Tìm kiếm

A4.6 CẦU THAY ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI CHO CHÚA JÊSUS

Chương 6

CẦU THAY ĐỂ CHINH PHỤC THẾ GIỚI CHO CHÚA JÊSUS

A. MỘT HỘI THÁNH KIỂU MẪU CỦA SỰ CẦU NGUYỆN VÀ TRUYỀN GIÁO.

Chúng ta tìm thấy một Hội thánh tiếng tăm trong Sách Công Vụ. Đó là một Hội thánh của cả sự cầu nguyện và sự truyền giáo, vì vậy, Hội thánh nầy làm chúng ta quan tâm cách đặc biệt.

Hội thánh nầy tọa lạc ở thành phố Antiốt, tại vùng bờ biển phía nam của miền Sysi. Đây là một Hội thánh của dân ngoại đầu tiên, tại đây cũng có những người lãnh đạo nổi bật trong vòng các Cơ đốc nhân đầu tiên. Luca đã cho chúng ta biết về những đặc điểm và chức vụ đặc biệt của Hội thánh nầy:"Trong Hội thánh tại thành Antiốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Banaba, Simêôn... Lusiút... Manahem... cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi "(Công vụ 13:1-3).

Ba câu Kinh Thánh nầy chứa đựng sáu ý tưởng giúp chúng ta hiểu được hạng người nào được Đức Chúa Trời sử dụng để chinh phục Thế giới:

1. Họ Là Người Có Lời Của Đức Chúa Trời.

Từ danh sách của các tiên tri và giáo sư trong câu 1, chúng ta biết họ là những người được dạy dỗ và có căn bản trong lời của Đức Chúa Trời.

2. Họ Là Những Con Người Của Sự Thờ Phượng.

Đây là thói quen "hầu việc Chúa" của họ. Qua sự thờ phượng, họ mời Đức Chúa Trời ngự vào thế giới của họ mỗi ngày. Sự hiện diện thánh khiết của Ngài là nguồn năng lực cho đời sống thuộc linh của họ.

3. Họ Là Những Người Có Kỷ Luật Trong Sự Kiêng Ăn.

Qua điều nầy, họ đặt những ham muốn của họ dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh. Kiêng ăn là nói lên rằng "Tôi là một hữu thể thuộc linh trước khi tôi là một hữu thể vật chất".

4. Họ Là Những Con Người Nghe Và Vâng Theo Tiếng Của Đức Thánh Linh.

Họ ở trong sự hiện diện của Ngài, và tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cho đời sống họ cũng như cho Hội thánh.

5. Họ Là Những Con Người Cầu Nguyện.

Sự cầu nguyện và kiêng ăn còn cho thấy rằng họ biết rõ cuộc chiến thuộc linh sẽ là một phần rất quan trọng trong chức vụ của họ. Những giáo sĩ của họ được sai đi trong quyền năng của sự cầu nguyện.

6. Họ Là Những Người Cùng Tham Gia Với Các Giáo Sĩ Của Họ.

Khi họ đặt tay trên những người được sai đi, họ đã gắn chặt cuộc đời của họ với những người đó. Họ sẽ tiếp tục hỗ trợ và không bao giờ quên các giáo sĩ của họ.

Qua sự tường thuật lại Hội thánh tại Antiốt, Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy toàn bộ chủ đề của sự cầu thay.

Chúng ta sẽ phát triển chủ đề cầu thay nầy bằng cách suy gẫm về những khía cạnh khác nhau.

Chúng ta sẽ học cách phân chia trách nhiệm cầu nguyện cho cả thế giới thành những phần nhỏ để chúng ta có thể làm trọn trách nhiệm nầy mà không bị những điều khác lấn áp. Nếu chúng ta cảm thấy một nhiệm vụ nào đó là vô cùng to tát thì mối nguy hiểm là thậm chí chúng ta còn không muốn bắt đầu nhiệm vụ đó.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta cũng chia xẻ sự vui mừng như Hội thánh Antiốt đã từng trãi khi Phaolô và Banaba trở về và thuật lại rằng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của họ. Sự cầu nguyện được trả lời là một phần thưởng quí giá cho đức tin và sự vâng phục.

B. NHỮNG NAN ĐỀ CẦU NGUYỆN

Phần cầu nguyện cho các quốc gia này rất khác biệt với loại cầu nguyện mà chúng ta đã đề cập đến trước đây trong chuỗi bài học này.

