Tìm kiếm

D6.1 Tâm Linh, Tâm Hồn, Thể Xác

Chương 1- TÂM LINH, LINH HỒN VÀ THỂ XÁC

Phần Dẫn Nhập

"Nguyện xin Tâm Thần, Linh Hồn, Thân thể của anh em được giữ gìn trọn vẹn không chỗ trách được. .." (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Đức Chúa Trời muốn chúng ta trọn vẹn (nghĩa là không có bệnh tâm thần, tình cảm tổn thương hoặc thể chất bệnh hoạn). Ngài mong ước sự trọn vẹn trong tâm linh, linh hồn và thân thể chúng ta. Tội lỗi làm tổn hại những người khác, thường là những người chúng ta yêu mến. Tội lỗi có thể gây ra bệnh hoạn trong tâm linh, linh hồn và thân thể. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chữa lành ba phần khác nhau này của đời sống chúng ta (linh, hồn và thân thể) và làm cho chúng ta trọn vẹn trở lại.

Lời của Chúa Jesus đã đem lại hy vọng và yên ủi dường bao cho những tâm hồn tan vỡ khi Ngài phán "Hãy đi trong sự bình an, đức tin của ngươi đã chữa lành trọn vẹn cho ngươi" (Lu-ca 7:50; 8:48).

Phải, Đức Chúa Trời muốn chữa lành những phần gãy đổ và bầm dập trong cuộc đời chúng ta. Đức thánh linh muốn mọi bộ phận của chúng ta được an toàn, khỏe mạnh và tráng kiện. Ngài muốn mang sự sống, quyền năng cho tâm linh của chúng ta, phục hồi tâm hồn chúng ta và mang sự chữa lành cho thân thể chúng ta. Đây là những phước hạnh mà "sự cứu rỗi vĩ đại" cung cấp cho mỗi người trong chúng ta.

A. LINH, HỒN, THÂN THỂ : CÓ SỰ KHÁC NHAU

Nếu trước hết chúng ta nghiên cứu về ba phần của con người, chúng ta sẽ có thể hiểu đề tài của phần "Chữa lành tâm hồn" hơn.

Tâm Linh hướng lên Đức Chúa Trời. Linh Hồn hướng vào bên trong chính mình. Thân xác hướng ra thế gian.

Để ba phần được trọn vẹn, thì mỗi phần phải hòa nhập với các phần kia. Mỗi phần có vai trò và chức năng đặc biệt trong tình trạng khỏe mạnh của con người.

Vài học viên trường Kinh Thánh cho rằng không có sự khác biệt giữa hai từ "Linh" và "Hồn". Họ cho rằng cả hai từ đếu ám chỉ đến phần không thuộc về thể chất hay vật chất trong con người.

1. Kinh Thánh Bày Tỏ Những Gì?

Đúng là có một vài câu Kinh thánh dùng một trong hai từ này theo cách chung chung. Tuy nhiên cũng có những câu khác dùng mỗi từ này với ý nghĩa đặc biệt và khác nhau.

Tác giả sách Hêbơrơ diễn đạt rõ ràng rằng có sự khác nhau giữa Linh và Hồn, cho thấy đó là hai phần khác nhau đang ở trong chúng ta.

"Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng " (Hê-bơ-rơ 4:12).

Lưu ý Lời của Đức Chúa Trời "Chia. ..hồn, linh " phân rẽ ra làm hai thực thể riêng biệt bên trong chúng ta.

Phao lô chỉ ra sự khác nhau giữa hai từ này trong thơ thứ nhất viết cho Hội Thánh Côrintô.

"Và người có tánh xác thịt (hồn) không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi những người đó coi sự ấy như là rồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng (người thuộc linh) xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán "

(1Cô-rinh-tô 2:14, 15). Bạn hãy ghi nhận sự khác biệt giữa người có tánh xác thịt (hồn) và người có tánh thiêng liêng (linh).

2. Ngôn Ngữ Bày Tỏ Những Gì?

Chúng ta hãy xem các từ Hylạp trong Tân Ước nói về Linh, Hồn, và Thân thể.

a.Pneuma:

Từ Hi Lạp dành cho chữ "linh" là pneuma. Có nghĩa là "hơi thở". Bệnh phổi được gọi là "pneumonia" cũng lấy từ chữ này ra.

b.Psuche:

Từ Hilạp dành cho chữ "hồn" là psuche. Vì thế "Psychology" (Tâm lý học) là môn học nghiên cứu về hồn (tâm trí) của con người.

c.Soma:

Cuối cùng, từ Hilạp cho chữ "thân thể" là soma. "Psychosomatic" (bệnh tâm thần) là loại bệnh làm xáo trộn thân thể mà nguyên nhân gây bệnh do những nan đề của tâm trí và tình cảm .

