C10.2 LỄ VƯỢT QUA

Chương 2 - LỄ VƯỢT QUA

Giới thiệu

"Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm... đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con ".

"Đoạn để dành cho ngày mười bốn tháng này... rồi cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó vào lối chiều tối ".

"Họ sẽ lấy huyết đem bôi lên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Êdíptô,... khi ta hành hại xứ Êdíptô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai họa hủy diệt ngươi "(Xuất Ê-díp-tô 12:2, 3, 6, 7, 12, 13).

A. Ý NGHĨA CỦA LỄ VƯỢT QUA.

"Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi "(12:2).

Bốn trăm năm trước, "Đức Giê-hô-va phán cùng Ápraham rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều "(Sáng Thế Ký 15:13-14).

1. Sự Giải Cứu Dân Ysơraên.

Bốn thế kỷ tăm tối bấy giờ đã qua. Đã đến lúc ra khỏi tình trạng nô lệ để vào trong sự giàu có, ra khỏi xiềng xích vào tự do, ra khỏi đàn áp vào sự tự do, ra khỏi bóng tối vào trong ánh sáng. Ai Cập bị đẩy lùi ra sau, đất hứa đượm sữa và mật ở trước mặt.

Đây cũng chính là bức tranh về sự giải cứu của chính chúng ta qua Đấng Christ! Lễ Vượt Qua mô tả cách hoàn hảo "...sự cứu rỗi lớn của chúng ta "(Hê-bơ-rơ 2:3). Sự giải cứu khỏi tội lỗi và trói buộc đã được vẽ lên theo ý nghĩa tiên tri trong các sự kiện diễn ra khoảng 3400 năm trước ở Ai Cập.

Vua Pharaôn đội mão triều có hình con rắn ở đằng trước. Con rắn là biểu tượng của Satan. (Sáng Thế Ký 3:1-14; Khải Huyền 12:9). Mão miện này của Pharaôn tượng trưng cho uy quyền cai trị (nói về lĩnh vực thuộc linh) trên Ai Cập.

Thời điểm của Đức Chúa Trời đã tới để đưa họ ra từ chỗ dưới quyền cai trị bạo tàn thuộc về Satan của vua Pharaôn vào trong vương quốc nhân từ của Đức Chúa Trời dưới Môise.

Như Satan đã cai trị qua Pharaôn thể nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ phát triển luật lệ của Ngài qua Môise và cây gậy chăn chiên của ông thể ấy."Hãy cầm lấy gậy này nơi tay, để dùng làm các dấu lạ "(Xuất Ê-díp-tô 4:17).

Pharaôn sẽ không buông tha các nô lệ của mình mà không chiến đấu. Mười nạn dịch kinh khủng sẽ rơi xuống trên Êdíptô trước khi Pharaôn và dân Êdíptô van nài,"...Hãy... ra khỏi vòng dân ta mà đi hầu việc Đức Giê-hô-va, như các ngươi đã nói. Hãy dẫn bò và chiên đi... "(12:31, 32).

Đức Chúa Trời đã báo cho Môise rằng tai nạn cuối cùng trong mười tai nạn ấy sẽ là sự hủy diệt và là cái chết của TẤT CẢ con đầu lòng và súc vật đầu lòng.

Để cứu dân của Ngài, Đức Chúa Trời đã chu cấp LỄ VƯỢT QUA cho họ - và thế là LỄ VƯỢT QUA được thành hình. "Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi... ", Đức Chúa Trời sẽ ban cho toàn thể dân Ysơraên một khởi đầu mới.

2. Giải Cứu Khỏi Tội Lỗi.

Lễ Vượt Qua là sự chấm dứt cảnh nô lệ, khó nhọc và nghèo đói cho dân Ysơraên thể nào thì khi chúng ta đến với Chiên Con của Lễ Vượt Qua của chúng ta là Đấng Christ thì chúng ta có một KHỞI ĐẦU MỚI giống như vậy. "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới "(2Cô-rinh-tô 5:17).

