Tìm kiếm

A2. Huấn Luyện Người Lãnh Đạo Làm Chín Điều - Phần Mở Đầu

MỤC LỤC

Lời nói đầu

  • A2.1 - Trông Đợi Chúa
  • A2.2 - Nghe Tiếng Chúa
  • A2.3 - Vâng Theo Tiếng Chúa
  • A2.4 - Kiên Nhẫn Chịu Đựng
  • A2.5 - Học Tập Cuộc Đời Giôsép
  • A2.6 - Tránh Trở Thành Một Người Bại Trận
  • A2.7 - "Lánh Khỏi Tội Gian Dâm"
  • A2.8 - Từ Bỏ Sự Tham Lam / Sự Thờ Hình Tượng
  • A2.9 - Nhận Lãnh Ba Sự Xức Dầu

LỜI NÓI ĐẦU

Phần nầy chứa đựng những tư liệu mà tác giả xem là những đòi hỏi phổ thông và quan trọng nhất. Mang ý nghĩa như một "Bản tuyên ngôn cho người lãnh đạo Cơ-Đốc".

Chương đầu phát thảo những sự chuẩn bị và những nguyên tắc mà một người bình thường có thể thực hiện vai trò lãnh đạo cách phi thường. Đây là bản đồ chỉ đường do chính tác giả soạn khi hồi tưởng lại ba mươi lăm năm tích cực hoạt động trên khắp thế giới.

Tác giả cố gắng đánh dấu những con đường vòng, những khúc quanh quẹo nguy hiểm và những chiếc cầu gãy để ngăn chận những người lãnh đạo Hội Thánh mới bước vào cuộc đua sẽ không trở thành những người bị loại bỏ trong cuộc chinh phục của chính mình. Những ai đi theo bản chỉ đường này, sẽ giữ được đức tin, sẽ hoàn tất cuộc đua, nhận được mão triều thiên của sự sống để gieo xuống nơi bệ chân của Chúa Jesus.

Trong phần E4, tác giả cố gắng phát họa những bước thực tế mà một người lãnh đạo có đời sống thuộc linh trưởng thành phải thi hành để làm cho ý muốn Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất này cũng như trên trời vậy.

Từ chương A2.1-A2.9, Cây gậy của người chăn bầy có thể được xem như đức tin của chúng ta. Chương E4.1- E4.5 so sánh các công việc chúng ta như "Đức tin không có việc làm thì chết". "Công việc"của chương E4.1- E4.5 sẽ bổ sung cho "Đức tin" của chương A2.1 - A2.9

Tài liệu này được dành cho những người lãnh đạo Hội Thánh, là người muốn"...Luôn luôn ở trong công việc Chúa" Những ai không được linh cảm như vậy chỉ phí thì giờ khi đọc mà thôi. Đối với những người lãnh đạo chân chính, là người muốn làm vinh hiển danh Đấng Christ bằng chính sự sống hoặc sự chết của mình thì bài học này sẽ đem đến sự khích lệ, sự soi sáng và sự hướng dẫn cần thiết để thành công.