Tìm kiếm

A4.7 CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Chương 7

CẦU THAY CHO CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

(DÂNG CẢ THẾ GIỚI)

A. CẦU THAY CHO CÁC QUỐC GIA.

"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp, và các đầu cùng đất làm của cải. "(Thi Thiên 2:8).

Chúa đã ban cho chúng ta một lời hứa thật vĩ đại. Ngài hứa ban cho chúng ta các quốc gia trên thế giới.

Gần đây tôi vừa mua một tấm bản đồ thế giới. Tôi khám phá ra rằng nó thật có ích cho tôi trong sự cầu thay cho các quốc gia. Bản đồ ấy hiệu quả như thế này. Tôi đi theo một biểu đồ cầu nguyện hàng tuần để cầu nguyện mỗi ngày, và tôi cảm nhận rằng mình cũng nên áp dụng cho các quốc gia trên thế giới như vậy.

Vào một ngày đã được ấn định, tôi sẽ cầu nguyện cho nước Đức."Lạy Chúa, hôm nay con muốn cầu nguyện cho nước Đức ". Bạn cầu nguyện cho nước Đức như thế nào? Chúng tôi thường cầu nguyện cho các nhu cầu của họ ngày nay.

Khi tôi nhìn vào bản đồ nước Đức, tôi thấy một điểm cần lưu ý là nước Đức hiện nay có khoảng 80 triệu người. Điều này thật sự đụng vào lòng tôi. Nhưng, Chúa phán qua lời Ngài rằng:"Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang... "Một lời hứa lớn lao như thế gần như vượt quá hiểu biết của tôi, nhưng tôi quyết định tin vào lời hứa nầy.

Bây giờ tôi bắt đầu cầu nguyện cho dân chúng đông đảo ở Đức. Tôi nhìn vào những nơi trên bản đồ như: Lower Soxouy, Wurtenburg, Bavaria, Westphalia. Đây là những khu vực lớn.

Khi tôi nhìn các khu vực khác nhau nầy, tôi thấy tên của các thành phố như: Stutgardt, Frankfurt, Munich, Berlin, Cologue, Hauover, Brunswick, Hamburg.

Trong lúc tôi đặt tay lên tấm bản đồ và cầu nguyện, có điều gì đó bắt đầu xảy ra trong tôi. Điều nầy cũng sẽ xảy ra cho bạn nữa. Hơn là một cái tên, nước Đức là một nơi thật với những con người thật và các nan đề thật. Tôi cảm nhận được mục đích của Đức Chúa Trời cho xứ sở nầy và những người sống ở đó.

"Nhưng ông sẽ cầu nguyện trong bao lâu? " Bạn có thể hỏi tôi. Không lâu lắm, có thể là vài ba phút. Rồi tôi nói như thế nầy: "Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người đang sống tại Hamburg. Trong Danh Chúa Jesus, con cầu xin Ngài ban Thần Linh của Ân điển và sự cứu chuộc cho họ. Lạy Chúa, bây giờ con cầu nguyện cho vùng Westphalia. "

Tại sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì cách nầy giữ tôi khỏi sự cầu nguyện cách mập mờ, chung chung về nước Đức. Tôi bắt đầu gắn bó thật sự với dân chúng ở đó và những nhu cầu của họ.

Đức Thánh Linh đặt tình yêu của Ngài trong lòng tôi, và tôi cảm động để cầu thay cho họ. Bây giờ tôi cầu nguyện với quyền năng và có ý nghĩa, chứ không phải chỉ là đọc một loạt tên của các địa danh.

Nếu như tôi không biết các nhu cầu là gì, tôi sẽ cầu nguyện bằng tiếng mới. Đức Thánh Linh biết những gì đang cần và sẽ cầu thay qua tôi bởi một ngôn ngữ mà tôi không hiểu được.

Không cần thiết rằng mỗi ngày phải cầu nguyện cho xong một danh sách thật dài. Có thể bạn chỉ cần cầu nguyện cho một nước hoặc một phần của nước đó, với sự nhận thức rõ ràng về sự nhận lời.

B. SỰ CẦU THAY BỞI NHỮNG GIÁO SĨ VÀ CHO NHỮNG GIÁO SĨ.

"Mỗi khi tôi nhớ đến anh em, thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở... "(Phi-líp 1:3-6).

Nhà truyền giáo Phao-lô đã viết thư nầy cho các tín hữu tại Hội thánh Phi líp. Để chinh phục họ cho Đấng Christ, Phao-lô đã phải chịu đánh đập và tù đày (Công vụ 16:1-40). Ông yêu họ và cứ luôn cầu thay cho họ.

Đây là điều Phao-lô đã làm khi ông viết thư cho Hội thánh tại Phi líp trong sự tù đày tại Rôma. Ông đang vươn đến với những người ở xa nhưng có liên hệ đến cuộc đời của ông. Ông luôn giúp đỡ họ, giữ sự liên lạc mật thiết với họ, và nâng đỡ họ bởi tình yêu và sự cầu nguyện. Đời sống có kết quả của họ là một sự vui mừng lớn cho ông.

Ngược lại, Phao-lô cũng tin chắc rằng những Hội thánh mà ông đã thành lập cũng sẽ cầu nguyện cho ông."Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ tôi... "(2Cô-rinh-tô 1:11).

Đây là khuôn mẫu của Kinh Thánh mà mỗi chúng ta phải noi theo.

Chúng ta phải trung tín cầu nguyện cho các giáo sĩ của mình - những người "được sai đi" của chúng ta. Tôi luôn cầu nguyện cho từng giáo sĩ mà chúng tôi đã sai đi để thành lập Hội thánh. Tôi bắt đầu từ vùng bờ Biển Phía Đông và cầu nguyện cho tất cả những lãnh đạo Hội thánh và gia đình của họ trên khắp đất nước và cũng cầu nguyện cho các Hội thánh nơi họ đang chăn bầy.