Số lượng của các quốc gia và mức độ rộng lớn của những nhu cầu đòi hỏi một phương pháp vượt lên trên phạm vi của thói quen cầu nguyện hằng ngày.

1. Những Ý Kiến Sai Lầm Về Sự Cầu Nguyện.

Nhiều Cơ đốc nhân thấy thật khó tin rằng những lời cầu nguyện "nhỏ nhoi" của họ lại có thể thay đổi cuộc diện của thế giới. Điều nầy nằm ngoài những lý luận của họ.

Hầu hết những suy nghĩ nầy đều xuất phát từ những ý tưởng sai lầm và yếu đuối về bản chất và thói quen của sự cầu nguyện.

Cầu nguyện không chỉ là một cảm giác dễ chịu hay một thái độ cao thượng. Cầu nguyện cũng không phải một loại ảnh hưởng mù mờ nào đó trôi nổi chung quanh để rồi một ai đó có thể làm một việc lành cho những người khác.

Cầu nguyện là một phần của việc tập trung vào mục đích và quyền năng của Đức Chúa Trời trên một nhu cầu cụ thể. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đặc quyền và trách nhiệm để thực hiện ý muốn của Ngài trên đất cũng như trên trời. Ngài hứa rằng Ngài sẽ dùng quyền năng và uy quyền của mình để trả lời cho sự cầu nguyện bởi đức tin của chúng ta.

2. Nghi Ngờ Và Sự Nản Lòng.

Không có Ngài chúng ta không thể làm; nhưng không có chúng ta, Ngài sẽ không làm.

Bởi vì sự cầu nguyện đem lại quyền năng của Đức Chúa Trời, nên ma quỉ không muốn chúng ta cầu nguyện, và nó sẽ cố gắng làm cho chúng ta nản chí. Nó muốn chúng ta cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của chúng ta quá ngắn ngủi, quá yếu đuối hoặc quá nhỏ nhoi nên không thể có một ảnh hưởng thật sự nào trên những nan đề quá lớn lao trên thế giới.

Hơn nữa, nhiều người lại có cái nhìn của định mệnh về những hành động và phản ứng của các quốc gia khác.

Họ tin rằng không lời nói nào hoặc hành động nào có thể làm nên một sự thay đổi trên thế giới. Điều gì phải đến, nó sẽ đến.

Chúng ta dễ dàng rơi vào sự nghi ngờ dối trá nầy của ma quỉ bởi vì khi chúng ta cầu nguyện cho các quốc gia, luôn luôn chúng ta không nhận được sự trả lời lập tức của Chúa.

Khi chúng ta cầu nguyện cho các nan đề hằng ngày, chúng ta thường thấy Chúa mau đáp lời hơn. Điều nầy làm cho đức tin của chúng ta lớn lên và được khích lệ.

Tuy nhiên, những nan đề phức tạp trên thế giới đòi hỏi thời gian dài hơn trước khi những bằng chứng của mục đích thần thượng của Đức Chúa Trời được bày tỏ.

Và thậm chí có rất nhiều điều xảy ra mà chúng ta không thể nhận biết được bởi vì chúng ta ở quá xa nơi đó.

Hơn nữa, không phải bao giờ đường lối của chúng ta cũng là đường lối của Đức Chúa Trời. Những kế hoạch và chương trình thần thượng của Ngài luôn vượt xa những hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.

Thánh Phaolô cho chúng ta biết rằng ngay cả những tiên tri thời Cựu ước cũng không biết hết được sự huyền nhiệm của Hội thánh cách trọn vẹn. Việc người Giuđa và dân Ngoại bang trở thành một Thân trong Chúa Jesus Christ hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của họ.

Có những sự kiện trong lịch sử Do thái sẽ vô cùng khó hiểu nếu không có sự khải thị của Đức Chúa Trời. Nhưng mọi việc đều được sáng tỏ trong thời điểm của Ngài.

Nguyên tắc nầy vẫn được áp dụng cho chúng ta ngày nay. Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách và thời điểm của Ngài. Đôi khi chúng ta biết, nhưng đôi khi chúng ta không biết. Nhưng điều chúng ta biết chắc là Ngài đã hứa sẽ trả lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện bởi đức tin và lòng vâng phục.