Đó là ba từ Hylạp được viết trong Kinh Thánh Tân Ước một cách cẩn thận. Về sự cấu tạo của con người, chúng được dùng như sau:

B- LINH, HỒN VÀ THÂN THỂ : VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO

1- Linh (Pneuma)

Linh là phần trong một con người mà nhờ phần ấy con người nhận biết hoặc ý thức về Đức Chúa Trời. Linh ấy được sống lại bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời khi một người tiếp nhận Chúa. Khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì tâm linh được "mạnh mẽ".

Nhiệm vụ của linh gồm có:

a. Sự mặc khải từ Đức Chúa Trời.

b. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời.

c. Tương giao với Đức Chúa Trời.

d. Thờ phượng Đức Chúa Trời

e. Làm chứng cho con người (thế gian).

f. Tưởng nhớ (nhớ lại)

g. Tưởng tượng : sáng tạo (khải tượng, chiêm bao)

h. Lương tâm: để phán xét (phân biệt)

i. Tò mò: Khám phá

j. Nhận thức: thông giải (cảm giác và sự hiểu biết)

k. Thông công với Đức Chúa Trời (Hội Thánh).

l. Phân biệt các linh: Cảm nhận thuộc linh

m. Chiến trận thuộc linh.

n. Luống gieo bông trái Thánh Linh.

o. Phạm vi tiếp nhận dành cho ân tứ Thánh linh.

2- Hồn (psuche)

Hồn là phần nhận biết về chính mình, tức là tự nhận thức. Hồn là trung tâm của cái tôi hay của cá tính. Các nhiệm vụ của hồn được phát thảo như sau:

a. Lý luận: Suy nghĩ (suy gẫm, nhận thức).

b. Tình cảm: Cảm thấy (cảm xúc, tình cảm).

c. Ý muốn: muốn (quyết định).

3. Thân thể (Soma)

Thân thể là phần nhận thức và phản ứng lại với thế giới bên ngoài, tức là nhận biết về thế giới bên ngoài.

Chức năng của thân thể được phát thảo như sau:

a. Sự tiếp nhận.

Thông tin được tiếp nhận từ thế giới chung quanh bằng giác quan (tai, mắt, mũi ...).

b. Phản ứng:

Thân thể phản ứng qua các hệ cơ bằng lời hay hành vi.

c. Diễn đạt:

Thân thể có thể biểu hiện cho thế giới chung quanh các tư tưởng, cảm nghĩ và các quyết định của tâm hồn.

C. LINH, HỒN VÀ THỂ XÁC QUAN HỆ VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO ?

Chúng ta có thể kết hợp các suy nghĩ cùng với nhau theo cách sau:

1. Hồn và Xác:

Thân thể tiếp nhận thông tin qua các giác quan vật lý (thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi ...).

Rồi các thông tin nầy được hồn lĩnh hội. (Từ "lĩnh hội" (perceive) có nghĩa là: giải thích, phán xét và hiểu điều chúng ta thu nhận. Để làm việc đó chúng ta căn cứ vào sự lý luận và ký ức của chúng ta).

Chúng ta suy nghĩ hay cảm thấy như thế nào về một hoàn cảnh sẽ quyết định hành động của chúng ta. Nói cách khác, bấy giờ ý chí hoặc ý muốn tham gia vào.

Rồi chúng ta sẽ làm điều gì đó hay nói điều gì đó (sự đáp ứng của thân thể). Vì tâm hồn của chúng ta tác động đến thân thể và thân thể tác động ngược lại với tâm hồn.

2. Linh và Hồn

Những mối liên quan giữa ba phần của con người được hiểu như sau:

Vì cớ tội lỗi của một người nên tâm linh không thể thực hiện đầy đủ chức năng của mình. Trước khi được sinh ra bởi Đức thánh linh (tái sinh) tâm linh của con người bị bất lực, đó là tâm linh không hoạt động đúng trong sự hòa hợp với Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Khi con người ăn năn, tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, tâm linh bắt đầu đáp ứng và hưởng ứng với Thánh linh của Đức Chúa Trời.

Khi được Báptem trong Đức Thánh Linh, con người nhận được quyền năng (quyền năng của Thánh Linh). Bây giờ thì con người cần sống đời sống mới trong Đấng Christ.