Tội lỗi, lỗi lầm và thất bại của quá khứ không còn trói buộc chúng ta nữa. Chúng ta sẽ là một thành viên của gia đình mới, với gia phổ mới, giao ước mới và Đấng Giải Cứu tốt đẹp, tuyệt vời hơn bất cứ điều gì có thể tưởng tượng ra.

Kinh Thánh đã nói về Đấng Giải Cứu"...Ngươi khá đặt tên là Giêxu, vì chính con ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội " (Ma-thi-ơ 1:21).

Sự giải cứu của Môise cũng đã tuyệt diệu rồi. Ông đã giải cứu khỏi tình trạng nô lệ và trói buộc. Nhưng sự giải cứu của Chúa Giêxu còn tuyệt diệu hơn. Ngài cứu khỏi tội lỗi và hình phạt. Ngợi khen Ngài! Khi đến với Đấng Christ, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới với MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.

a. Cứu Cả Nhà.

"Đến ngày mồng mười tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một Chiên Con "(Xuất Ê-díp-tô 12:3).

Ở đây cặp theo một lời hứa tuyệt vời cho các bậc cha mẹ. Sự cứu cả nhà là một quan niệm của Kinh thánh. Không chỉ một mình bạn được hưởng sự cứu rỗi, bởi việc làm của đức tin và sự vâng lời, mà bạn còn có thể mang sự cứu rỗi đến cho cả nhà.

Đối với Xachê, người thâu thuế tội lỗi, Chúa đã nói "Ngày hôm nay, sự cứu rỗi đã vào nhà này " (Lu-ca 19:9). Đức tin theo Chúa Giêxu của Xachê đã mang sự cứu rỗi đến cho nhà của ông.

Đối với người cai ngục Philíp, Phaolô và Sila đã nói, "hãy tin Đức Chúa Giêxu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu... tức thì người và mọi kẻ thuộc về người đều chịu phép báp têm... người và cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời " (Công vụ 16:31, 33, 34).

Hãy cầu xin Chúa sử dụng bạn để đưa dẫn bà con, con cái và cha mẹ bạn đến đức tin cứu rỗi, bạn phải bảo cho họ biết cách thức tiếp nhận Chúa Giêxu làm Chúa và Cứu Chúa như thế nào.

Hãy nhớ, đó là "...chiên con cho cả nhà ".

B. GIÊXU: CHIÊN CON CỦA LỄ VƯỢT QUA.

1.Xét Xem Cho Sự Tinh Sạch.

Hãy chú ý rằng chiên con Lễ Vượt Qua được biệt riêng vào ngày 10 của tháng ABIB (tháng tư). Người ta phải kiểm tra chiên con một lượt trước khi giết vào ngày mười bốn của tháng ABIB. Chiên con phải là "...không tì vít chi ".

Lu-ca 19 ký thuật lại việc đi vào thành Giêrusalem cách khải hoàn của Chúa Giêxu một vài ngày trước khi Ngài bị đóng đinh.

Cũng lúc đó, dân sự đang mang các con chiên làm sinh tế cho Lễ Vượt Qua đến các thầy tế lễ để kiểm tra.

Chúa Giêxu, Chiên Con của Đức Chúa Trời, cũng đang đến trước dân sự lẫn các vị lãnh đạo để thẩm tra cách kỷ càng trước khi chịu khổ và được vinh hiển.

Ngài cũng là "...Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi ",phải được công bố là "...Thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội " (Giăng 1:29; Hê-bơ-rơ 7:26).

a.Được Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Thẩm Tra.

Vào ngày 10 của tháng ABIB, Chúa Giêxu đã tự trình diện để chịu kiểm tra. Ma-thi-ơ 22:15-40 đã nói rất rõ về điều này. Đoạn Kinh thánh lạ thường này đã cho thấy Ngài bị các người đảng Hêrốt, Sađusê, các thầy dạy luật và người Pharisi tra hỏi.