3. Những Động Cơ Sai Lầm

Những động cơ sai lầm có thể là một sự khó khăn khác trong sự cầu thay. Nếu chúng ta chỉ cầu thay do bổn phận theo luật pháp, thì sự nỗ lực của chúng ta sẽ sớm trở thành một gánh nặng không có sự sống. Sự cầu thay thật phải xuất phát từ một tấm lòng và tâm trí được Thánh Linh cảm thúc và hướng dẫn.

Những phương pháp sai lầm cũng có thể đánh bại lòng ham muốn cầu nguyện của chúng ta. Kẻ thù sẽ đẩy chúng ta từ biện pháp cực đoan nầy đến những biện pháp cực đoan khác. Nếu nó không thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện, nó sẽ muốn lời cầu nguyện của chúng ta trở thành chung chung và không rõ ràng để rồi chúng ta không biết Đức Chúa Trời có trả lời chúng ta hay không.

"Xin Chúa ban phước cho gia đình chúng con, cho đất nước chúng con và cho cả thế giới " là lời cầu nguyện không thật sự thỏa mãn cho chúng ta hoặc cho Đức Chúa Trời. Đức tin luôn luôn tìm kiếm một mục tiêu rõ ràng. Một lời cầu nguyện đặc biệt sẽ xuất phát từ một sự trông đợi rõ ràng.

Ở một thái cực khác, danh sách dài dòng của những nhu cầu cụ thể mà không có sự hướng dẫn thần thượng hoặc một thứ tự thích hợp sẽ dễ dàng dẫn đến sự mệt mỏi và chán nản. Chúa Jesus quở mắng "những lời lặp vô ích " trong khi cầu nguyện, những lời nói dài dòng nhưng mang một mục đích hoặc sức mạnh nhỏ nhoi (Ma-thi-ơ 6:7;).

Khi những động cơ và phương pháp của chúng ta là sai lầm, chúng ta nhanh chóng chán nản và đầu hàng. Và rồi chúng ta cảm thấy tội lỗi và vô vọng. Thật sự chúng ta không biết phải làm điều gì.

Vì những lý do nầy, chúng ta sẽ dành thì giờ để nghiên cứu về mục đích và thói quen của sự cầu thay. Chúng ta cần phải biết sự cầu thay thật là gì và phải cầu nguyện như thế nào.

C. ĐỊNH NGHĨA SỰ CẦU THAY

Bây giờ tôi muốn đưa ra một định nghĩa đơn giản của sự cầu thay. Sau nầy chúng ta sẽ bàn luận chi tiết hơn.

Sự cầu thay có thể được định nghĩa là: "Cầu nguyện thay cho những người khác, dưới quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, biết chắc rằng sẽ có những kết quả thần thượng."

Định nghĩa trên có thể được chia làm ba phần. Chúng ta sẽ nghiên cứu từng phần một.

1. Cầu Nguyện Thay Cho Những Người Khác

Cầu thay có nghĩa là cầu nguyện cho những người ở quanh bạn. "Những người khác" có thể là những người gần gũi và thân thích với bạn. Bạn rất quan tâm đến họ. Vì vậy, bạn sẵn sàng cầu nguyện cho họ.

"Những người khác " cũng có thể là những người bạn không quen biết, những người sống ở những xứ sở xa xôi. Có thể "những người khác" là những giáo sĩ của quốc gia đó, hoặc có thể là chính quốc gia đó. Nhưng điều căn bản trong sự cầu thay là cầu nguyện cho những người khác.

2. Bởi Quyền Năng Và Sự Hướng Dẫn Của Đức Thánh Linh.

Cầu thay là sự cầu nguyện với sự hướng dẫn và giúp đỡ của Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Thánh Linh sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta không biết cách chính xác phải cầu nguyện điều gì và cầu nguyện như thế nào (Rô-ma 8:26, 27).

Có nhiều vấn đề nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Vào những lúc đó, thật được khích lệ khi chúng ta biết rằng chúng ta có một Đấng giúp đỡ sẽ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Thánh Linh không chỉ hướng dẫn chúng ta cầu nguyện, mà còn sẽ "nhắc nhở " chúng ta cầu nguyện. Có những lúc Đức Chúa Trời đưa đến trong tâm trí chúng ta những con người rõ ràng. Chúng ta phải thận trọng với những tư tưởng và sự nhấn mạnh ấy từ nơi Chúa. Đó chính là tiếng của Đức Thánh Linh phán rằng:"Hãy cầu nguyện cho người nầy, và cầu nguyện ngay bây giờ! ". Đây là sự kêu gọi thiêng thượng để bạn cầu thay. Đừng chần chừ hoặc trì hoãn.

