Tìm kiếm

Các Tác Giả

Đoàn Văn Miêng

 Đoàn Văn Miêng

Vài hàng về soạn giả cố Mục sư Đoàn Văn Miêng

Mục sư Đoàn Văn Miêng sinh ngày 1-1-1914 tại làng Giai Xuân tỉnh Cần Thơ trong một gia đình nho giáo gồm có 2 anh trai và 5 chị gái.

Ông được nghe giảng Tin lành lần đầu tiên vào năm 1931, tin nhận Chúa vào năm 1933 tại Hội thánh Ô Môn. Ông dâng mình hầu việc Chúa vào năm 1935 và theo học ở Trường Kinh Thánh Đà Nẵng.

Năm 1937, ông được bổ nhiệm đến Hội thánh Trà Ôn 2 năm và Hội thánh Gia Rai 4 tháng.

Ông trở về Trường Kinh Thánh và tốt nghiệp Thần học vào năm 1942. Ông tiếp tục hầu việc Chúa tại các Hội thánh Lộc Thuận, Bình Đại, Mỹ Tho và Tân Thạnh.

Năm 1943, ông được phong chức Mục sư, làm chủ tọa Hội thánh Bến Tre năm 1944, Hội thánh Hàm Long năm 1948 và Hội thánh Long Xuyên vào năm 1953.

Năm 1956, ông được mời làm Giáo sư Trường Kinh Thánh Đà Nẵng.

Năm 1960, ông được cử làm Chủ Nhiệm Địa Hạt Trung Phần và đến tháng 8 năm 1960, ông giữ Chức vụ Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho đến năm 1976.

Từ đó ông giữ chức vụ Phó Hội Trưởng cho đến khi ông về với Chúa vào ngày 19 tháng 12 năm 1994, ông hưởng thọ được 80 tuổi.


Các tác phẩm cùng tác giả

Bìa của Bài 01 - TẦM QUAN TRỌNG CỦA CON NGƯỜI THEO NHÃN QUAN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Bài 01 - TẦM QUAN TRỌNG CỦA CON NGƯỜI THEO NHÃN QUAN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Năm: 2017
Số lần xem: 931
Bìa của Bài 02 - ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬP THỂ

Bài 02 - ĐỨC CHÚA TRỜI NHẬP THỂ

Năm: 2017
Số lần xem: 682
Bìa của Bài 03 - GIĂNG BÁP-TÍT, NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

Bài 03 - GIĂNG BÁP-TÍT, NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

Năm: 2017
Số lần xem: 669
Bìa của Bài 04 - NHỮNG NGƯỜI THEO CHÚA GIÊ-XU

Bài 04 - NHỮNG NGƯỜI THEO CHÚA GIÊ-XU

Năm: 2017
Số lần xem: 626
Bìa của Bài 05 - NI-CÔ-ĐEM, MỘT GIÁO SƯ LỖI LẠC CẦN ĐẾN CHÚA

Bài 05 - NI-CÔ-ĐEM, MỘT GIÁO SƯ LỖI LẠC CẦN ĐẾN CHÚA

Năm: 2017
Số lần xem: 670
Bìa của Bài 06 - CHÚA LÀ THIẾT HỮU CỦA TỘI NHÂN

Bài 06 - CHÚA LÀ THIẾT HỮU CỦA TỘI NHÂN

Năm: 2017
Số lần xem: 618
Bìa của Bài 07 - ĐÁP ỨNG VỚI TIN LÀNH

Bài 07 - ĐÁP ỨNG VỚI TIN LÀNH

Năm: 2017
Số lần xem: 630
Bìa của Bài 08 - SỰ PHÁN XÉT CÔNG BÌNH

Bài 08 - SỰ PHÁN XÉT CÔNG BÌNH

Năm: 2017
Số lần xem: 634
Bìa của Bài 09 - NĂNG LỰC CỦA CÔNG TÁC CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO

Bài 09 - NĂNG LỰC CỦA CÔNG TÁC CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO

Năm: 2017
Số lần xem: 594
Bìa của Bài 10 - GIÚP ĐỠ NGƯỜI HOẠN NẠN (2)

Bài 10 - GIÚP ĐỠ NGƯỜI HOẠN NẠN (2)

