Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 668

Nội dung:

KINH THÁNH: A-mốt 5:6-15">A-mốt 5:6-15Xa-cha-ri 8:16-23

CÂU GỐC: “Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? ” (Mi-chê 6:8).

MỤC ĐÍCH: : Khích lệ học viên nhờ Chúa để sống xứng đáng với chính mình và người khác.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Sống trong thời kỳ gian ác A-mốt 5:6-15
T2 Sự bất công bị lên án A-mốt 8:4-8,A-mốt 8:11-12;
T3 Công bằng chứ không phải của lễ Mi-chê 6:1-16
T4 Con đường hạnh phúc Giô-ên 2:12-27
T5 Thiết lập công bằng Mi-chê 4:1-5Ha-ba-cúc 2:14
T6 Người ta trông mong gì nơi Cơ Đốc nhân Xa-cha-ri 8:16-23
T7 Tiêu chuẩn duy nhất Ma-thi-ơ 5:33-37Giăng 17:15-18

 

 Ngay trong thời các tiên tri, xã hội Do thái đã đầy dẫy bất công, thối nát dưới nhiều hình thức khác nhau. Biết Đức Chúa Trời là Đấng cai trị các nước của loài người, và Ngài là Đấng Thánh khiết, công nghĩa, chính trực, không chịu được tội lỗi; nên các tiên tri đã hết lòng cảnh cáo và kêu gọi mọi người ăn năn. Ai nấy phải ghét điều dữ ưa điều lành, nhìn nhận tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn mình phải sống và hướng dẫn người khác sống như mình.

I. NHỜ CHÚA ĐỂ SỐNG XỨNG ĐÁNG (A-mốt 5:6-10).

 “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống...” Người ta đã ăn ở bất công, bất nghĩa đến độ miệt mài trong tội lỗi, vì đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, xa cách Ngài. Chúa là mặt trời, là ánh sáng của thế gian, nên lìa bỏ Ngài, người ta đã quờ quạng trong tối tăm, không còn biết đâu là đường phải đi. Vì vậy, tiên tri đã kêu gọi hãy tìm kiếm Chúa, tức là quay lại để đối diện với mặt trời.

 Chúa ở không xa nên chúng ta không cần phải đi tìm Ngài. “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối... Đức Giê-hô-va ở gần người cầu khẩn Ngài tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài” (Thi Thiên 34:18">Thi Thiên 34:18;145:18). Thành thật ăn năn, hạ mình kêu cầu Chúa là gặp Ngài ngay.

 

II. SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI CHÍNH MÌNH (A-mốt 5:11-15).

 Giữa những người “hiếp đáp kẻ nghèo, hiếp đáp kẻ công bình, nhận hối lộ nơi cửa thành, làm cong lẽ ngay thẳng của người nghèo” thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta buông xuôi theo dòng đời để được sống dễ dàng, để được lợi ích, hoặc thế nào xong thôi? - Không, Chúa không kêu gọi chúng ta vào cuộc sống dễ dàng, ích kỷ, tắc trách, vô tâm. Chúa kêu gọi chúng ta sống thánh khiết, đứng vững vì chân lý, vì công lý. Chúng ta phải sống theo tiêu chuẩn của Chúa chứ không phải theo tiêu chuẩn của đời. Về phương diện tiêu cực, “người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn” nghĩa là yên lặng và vững vàng, không dự phần vào việc ác hoặc chung hay riêng cũng vậy. Về phương diện tích cực thì “hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ... Hãy ghét điều dữ và ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành”.

 Các câu trên đây nhấn mạnh sự ưa thích và tìm kiếm điều lành mà gớm ghiếc và xa lánh điều dữ. Có như vậy, chúng ta mới sống cuộc đời đáng sống, sống đẹp lòng Chúa, sống tôn vinh Ngài. Đối với chúng ta, dễ dàng hay khó khăn, thuận cảnh hay nghịch cảnh, không phải là mối quan tâm hàng đầu. Mối quan tâm hàng đầu của chúng ta là sống thế nào để đẹp lòng Chúa, tôn vinh Ngài, hầu được Ngài ở với chúng ta.

 Nếu trái lại, thì “những nhà bằng đá vuông này mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không được ở. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu đó”.

 Điều đáng khích lệ hơn hết cho dân Do Thái thời đó là Chúa sẽ “làm ơn cho những kẻ còn sống sót của Giô-sép”. Sống xứng đáng, chúng ta không những được ơn mà còn chia ơn cho người khác; chúng ta không những được phước mà còn đem phước cho người khác. Đồng bào của chúng ta sẽ được ơn phước của Chúa hay không, một phần lớn tùy vào nếp sống hằng ngày của chúng ta. Hãy nhất định sống xứng đáng, Chúa Toàn năng sẽ giúp đỡ chúng ta thành công.

 

III. SỐNG XỨNG ĐÁNG VỚI NGƯỜI KHÁC (Xa-cha-ri 8:16-27).

 Lòng người dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa. Dầu ai nấy đều nhận rằng ăn ở ngay thẳng, nói năng thật thà là tốt, song với tấm lòng dối trá và rất xấu xa, con người làm sao ăn ở ngay thẳng, nói năng thật thà được? Tuy nhiên, lúc nào họ cũng ước ao có nhiều người ngay thẳng, nói năng thật thà. Thử hỏi: Họ có thể ước ao điều đó nơi Cơ Đốc nhân, là người có Chúa Cứu Thế ngự trong lòng hay không?

 Ngày xưa, khi tiên tri Xa-cha-ri đối diện với một trường hợp như vậy, ông đã kêu lên: “Này là những sự các ngươi phải làm; ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình; hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi”. Đồng thời ông cảnh cáo: “Chúa ghét kẻ tính toan sự dữ và kẻ ưa sự nói dối”.

 Sự kiêng ăn sẽ đem lại kết quả mừng rỡ, hớn hở cho dân của Chúa. Song điều quan trọng là không phải chỉ có hình thức. Sự kiêng ăn thật là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, tha cho kẻ bị ức hiếp được tự do... là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề ngoảnh mặt làm ngơ với những kẻ cốt nhục mình (Ê-sai 58:6,Ê-sai 58:7).

 Tiên tri Xa-cha-ri nói rằng nếu dân Do Thái ăn ở như trên thì sẽ thu hút được các dân từ bốn phương đến tìm kiếm Chúa và nài xin ơn Ngài. Vì họ biết rằng chỉ Chúa Toàn năng, Toàn ái mới có thể khiến dân Ngài ăn ở như vậy.

 Chúa Giê-xu đã từng sống trong một xã hội bất công, gian ác như xã hội Do Thái, song Ngài đã ăn ở một cách xứng đáng. Bây giờ Ngài muốn tái diễn cuộc đời của Ngài qua mỗi chúng ta. Nếu ai nấy để Ngài bước vào đời sống mình, ngự trị lòng mình, thì họ sẽ có một đời sống xứng đáng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Được vậy, đồng bào của chúng ta sẽ tìm kiếm Chúa để được ơn phước của Ngài như bị lôi cuốn vào sức mạnh thần quyền.

 

CÂU HỎI

  1. Trong thời các tiên tri A-mốt, Xa-cha-ri thì xã hội Do Thái như thế nào?
  2. Các tiên tri ấy đã làm gì?
  3. Tại sao mỗi người phải tìm kiếm Chúa?
  4. Làm sao để gặp được Chúa?
  5. Chúng ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi?
  6. Tại sao người đời hi vọng Cơ Đốc nhân không sống như họ?
  7. Bí quyết nào giúp chúng ta có thể sống cuộc đời xứng đáng giữa thế gian?