3. Đức Thánh Linh và Hồn

"Con người xác thịt (hồn) không nhận được các điều thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại. Và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiêng liêng ". (1Cô-rinh-tô 2:14)

Mục đích của Đức Chúa Trời là tất cả chức năng của tâm hồn con người phải chịu dưới sự cai quản của Đức Thánh Linh. Bông trái, ân tứ, ân điển được Đức Thánh Linh ban cho để con trẻ trong Đấng Christ lớn lên trong Chúa và bắt đầu vâng lời Đức Chúa Trời và đạo của Ngài.

Nếu chúng ta làm buồn lòng Đức Thánh Linh bằng lối sống xác thịt, hay là lối sống tự nhiên của hồn, chúng ta sẽ ngăn trở sự tuôn trào của Thánh Linh Đức Chúa Trời qua đời sống chúng ta. Rồi chúng ta sẽ rơi trở lại nếp sống cũ (lối sống theo tư dục)

Kinh Thánh gọi là "xác thịt" hay trong xác thịt (Xem Rô-ma 8:5; Ga-la-ti 5:16-26).

D. CHÚA LÀM GÌ VỚI LINH, HỒN VÀ THỂ XÁC

Nếu tách công việc của Đức Thánh Linh ra khỏi tâm linh chúng ta, chúng ta sẽ đi theo khát vọng của xác thịt. Đây là dấu hiệu của người "xác thịt" (người sống theo hồn) hay người "tự nhiên ".

Tuy nhiên ao ước của chúng ta là trở nên giống Chúa Giêxu. Chúa Giêxu là con người trọn vẹn trong thân xác con người. Ngài là con người thuộc linh.

Vì Ngài giống như chúng ta, một người có linh, hồn, xác, Ngài có thể cảm thông với chúng ta trong các nhu cầu và sự buồn rầu của con người.

1. Mối Quan Hệ Của Chúng Ta Với Đức Chúa Trời.

Chúa Giêxu đã làm trọn sự cứu rỗi vĩ đại cho chúng ta trên thập tự giá.

Khi Ngài kêu lên "Mọi việc đã xong ", tức là công việc cứu chuộc đã được làm xong.

Sự cứu rỗi cho tâm linh, tâm hồn và thân thể con người được bảo đảm.

a. Được xưng nghĩa:

Linh chúng ta được "xưng nghĩa" làm cho đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời.

b. Được thánh hóa:

Hồn chúng ta được "thánh hóa" làm nên thánh trước mặt Đức Chúa Trời.

c. Được vinh hiển:

Thân thể chúng ta sẽ được "vinh hiển", được làm cho vĩnh cửu bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Phải, sự cứu rỗi của chúng ta trong Đấng Christ bao phủ toàn bộ kinh nghiệm của cuộc đời: quá khứ, hiện tại và tương lai.

2. Mối Quan Hệ Của Chúng Ta Với Tội Lỗi

a. Chúng ta được cứu rỗi khỏi "án phạt" của tội lỗi.

b. Chúng ta được cứu khỏi "quyền lực" của tội lỗi.

c. Chúng ta sẽ được cứu khỏi sự "hiện diện" của tội lỗi.

E. KẾT LUẬN

Câu Kinh Thánh sau đây của Phao lô làm cho chúng ta được khích lệ thêm:

"Thân thể được gieo ra trong sự chết là thân thể tự nhiên. Tuy nhiên sẽ được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Nếu có thân thể tự nhiên thì cũng có thân thể thiêng liêng " (1Cô-rinh-tô 15:44).

Phaolô nói với chúng ta rằng thân thể mà chúng ta đang sống trên đất nầy là "thân thể tâm hồn). Thân thể chúng ta sẽ có trong nước thiên đàng là "thân thể thiêng liêng "

Chúa Giêxu sống lại từ kẻ chết bởi Thánh Linh. Thân thể của Ngài sau phục sinh có thể đó là thân thể thiêng liêng (Pneuma). Ngài phán "Nầy, ta sống và ta sống đời đời " (Khải Huyền 1:18). Qua câu nầy Ngài muốn nói Ngài sẽ không bao giờ chết, Ngài có một thân thể thiêng liêng, sẽ sống vĩnh hằng.

Khi chúng ta sống lại, chúng ta sẽ có thân thể thiêng liêng và toàn bộ thực thể - linh, hồn, xác - được tạo dựng hoàn hảo trong Chúa Giêxu Christ.

Phần trình bày ở trên giải thích tất cả những gì chúng ta cần phải biết về linh, hồn và xác. Chúng ta sẽ đi qua một đề tài khác là "Bệnh Tâm Hồn ".