Năm: 2017
Số lần xem: 721
Bìa của Bài 11 - CƠ ĐỐC NHÂN KẾT QUẢ (2)

Bài 11 - CƠ ĐỐC NHÂN KẾT QUẢ (2)

Năm: 2017
Số lần xem: 889
Bìa của Bài 12 - CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN CỦA ĐỨC TIN

Bài 12 - CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN CỦA ĐỨC TIN

Năm: 2017
Số lần xem: 581
Bìa của Bài 13 - ĐƯỢC PHỤC HỒI ĐỊA VỊ SAU KHI SA NGÃ

Bài 13 - ĐƯỢC PHỤC HỒI ĐỊA VỊ SAU KHI SA NGÃ

Năm: 2017
Số lần xem: 593
Bìa của Bài 14 - CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN THỜ

Bài 14 - CHÚA GIÊ-XU, ĐẤNG ĐÁNG ĐƯỢC TÔN THỜ

Năm: 2017
Số lần xem: 629
Bìa của Bài 15 - CHÚA GIÊ-XU LÀ CỨU CHÚA

Bài 15 - CHÚA GIÊ-XU LÀ CỨU CHÚA

Năm: 2017
Số lần xem: 730
Bìa của Bài 17 - CHỦ ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Bài 17 - CHỦ ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG

Năm: 2017
Số lần xem: 665
Bìa của Bài 18 - CHÚA GIÊ-XU LÀ GIÁO SƯ CỦA TÔI

Bài 18 - CHÚA GIÊ-XU LÀ GIÁO SƯ CỦA TÔI

Năm: 2017
Số lần xem: 589
Bìa của Bài 19 - CHÚA GIÊ-XU LÀ GƯƠNG TỐT CHO TÔI

Bài 19 - CHÚA GIÊ-XU LÀ GƯƠNG TỐT CHO TÔI

Năm: 2017
Số lần xem: 636
Bìa của Bài 20 - NGƯỜI BẠN TÔI CẦN

Bài 20 - NGƯỜI BẠN TÔI CẦN

Năm: 2017
Số lần xem: 648
Bìa của Bài 21 - ĐẮC THẮNG SỰ CÁM DỖ

Bài 21 - ĐẮC THẮNG SỰ CÁM DỖ

Năm: 2017
Số lần xem: 622
Bìa của Bài 22 - SỨC MẠNH ĐỂ THI HÀNH NHIỆM VỤ

Bài 22 - SỨC MẠNH ĐỂ THI HÀNH NHIỆM VỤ

Năm: 2017
Số lần xem: 557
Bìa của Bài 23 - ĐỨNG VỮNG VÌ CHÂN LÝ

Bài 23 - ĐỨNG VỮNG VÌ CHÂN LÝ

Năm: 2017
Số lần xem: 559
Bìa của Bài 24 - SỐNG XỨNG ĐÁNG

Bài 24 - SỐNG XỨNG ĐÁNG

Năm: 2017
Số lần xem: 719
Bìa của Bài 25 - SỐNG SUNG MÃN

Bài 25 - SỐNG SUNG MÃN

Năm: 2017
Số lần xem: 720
Bìa của Bài 26 - CUỘC ĐỜI PHƯỚC HẠNH

Bài 26 - CUỘC ĐỜI PHƯỚC HẠNH

Năm: 2017
Số lần xem: 815
Bìa của Bài số 1: Đức Chúa Trời Có Một Chương Trình

Bài số 1: Đức Chúa Trời Có Một Chương Trình

Số lần xem: 844
Bìa của Bài số 2: Vị Kiến Trúc Sư Thiên Thượng

Bài số 2: Vị Kiến Trúc Sư Thiên Thượng

Số lần xem: 466
Bìa của Bài số 3: Vị Kiến Trúc Sư Bày Tỏ Chương Trình Của Mình

Bài số 3: Vị Kiến Trúc Sư Bày Tỏ Chương Trình Của Mình

Số lần xem: 3289
Bìa của Bài số 4: Thiên Sứ Của Đức Chúa Trời

Bài số 4: Thiên Sứ Của Đức Chúa Trời

Số lần xem: 2630