Vì vậy, chúng ta thấy rằng, trong sự cầu thay Thánh Linh sẽ phán bảo cho chúng ta phải cầu nguyện lúc nào, như thế nào và cho ai. Đó là phần của Đức Chúa Trời. Phần của chúng ta là vâng phục và cầu nguyện.

3. Biết Chắc Rằng Sẽ Có Những Kết Quả Thần Thượng.

Sự cầu thay sẽ làm nên những thay đổi.

Sự cầu thay sẽ đem lại những thay đổi. Sự cầu thay là những nguyên nhân sản sinh ra những kết quả. Có những kết quả thần thượng chỉ đến từ sự cầu nguyện mà thôi.

Quan niệm rằng sự cầu nguyện có thể đem lại sự thay đổi trong đời sống của chúng ta cũng như trong thế giới nầy hoàn toàn trái ngược với tâm trí tự nhiên của con người. Nhiều tôn giáo vô thần dạy rằng chúng ta là những nạn nhân cô độc và vô vọng của những hoàn cảnh xung quanh chúng ta.

Quan niệm nầy đem đến cho hầu hết con người trên thế giới những cảm nghĩ u ám và tối tăm. Số mạng đã được định đoạt, tương lai đã an bài và chúng ta không thể làm gì khác được. Chúng ta chỉ có thể nín chịu mọi việc trên thế giới bởi vì không ai có thể thay đổi những điều ấy được. Một người không thể nào chống lại số phận đã được an bài.

Sự dạy dỗ của Chúa Jesus hoàn toàn ngược lại. Đời sống, sự chết và sự phục sinh của Ngài đã chứng minh rằng thế giới nầy có thể được cứu chuộc. Nó có thể được mang trở lại trong kế hoạch và mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị kết án chết, nhưng là để sống. Khi Đấng Christ đến thế gian, Ngài đã vạch trần sự dối trá của ma quỉ, và kêu gọi chúng ta đến một đời sống hy vọng, đức tin và tình yêu.

Hơn nữa, Ngài đã ban cho chúng ta quyền cầu nguyện như Ngài. Những lời cầu nguyện của Ngài đem đến những kết quả thay đổi những đời sống và rúng động trái đất. Thế giới nầy có thể được thay đổi bởi lời cầu nguyện của chúng ta.

Nhưng trước hết, Chúa Jêsus phải bước vào, Chúa Jêsus phải bước vào chỗ đứng để có thể phơi bày Con Người Của Sự Tối Tăm, và sự tối tăm ở trong con người. Chúa Jêsus đã thực hiện bước ấy và đã đứng lên. Và chúng ta cũng phải làm như vậy!

D. SỰ CẦU THAY VÀ TRẬN CHIẾN THUỘC LINH

1. Những Thế Lực Thuộc Linh Liên Quan.

Khi chúng ta chiến đấu với ma quỉ, chúng ta sẽ tham gia trong trận chiến thuộc linh. Để chiến thắng, chúng ta cần phải biết những thế lực thuộc linh nào đang tham gia trong cuộc chiến. Có ba thế lực:

a. Linh của sự tối tăm

b. Linh của Con người

c. Linh của Đức Chúa Trời.

2. Sự Liên Quan Của Con Người Đối Với Những Thế Lực Thuộc Linh.

a. Con Người Ở Dưới Quyền Lực Của Satan.

Satan đang nắm giữ linh của sự tối tăm. Không phải chúng ta đang xử lý với một ý nghĩ nực cười tầm thường. Nhưng chúng ta đang chiến đấu với một thế lực khôn ngoan và gian ác, là kẻ chống lại Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.

Đức Chúa Trời tạo nên con người với một mục đích thánh khiết, vì vậy, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi con người trở thành đối tượng tấn công của Satan. Satan luôn căm ghét những gì bày tỏ hình ảnh hoặc chương trình thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Vì lẽ đó, ma quỉ đã lừa dối Êva và làm cho Ađam, Êva sa ngã khỏi địa vị thánh khiết cũng như uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

Từ đó, con người không chỉ là đối tượng của quyền lực của Satan, mà còn phải ở dưới sự cai trị của bản chất sa ngã, bại hoại của chính mình.

b. Con Người Ở Dưới Quyền Lực Của Xác Thịt.