Tôi xin gợi ý để bạn cũng cầu nguyện cho các giáo sĩ của bạn như vậy. Họ sẽ phụ thuộc vào những lời cầu nguyện của bạn, và rồi tất cả các chương trình của Đức Chúa Trời qua đời sống và chức vụ của họ được hoàn thành cách vui mừng trong danh Chúa Jesus.

C. TRẬN CHIẾN THUỘC LINH TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO.

"Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện (cầu thay -Bản NIV) cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin lành. "(Ê-phê-sô 6:18, 19).

Qua Ê-phê-sô 6:1-24 Phao-lô bảo rằng chúng ta phải mặc lấy những vũ khí cho chiến trận thuộc linh và cầu nguyện để Chúa mở những cánh cửa của chức vụ.

Chúng ta sẽ phải đánh trận cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối đang ngự trị trong thế giới nầy. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người được Đức Chúa Trời kêu gọi để rao giảng Tin Lành, như Phao-lô đã được các tín hữu cầu thay cho ông.

Phép lạ của Ân điển Đức Chúa Trời sẽ chẳng xảy ra nếu chỉ do một giáo sĩ xuất hiện. Bất cứ một con người thật nào của Đức Chúa Trời đều biết rằng những cuộc phục hưng đều được sanh ra từ sự cầu nguyện và cầu thay.

Chúa Jesus gọi Satan là "người mạnh sức". "Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người, mà trước hết không trói người lại; phải trói người lại, rồi mới cướp nhà người được "(Mác 3:27).

Trước khi chúng ta thấy những chiến thắng xảy ra trên đất nầy, thì trận chiến ở các miền trên trời phải được kết thúc trong sự chiến thắng.

Satan là vua chúa của các quyền lực chốn không trung. "Kẻ mạnh sức" phải bị trói lại rồi nó mới chịu nhường lãnh địa của nó cho Đấng Christ. Đây là lý do mà Phaolô kêu gọi sự cầu thay cho chiến trận thuộc linh. Chúng ta có thực hiện được điều nầy hay không?

D. CẦU THAY CHO NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐẤT NƯỚC VÀ SỰ HÒA BÌNH.

"...Ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin... cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền để chúng ta được lấy điều nhơn đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn "(1Ti-mô-thê 2:1, 2).

Chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước của chúng ta.

"Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn "(Châm Ngôn 21:1).Vì vậy, chúng ta không cần phải nhút nhát hay sợ hãi, nhưng mạnh dạn cầu nguyện cho những người có uy quyền. Đức Chúa Trời có thể thay đổi lòng của họ theo ý Ngài khi chúng ta cầu nguyện.

E. KẾT LUẬN.

Hãy nhớ rằng sự cầu thay không phải chỉ dành cho một nhóm người ít ỏi có đời sống thuộc linh cao. Thật ra, cũng có một số người được kêu gọi đặc biệt để cầu nguyện, nhưng đặc quyền nầy được dành cho hết thảy mọi người trong chúng ta.

Ngay cả đối với một số người mà chúng ta nhận thấy rằng họ là những chiến sĩ cầu nguyện lão luyện cũng phải bắt đầu như vậy. Mọi việc đều có sự bắt đầu, và tất cả các bạn đều có thể làm như vậy và hơn thế nữa. Vì vậy, hãy bắt đầu cầu nguyện và cứ tiếp tục cầu nguyện.

Bạn có thể nói rằng: "Ồ! Tôi đã bắt đầu, nhưng rồi tôi đã bỏ qua một đôi ngày và bây giờ tôi cảm thấy mình thất bại." Nếu tôi là Ma quỉ, tôi cũng sẽ cám dỗ để bạn cảm thấy mình bị thất bại. Tôi sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì để ngăn cản bạn tiếp tục cuộc sống cầu nguyện.

Đức Chúa Trời không có bản điểm để thêm vào hay bớt đi những ngày bạn cầu nguyện cách vất vả. Nếu điều nầy là thật, hầu hết chúng ta sẽ ở rất xa đằng sau điều mà chúng ta có thể làm.

Cha trên trời của bạn đang mong chờ bạn đến với Ngài trong thực trạng của bạn. Nếu bạn có những thất bại nào cần được xưng ra, hãy làm đi và nhận lấy sự tha thứ của Ngài. Và rồi hãy tiếp tục bước đi trên đời sống cầu nguyện của bạn. Đây là phương cách để đáp ứng lại chức vụ của ân điển Ngài.

Chúa Jesus phán rằng nếu chúng ta "cầu xin và tiếp tục cầu xin", chúng ta sẽ nhận được (Lu-ca 11:10). Vì vậy chúng ta phải cứ tiếp tục trong sự cầu nguyện của mình.

Thật được ích lợi khi chúng ta biết rằng lúc chúng ta cầu nguyện trong sự hướng dẫn của Thánh Linh và bởi đức tin, Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta cho dù chúng ta cảm thấy thế nào. Lời cầu nguyện sẽ mang lại kết quả, và nhiều lời cầu nguyện sẽ mang lại nhiều kết quả.

Có một số nan đề dường như lớn hơn lời cầu nguyện của chúng ta. Có thể là như vậy nhưng chúng không hề lớn hơn Đấng mà chúng ta cầu nguyện với. Vì vậy, hãy tiếp tục lớn lên và cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện và lớn lên. Đức Chúa Trời sẽ thành lập đội quân các chiến sĩ cầu nguyện của Ngài, và có thể bạn là một trong số họ.

HÃY BẮT ĐẦU NGAY BÂY GIỜ VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ VÙA GIÚP BẠN!