Người Pharisi đã sai các môn đồ của đảng Hêrốt đến để cố gắng gài bẫy Chúa Giêxu.

Rồi người Sađusê cố bắt lỗi Ngài về tín lý phục sinh.

"Người Pharisi nghe nói Đức Chúa Giêxu đã làm cho bọn Sađusê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại "(Ma-thi-ơ 22:34).

"Bấy giờ người Pharisi đi ra bàn luận với nhau để kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giêxu về lời nói "(22:15).Một thầy luật của người Pharisi đã thử Ngài bằng câu hỏi về điều răn lớn nhất.

Rồi họ hỏi ai là Cha của Đấng Mêsia, Chúa Giêxu bèn hỏi họ rằng:

"Vì nếu vua Đavít xưng Ngài là Chúa, thì Ngài làm con vua ấy thể nào? Không ai thưa lại được một lời, và từ ngày đó chẳng ai dám hỏi Ngài nữa "(22:45-46).

Kết thúc thời gian thử thách cùng kiểm tra này được tìm thấy trong 22:46 "và không ai dám hỏi Ngài một lời ".

b.Chịu Chính Quyền Dân Sự Tra Xét.

"Bây giờ... những kẻ sai của dân Giuđa bắt Đức Chúa Giêxu trói lại... kế đó chúng điệu Đức Chúa Giêxu từ nhà Caiphe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai; nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án (của dân ngoại người La Mã) cho khỏi ô uế và cho được ăn Lễ Vượt Qua " (Giăng 18:12, 28).

(Ghi chú: Việc người Do Thái vào tòa án của người ngoại vào Lễ Vượt Qua hẳn sẽ làm họ ô uế, do đó, họ không thể ăn chiên con Vượt Qua của mình là những con chiên lúc ấy đang chịu khám xét đã dâng cho buổi lễ).

Caiphe muốn có bằng chứng để trình lên Philát, qua đó ông ta có thể kết tội Chúa Giêxu. Nhưng ông không tìm được điều gì cả và phải đáp câu chất vấn bằng câu:

"Ví chẳng phải là tay gian ác, chúng tôi không nộp cho quan "(Giăng 18:29, 30).

Sau khi khám xét bao quát Chiên Con của Đức Chúa Trời, bản thân Phi-lát tuyên bố rằng Chúa Giêxu xứng đáng là Chiên Con Lễ Vượt Qua."Ta chẳng tìm thấy người có tội lỗi chi cả "(18:38)."...Ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi " (19:14).

Lời tuyên án hợp lệ và chính thức này được đưa ra vào ngay thời điểm các Chiên Con của Lễ Vượt Qua đương được các thầy tế lễ tra xét và công bố là không tì vết chi hết. Philát đã công bố Chúa Giêxu là vô tội đến ba lần. (18:38; 19:4, 6)

Philát đã không hiểu lời công bố vô tội này là quan trọng như thế nào. Ông không hiểu rằng Chúa Giêxu là Chiên Con của Đức Chúa Trời đang trình lên để ông kiểm tra. Philát chẳng biết nhiều về sắc lệnh của Thiên Thượng từ mười bốn thế kỷ trước "...chiên con đực... chẳng tì vít chi... "(Xuất Ê-díp-tô 12:5). "Nhưng nếu có tì vít chớ dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi "(Phục truyền 15:21).

Trong lệnh cuối cùng, lời của Philát tuyệt đối mang tính tiên tri: Philát nói cùng chúng rằng"Chính mình các ngươi hãy bắt và đóng đinh người; bởi vì về phần ta không thấy người có tội chi hết " (Giăng 19:6).

Không ý thức được điều đó, bấy giờ Philát đã công bố sự xứng đáng của Đấng Christ - Chiên Con của Đức Chúa Trời - để chết như là Chiên Con Lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của nhân loại.

Đúng vậy, sau bốn ngày bị thẩm tra cẩn thận, Chúa Giêxu đã được dâng làm của tế lễ. Ý NGHĨA THẬT của Lễ Vượt Qua đã đạt được.