Phần thuộc về linh của con người như ý chí, tâm trí, tình cảm, và sự hiểu biết khi đã bị xa cách với Linh của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh gọi đó là "xác thịt". "Xác thịt" có đủ sức mạnh bất khiết để phá đổ cuộc đời của chúng ta ngay cả khi không cần phải có sự giúp đỡ của ma quỉ. Chúng ta có thể tự phá đổ chính mình.

Ngoài Đức Chúa Trời, tất cả những gì tốt đẹp nhất của con người cũng chỉ dành cho sự hư mất. Ngay cả những thành tựu tốt đẹp nhất trên đất nầy cũng sẽ trở về bụi đất. Cả linh của sự tối tăm và bản chất tội lỗi của con người đang lôi kéo con người đến một con đường mà thôi, đó là con đường sự chết và sự hư mất.

Đây thật là một bức tranh sầu thảm và tăm tối cho con người nếu không có ánh sáng vinh hiển từ Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ.

c. Con Người Cai Trị Qua Quyền Năng Của Đức Thánh Linh.

Chúa Jesus đã đến trần gian tăm tối nầy, và đã ban món quà vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Qua quyền năng của Thần ban sự sống nầy, một lần nữa con người có thể cai trị những thế lực tối tăm của sự chết và sự hư mất.

Khi chúng ta thừa nhận Jesus Christ là Chúa của đời sống mình, chúng ta được mặc lấy uy quyền của Ngài. Trong quyền năng của uy quyền đó chúng ta có thể chống lại những thế lực gian ác của thế gian, xác thịt và ma quỉ.

Chúa Jesus đã giải phóng chúng ta để chúng ta có thể hành động như những người đại diện của Ngài và đem sự giải cứu đó đến cho những người khác nữa. Ngài đã cứu chuộc chúng ta, mua và đem chúng ta trở về mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể trở nên những người rao truyền ân điển cứu chuộc của Ngài cho cả thế giới.

3. Cầu Thay: Một Vũ Khí Quyền Năng.

Chúng ta hoàn thành sự kêu gọi nầy bằng hai cách: qua sự cầu thay và chức vụ, và cũng phải theo thứ tự đó. Sự cầu thay dọn đường và đem lại bầu không khí tươi mát cho một chức vụ kết quả. Nó bẻ gãy quyền lực của những lời dối trá của ma quỉ là những lời làm tối tăm lòng và tâm trí con người.

Cầu thay cũng còn ủng hộ cho các giáo sĩ, những người được Đức Chúa Trời sai đi mang Tin lành đến cho cả trái đất. Và rồi họ có thể dấn thân, yêu thương, phục vụ, dâng hiến, giúp đỡ và thi hành chức vụ trong quyền năng và uy quyền của Đức Thánh Linh.

Một Hội thánh thành công là một sự gắn bó của những tín hữu được biệt riêng để cầu nguyện và bước vào chức vụ. Điều nầy được thể hiện rõ ràng ở Hội thánh Antiốt.

Họ đã học hỏi được rằng phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời và trông cậy Ngài. Khi họ đã làm như vậy, Đức Chúa Trời phán rằng:"Ta sẽ thay đổi cả thế giới quanh ngươi, và Ta sẽ sử dụng ngươi để làm việc đó ".

Họ đã nhận thức được rằng sự thay đổi đó phải liên quan đến sự kiêng ăn, cầu nguyện và sai những giáo sĩ ra đi. Họ đã vâng lời. Và thế giới đã thay đổi.

Sự thay đổi lịch sử nầy cứ tiếp tục dựa trên buổi cầu nguyện tại Hội thánh Antiốt xứ Siri gần 2000 năm trước. Làn sóng Tin lành lan rộng qua miền phía tây, làm cho Châu Âu thoát khỏi sự tối tăm ngoại giáo, bịnh tật, nghèo đói, và tuyệt vọng qua thì giờ cầu thay đó.

Những con người cầu nguyện có thể thật sự thay đổi dòng lịch sử loài người khi họ tìm kiếm tâm trí Đức Chúa Trời và vâng phục ý muốn của Ngài.

Thường thì sự cứu chuộc của chúng ta được xem như một sự trốn thoát khỏi thế giới gian ác đang bị dành sẵn cho sự hủy diệt. Đức Chúa Trời muốn vươn đến thế giới nầy bằng tình yêu và ân điển của Ngài như cách Ngài đã đến với chúng ta. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể làm điều nầy qua những Cơ đốc nhân sẵn sàng cầu nguyện và vâng lời, vì qua điều nầy, họ đã sửa soạn căn phòng cho Ngài làm việc.

