật là của chung " (Công vụ 4:24, 29-32).

Đức Chúa Trời đã tạo nên loài người để ban cho quyền cai trị. Nếu sự cai trị được ban cho chúng ta, chúng ta nên bày tỏ điều đó bằng cách bước đi trong sự thông công mật thiết với người khác (1Giăng 1:7), thường xuyên thuận phục Đức Chúa Trời để chống trả ma quỷ (Gia-cơ 4:7).