Cùng lúc mà các chiên con làm của tế lễ cho Lễ Vượt Qua bị giết, và người ta rưới huyết của chúng lên bàn thờ trong đền thờ, thì người ta dẫn Chúa Giêxu ra ngoài và đóng đinh Ngài.

KHÍA CẠNH QUÁ KHỨ (LỊCH SỬ) của Lễ Vượt Qua là để làm nhớ lại sự giải cứu khỏi Ai Cập. Còn KHÍA CẠNH TIÊN TRI của Lễ Vượt Qua được ứng nghiệm trên đồi Gôgôtha.

2. Màn Bảo Vệ.

Chúa Giêxu đã trở thành màn bảo vệ cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài như Chiên Con của Lễ Vượt Qua."...khi ta thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi " (Xuất Ê-díp-tô 12:13).

"Nhưng Ngài đã trả giá cho anh em bằng huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của Chiên Con của Đức Chúa Trời không lỗi, không vít "(2Phi-e-rơ 1:19).

a. Huyết Trên Các Cột Cửa:

"Đến ngày mười bốn tháng này, cả hội chúng Ysơraên sẽ giết nó vào lối chiều tối, họ sẽ lấy huyết đem bôi lên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó "(Xuất Ê-díp-tô 12:6, 7).

Không phải ngẫu nhiên mà huyết trên tấm ván trên cửa lại chảy xuống tạo thành một đường thẳng đứng - giống như phần trung tâm của cây thập tự. Khi bạn nối huyết trên hai khung bên cửa với đường nằm ngang, thì bạn có một CÂY THẬP TỰ.

Điều này nói tiên tri về sự đến của Đấng Mêsia, Chiên Con của Đức Chúa Trời sẽ chết trên cây thập tự giá.

"Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cây cột cửa, đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai.

Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Êdíptô, khi thấy huyết nơi mày và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại "(Xuất Ê-díp-tô 12:22, 23).

Hãy lưu ý rằng Kinh thánh bảo khi Đức Chúa Trời thấy huyết, "Ngài sẽ vượt qua nhà đó... "(câu 23).

Đã nhiều năm qua rồi tôi cứ nghĩ câu này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ nhảy qua các căn nhà của dân Ysơraên trong ý nghĩa giống như một người đi qua hoặc bỏ qua ai đó đang đứng trong hàng.

Bây giờ tôi mới thấy rằng đây là một sự kiện đẹp đẽ hơn nhiều. Khi Kinh thánh nói, "Đức Chúa Trời sẽ vượt qua nhà ngươi... ",thì có nghĩa là Đức Chúa Trời tự giăng mình trên khắp các ngôi nhà của dân Ysơraên như một cái màn. Ngài ở đó bảo vệ họ khỏi thiên sứ hủy diệt mà Ngài đã sai đến dân Êdíptô.

b. Đấng Christ Bị Đóng Đinh.

Huyết trên các cột cửa rõ ràng nói về Chúa Giêxu bị đóng đinh đang đứng tại cửa của các nhà tín đồ như là Cứu Chúa, Đấng bảo vệ và Đấng Giải Cứu.

Thi Thiên 91 đã mô tả sự bảo vệ mà chúng ta được hưởng khi huyết của Chiên Con Lễ Vượt Qua được bôi vào cửa lòng của chúng ta.

"Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng... Ngài sẽ giải cứu người khỏi bẫy chim... Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở cho ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình... "

Satan là kẻ hủy diệt - thần chết."Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra (địa ngục)...Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu, tiếng Hêbơrơ gọi là Abađôn, tiếng Gờréc là Abôlyôn (và trong tiếng Anh là kẻ hủy diệt)(Khải Huyền 9:2, 11 tlb).

Bất cứ ai chấp nhận huyết của Chiên Con và dấu mình đằng sau thập tự giá sẽ tìm thấy sự che chở hoàn toàn khỏi kẻ hủy diệt (Satan).