E. BA Ý NIỆM QUAN TRỌNG TRONG SỰ CẦU THAY

Bây giờ tôi muốn mở rộng định nghĩa về sự cầu thay qua ba từ ngữ khác nhau mà Chúa đã dạy dỗ tôi. Ba từ nầy có một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là: Sự can thiệp (intervention), giao lộ (intersection) và sự phản công lại (interception). Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu những từ ngữ nầy.

1. Sự Can Thiệp

"Can thiệp " có nghĩa là bước vào một tình huống nào đó với một mục đích cao cả và rõ ràng.

Chúa Jesus đã bước vào thế gian để chúng ta có thể biết và kinh nghiệm được mục đích cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng và uy quyền để làm điều này. Bởi đó, Ngài đã đặt các quyền của sự tối tăm dưới chân Ngài (Ma-thi-ơ 28:18).

Bây giờ Ngài cũng đang sai chúng ta bước vào nơi Ngài đã đi với cùng uy quyền mà Ngài đã sử dụng:

"Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy... Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các ngươi được "(Giăng 20:21; Lu-ca 10:19).

Chúa Jesus đang phán rằng:"Các con là những thành viên trong Thân thể ta. Các con cần phải bước vào, thì sự gian ác nầy sẽ bị đặt dưới chơn các con. Khi các con nhìn thấy những thế lực gian ác trong thế gian nầy, xác thịt và Ma quỉ đang hành động, các con có uy quyền để can thiệp. Đừng bỏ qua. "

Bạn có thể nói rằng: "Nhưng chúng tôi có thể làm được gì?" CẦU NGUYỆN! nhiều người sẽ đáp lại như vậy. "Chúng tôi đã và đang cầu nguyện, nhưng bây giờ chúng tôi có thể làm gì?" Cầu nguyện rồi VÂNG LỜI! Sự cầu thay như là vùng đất mà những sự hướng dẫn thiên thượng sẽ đến.

Bạn nhớ lại rằng, tại Antiốt, Hội thánh đã kiêng ăn, cầu nguyện, nghe tiếng của Đức Thánh Linh và vâng lời. Sau khi họ đã thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời, Ngài đã phán cùng họ. Những ai cứ hỏi hoài là tôi phải làm gì là những người cần phải kiểm tra lại chất lượng và chiều sâu trong đời sống cầu nguyện của họ.

2. Giao Lộ:

Giao lộ là một nơi hai con đường gặp nhau và cắt nhau. Chúng ta thường gọi đó là ngã tư. Đức Chúa Trời sẽ đem đến tất cả mọi hạng người, nhiều khu vực, và nhiều sự kiện cùng với những nhu cầu và nan đề của họ."Cắt ngang " qua con đường của chúng ta.

Khi chúng ta đem sự chiến thắng và quyền năng Thập tự giá của Đấng Christ vào những nơi như vậy, chúng sẽ trở thành những"ngã tư "thiên thượng ". Trên thập tự giá, Chúa Jesus đã bẻ gãy mọi quyền lực của thế gian, xác thịt và ma quỉ. Đó là một sự toàn thắng!.

Tuy nhiên, quyền năng của Thập tự giá phải được tập trung vào những nhu cầu của ngã tư trần gian cách riêng tư. Cầu nguyện là sự tập trung quyền năng của Thập tự giá Đấng Christ trên những nan đề trên đất nầy.

Đấng Christ đã thực thi tất cả những gì thế gian cần cho sự cứu rỗi. Bây giờ là phần của chúng ta. Chương trình cứu rỗi đã bày tỏ nguyên lý này cách rõ ràng. Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban chính Con độc sanh của mình chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta.

Đó là phần của Ngài.

Phần của chúng ta là đến với Chúa trong sự cầu nguyện, xưng ra những tội lỗi của mình và công bố công cuộc cứu rỗi của Con Đức Chúa Trời.

Quyền năng của Thập tự giá sẽ chẳng bao giờ đụng đến đời sống của chúng ta cũng như thế giới nầy cho đến khi chúng ta trình dâng đời sống của mình cũng như những nhu cầu trong thế giới nầy lên cho Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Đây là phần của chúng ta, cầu nguyện, rồi đi ra mà nói với những người khác.

