Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 670

Nội dung:

KINH THÁNH: Giăng 3:1-21

CÂU GỐC: “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3">Giăng 3:3).

MỤC ĐÍCH: Học hiểu cách đối xử của Chúa Giê-xu đối với một người tuy học rộng biết nhiều, song lại thiếu hiểu biết và từng trải sự cứu rỗi.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Chúa Giê-xu tại Giê-ru-sa-lem Giăng 2:23-25
T2 Ông Ni-cô-đem gặp Chúa Giê-xu Giăng 3:1-9
T3 Lời giải thích cho ông Ni-cô-đem Giăng 3:10-21
T4 Của cải gây trở ngại Mác 10:7-22
T5 Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về sự thánh thiện Rô-ma 2:1-16
T6 Mưu cầu về kinh nghiệm nội tâm Rô-ma 2:17-29
T7 Đối tượng của sự tái sanh I Phi-e-rơ 1:3-9

 

 Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của nhân loại nên mọi người đều cần đến Ngài. Đành rằng người nghèo, thất học… cần đến Chúa, song người giàu sang, thế lực, trí thức, đạo đức cũng cần đến Ngài. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu hụt sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

 Hôm nay chúng ta học về một giáo sư lỗi lạc là ông Ni-cô-đem đã cần đến Chúa Giê-xu.

 

I. CON NGƯỜI CỦA ÔNG NI-CÔ-ĐEM (Giăng 3:1-10).

 Kinh Thánh giới thiệu ông Ni-cô-đem là một nhân vật quan trọng trong dân Do thái.

 1. Ông Ni-cô-đem là người Pha-ri-si.

Pha-ri-si là một giáo phái tận tụy giữ kỹ mọi chi tiết của luật pháp Môi-se. Họ được kể là phần tử ưu tú của dân tộc. Ông Ni-cô-đem là người đạo đức rất mực. Ông Phao-lô cũng thuộc giáo phái này và đã giữ luật pháp một cách không chỗ trách được (Phi-líp 3:5-6). Luật sư Ga-ma-li-ên cũng là người Pha-ri-si (Công vụ 5:34).

2. Ông Ni-cô-đem là một vị quan.

3. Ông Ni-cô-đem là giáo sư luật, thuộc hạng trí thức, tài năng lỗi lạc.

4. Ông Ni-cô-đem là người giàu.

 

II. CHÚA CHẨN MẠCH CHO ÔNG NI-CÔ-ĐEM (Giăng 3:2-9).

 Ông Ni-cô-đem tỏ lòng tôn trọng Chúa, tôn Ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến và được Đức Chúa Trời ở cùng. Rất tiếc là ông Ni-cô-đem chưa biết Chúa đúng mức, đáng lẽ ông cũng phải biết rằng Ngài là Cứu Chúa của nhân loại.

 Chúa đã chẩn mạch và tuyên bố về bệnh của ông. Đó là bệnh chưa được tái sinh, chưa có sự sống thuộc linh, nên không thể nào thấy, không thể nào vào được nước Đức Chúa Trời. Bất luận ai, nếu chưa được tái sinh là chưa được cứu rỗi. Vì “hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt”. Bản tính xác thịt của tất cả mọi người từ tổ phụ A-đam truyền lại vẫn bại hoại như nhau. “Điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh” (BHĐ). Chỉ có gì sinh bởi linh mới thuộc linh và có giá trị thích hiệp với nước Đức Chúa Trời là nước thuộc linh.

 Dầu là một người trí thức từng nghiên cứu thần học, ông Ni-cô-đem đã phải lúng túng với lời phán của Chúa. Ông thốt ra những lời đầy ngạc nhiên: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Điều đó làm thế nào được?” (Giăng 3:4,Giăng 3:9). Ông chưa hề kinh nghiệm Sự tái sinh, chưa nghe nói tái sinh là gì, rồi khi Chúa giải thích, ông cũng không hiểu nổi.

 

III. PHƯƠNG THUỐC CỨU CHỮA CHO ÔNG NI-CÔ-ĐEM.

 Ông Ni-cô-đem là một giáo sư dạy luật pháp Môi-se, ông rất thông hiểu Cựu ước, nên Chúa Giê-xu đã dùng một truyện tích trong đó để dạy ông. Đó là câu chuyện con rắn bằng đồng treo trên cây sào, ai bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng đồng ấy thì được sống (Dân Số Ký 21:4-9)

 “Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời”. Người Israel bị rắn cắn, đang bị nọc độc hành hạ, người ấy không thể nhờ cậy ai, nhìn xem ai ngoài ra nhìn con rắn bằng đồng treo trên cây sào để được sống, bằng không phải chết.

 Trên đây là chân lý muôn đời, là phương pháp duy nhất của sự cứu rỗi, là thần dược chữa lành bệnh tội lỗi mà ai nấy đều có thể nhận được bởi đức tin. Song con người vốn ngoan cố, vô tín nên Chúa Giê-xu phán thêm từ câu 17-21 về phước hạnh của người tin và sự xét đoán kẻ không tin. Đồng thời cũng nói lên lý do của sự vô tín là ai làm ác thì ưa sự tối tăm mà ghét sự sáng láng, còn ai làm thiện thì ưa sự sáng láng mà ghét sự tối tăm.

 Ông Ni-cô-đem đã cần Cứu Chúa thì bất luận bạn là ai, thuộc thành phần nào, có trình độ nào, cũng cần Ngài như Ni-cô-đem.

 

CÂU HỎI

  1. Ông Ni-cô-đem là người như thế nào?
  2. Tại sao ông đến với Chúa trong ban đêm?
  3. Chúa cho ông Ni-cô-đem biết nhu cầu của ông là gì?
  4. “Hễ chi sinh bởi xác thịt” có nghĩa gì?
  5. Tại sao tái sinh là một công việc mầu nhiệm?
  6. Muốn được tái sinh phải làm sao?
  7. Vì sao ông Ni-cô-đem ngạc nhiên trước điều kiện để vào nước Đức Chúa Trời?
  8. Ai là người cần đến với Chúa Giê-xu?
  9. Bạn đã đến với Chúa Giê-xu chưa?