Có một sự CHE CHỞ HOÀN HẢO khỏi công việc của kẻ hủy diệt chính là kẻ thù của chúng ta."Vả Con của Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ " (1Giăng 3:8).

Nhiều tín đồ đã công bố một cách phải lẽ và đúng với Kinh thánh rằng: "Bao lâu tôi còn ở dưới huyết của Chúa Giêxu thì Satan không thể đụng đến hay làm hại tôi. Ở đó tôi có được sự bảo vệ hoàn toàn khỏi Satan và ma quỷ của nó".

Mỗi người cần kinh nghiệm LỄ VƯỢT QUA CÁCH CÁ NHÂN nếu như muốn đứng vững chống lại kẻ thù của đời sống mình.

Huyết trên cột cửa mang đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời khiến vô hiệu hóa quyền lực của kẻ hủy diệt trong ngôi nhà ấy. Điều này được chép trong Hê-bơ-rơ 2:14"Đức Chúa Giêxu... phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ ".

Đấng Christ bị đóng đinh đang đứng tại cửa của đời sống bạn, vô hiệu hóa quyền lực của ma quỷ trên bạn. Thật tự do làm sao! Halêlugia!

Thật vậy, "nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật tự do, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật buông tha các ngươi " (Giăng 8:32, 36).

c. Một Kinh Nghiệm Cá Nhân.

Tôi đã có LỄ VƯỢT QUA RIÊNG của mình. Trước kia, khi còn là một Cơ Đốc Nhân non trẻ, tôi rất sợ ma quỷ. Tôi đã từng nằm mơ thấy quỷ và đuổi quỉ không thành công. Nỗi sợ hãi này sinh ra sự vô tín quá đỗi, rồi Đức Chúa Trời đã giải phóng tôi. Ngài đã giải cứu tôi bởi lẽ thật của Ngài.

Sau khi được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi này, tôi đã có được một kinh nghiệm tuyệt vời ở nước Guyana thuộc Anh, Nam Mỹ.

Có một gia đình nọ là tín đồ của một Hội thánh không rao giảng Phúc Âm. Họ có một đứa con trai bị quỷ ám bị mất trí trong bốn tháng.

Cha mẹ của em trai đó cũng như vị linh mục ở giáo khu ấy đều không được tái sinh.

Vị linh mục đã mang một cây thánh giá và đặt lên đầu giường của đứa nhỏ bị quỷ ám. Ông ta cũng rảy nước Thánh quanh nhà. Nhưng điều ấy không thể ngăn cản ma quỷ khiến đứa bé đập đầu vào vật sắc nhọn.

Cha mẹ đứa bé đã đưa em đi rọi X.quang não bộ. Nhưng bác sĩ không tìm thấy điều gì bất ổn cả.

Đứa bé không ăn suốt năm ngày và không chịu uống nước. Cây thập giá hay các nghi thức vô quyền của vị linh mục không thể giúp gì cho đứa bé. Nó cần MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI SỐNG, MỘT CHÚA GIÊXU SỐNG, đến và đứng che chở em.

Tôi bèn ngồi xuống cùng với cha mẹ đứa bé và giới thiệu cho họ về những lẽ thật trong Rô-ma 10:9, 10

"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêxu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại (chứ không để cho Ngài vẫn bị treo trên cây thập tự giá),thì ngươi sẽ được cứu ".

1) Điều Kiện Để Được Giải Cứu Hoàn Toàn.

Tôi đã giải thích với họ rằng từ "cứu" dùng ở đây theo tiếng Hy-lạp là "sozo". Có nghĩa là "được cứu, được làm cho nguyên vẹn, được chữa lành, được mọi quyền lợi của sự cứu chuộc hoàn toàn". Tôi cũng giải thích điều kiện để nhận được SỰ CỨU RỖI HOÀN TOÀN này là:

*XƯNG NHẬN bằng chính miệng của mình rằng GIÊXU CHRIST LÀ CHÚA.