Rất nhiều người chung quanh chúng ta biết rất ít về tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ không biết làm thế nào để đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Họ cần người nào đó cầu thay cho họ. Những nhu cầu nầy bắt đầu từ những người xung quanh chúng ta và vươn ra cho đến cùng trái đất.

Có thể một người bạn nào đó đang phải đối diện với sự ly dị; một người nào đó đang bị tù đày vì cớ giảng Tin lành; những cuộc khủng hoảng đang xảy ra nơi chúng ta ở hoặc trong chính phủ của đất nước của chúng ta; sự tự do tôn giáo hay tự do cá nhân của một quốc gia nào đó bị xâm phạm, những nạn đói hoặc những căn bệnh trầm kha... danh sách nầy cứ tiếp tục, hầu như chẳng bao giờ chấm dứt.

Có rất nhiều những giao lộ trong kinh nghiệm của con người mà bạn có thể quyết định hậu quả của nó qua sự cầu nguyện.

Đức Chúa Trời đang dấy lên đạo quân của những chiến sĩ cầu nguyện có quyền năng trên khắp thế giới. Họ đang đứng trong hàng ngũ của một đội thập tự quân đông đến hàng ngàn người, chục ngàn người và thậm chí cả trăm ngàn người như những chiến sĩ thập tự thật sự.

Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, bạn trở thành phần tử của một buổi cầu nguyện đang gia tăng số người và không bao giờ ngừng lại cho đến khi Chúa Jesus tái lâm. Đây không phải là điều tầm thường, bởi vì nó là chìa khóa để cơn phấn hưng cuối cùng của Chúa đến và đó chính là cơn phấn hưng quét toàn cầu.

Một trong những chìa khóa của Thiên quốc là sự cầu thay. Chính cửa âm phủ cũng không thể đánh bại Hội thánh của Đấng Christ khi họ quì gối xuống.

Sẽ có nhiều người vẫn còn muốn nói rằng: "Nhưng bộ chỉ có cầu nguyện thôi sao ". Điều nầy đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một người nào đó "chỉ " cầu nguyện rồi dừng lại, không làm gì cả nếu như họ đã thực sự cầu nguyện.

Tại Hội thánh Antiốt, sự cầu nguyện và sự truyền giáo luôn đi đôi với nhau.

Tuy nhiên, tôi cần thêm rằng tôi đã thấy rất nhiều người cố công làm "những công việc bận rộn " mà không cầu nguyện. Họ cũng như những công việc nầy chẳng bao giờ đem lại kết quả cách mỹ mãn. Tất cả những gì họ làm khiến cho chính họ cũng như những người khác kiệt sức, họ bỏ sức thật nhiều nhưng kết quả lại rất ít.

Vâng, cầu nguyện và truyền giáo phải luôn luôn đi đôi với nhau.

3. Sự Phản Công

Động từ "phản công" có nghĩa là chặn lại, dành quyền kiểm soát và quay ngược chiều hướng của một điều gì đó. Chúng ta thường thấy điều nầy trong môn bóng đá. Quả bóng được dẫn về một khung thành. Một cầu thủ của đội bên kia chặn quả bóng lại, kiểm soát nó và dẫn nó ngược về phía khung thành bên kia. Những gì bắt đầu như là chiến thắng của đội nầy đã được thay đổi và do "sự phản công lại", đã trở thành chiến thắng của đội kia.

Sự cầu thay cũng vậy. Quân thù đến như những cơn bão. Những tình huống dường như vô vọng. Và rồi một ai đó bước vào (Can thiệp); áp dụng quyền năng của Thập tự giá qua sự cầu nguyện (Giao lộ) rồi tình hình được Đức Chúa Trời kiểm soát, và cơn giông bị thay đổi hoàn toàn (Phản công lại). Chiến thắng ban đầu dường như thuộc về ma quỉ đã biến thành khúc khải hoàn ca cho Đức Chúa Trời. Đây là quyền năng thực tiễn của Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Từ Syren và vùng Tiểu Á trở về sau chuyến truyền giáo, Phaolô và Banaba đã mang về những sự phản công (Chiến thắng) để chia xẻ với những người đã trung tín nâng đỡ họ qua sự cầu nguyện. Có lẽ đây là lúc họ vô cùng vui mừng (Công vụ 14:26-28).

Ba nguyên tắc cầu thay đã mang lại cho họ kết quả mỹ mãn, và ba nguyên tắc nầy cũng sẽ mang lại cho chính chúng ta kết quả mỹ mãn đó.