*TIN trong lòng rằng ĐỨC CHÚA TRỜI KHIẾN NGÀI TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI, và

*TIẾP NHẬN: Đức Chúa Trời hứa rằng BẠN SẼ ĐƯỢC CỨU... (sozo).

Mặc dù là những người ở trong nhà thờ, nhưng họ chưa bao giờ nghe lẽ thật Kinh thánh về Đức Chúa Trời cứu rỗi như thế nào. Họ mở lòng ra với Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được LỄ VƯỢT QUA CỦA CHÍNH MÌNH.

Bằng sự xưng nhận đức tin mới nơi Đấng Christ như là Chúa của mình, và tin cậy nơi Ngài như là Chúa Cứu Thế, họ đã được cứu (sozo).

2) Được Giải Cứu Khỏi Ma Quỷ.

Một lúc sau, cùng với một anh em đã tham dự với tôi trong việc trói buộc ác linh đang giày vò cậu bé. Chúng tôi ra lệnh cho ma quỷ phải rời cậu trong Danh mạnh mẽ của Chúa Giêxu.

Lúc ấy con trai của họ đang thiêm thiếp ngủ và không có một dấu hiệu bên ngoài nào cho thấy có gì xảy ra cả. Tôi khuyến khích cha mẹ cậu tiếp nhận trong đức tin sự kiện rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang phủ che trên nhà họ và đời sống của họ, qua đức tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng vượt qua.

Sau đó, đến tối, họ đi ngủ. Người cha và người mẹ nằm hai bên đứa con trai của mình.

Khoảng hai giờ sáng (vào lúc sáng sớm), đứa nhỏ thức giấc. Ma quỷ lập tức rời nó với một tiếng hét lớn. Ác linh rời khỏi và cậu bé hoàn toàn được tự do, được vẹn lành ngay giây phút vừa ngủ dậy.

Ma quỷ không thể ở nơi có:

Đức Chúa Trời đến và vượt qua nhà có cha mẹ tin, và

Nơi mà tôi tớ được xức dầu của Đức Chúa Trời truyền ra những mạng lệnh chống lại ma quỷ

d. Chúa Giêxu Là Sự Che Phủ Của Chúng Ta.

Đến đây tôi đã tìm được cách giải thích ý nghĩa của huyết Đấng Christ trong Lễ Vượt Qua như là một sự bao phủ che chở người tín đồ.

KHÍA CẠNH CÁ NHÂN của Lễ Vượt Qua phải được ứng nghiệm trong đời sống của từng đọc giả. Mỗi người trong chúng ta phải thấy và tiếp nhận Chúa Giêxu- Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi chúng ta đi.

Lễ Vượt Qua là lễ đầu tiên trong lịch sử Thiên Thượng, xảy ra vào đầu tháng Abib.

LỄ VƯỢT QUA CÁ NHÂN của mỗi người có được khi người đó bắt đầu thiết lập mối quan hệ với Đức Chúa Trời.

Chúng tôi không dám bỏ qua sứ điệp của Lễ Vượt Qua. Chúng ta phải thấy sự thánh khiết của Chiên Con làm của lễ dâng của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải mời Ngài ở trên chúng ta thì Ngài sẽ trở thành sự che phủ cho tất cả những ai ăn ở cách đúng đắn với Ngài, đó là điều Cha Thiên Thượng đã sắm sẵn.

Chúa Giêxu là mảnh vải công nghĩa CHE TRÊN chúng ta khi chúng ta"mặc lấy Ngài " (13:14).

Khi chúng ta tiếp nhận Ngài làm Chiên Con Lễ Vượt Qua của chúng ta, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng mình an toàn đối với ma quỷ. Lời hứa này đã trở thành sự thật: "không có phù chú nơi Gia- cốp, cũng chẳng có bói khoa trong Y-sơ- ra- ên "(Dân Số Ký 23:23).