Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 671

Nội dung:

KINH THÁNH: Lu-ca 4:1-14

CÂU GỐC: “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (I Cô-rinh-tô 10:13).

MỤC ĐÍCH: Giúp học viên biết Chúa Giê-xu là bạn thiết của họ. Ngài vẫn đứng cạnh để giúp đỡ họ đắc thắng sự cám dỗ.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

 

CN Sự thử thách Gia-cơ 1:2-7
T2 Sự cám dỗ và sa ngã Sáng Thế Ký 3:1-24
T3 Sự cám dỗ và chiến thắng Lu-ca 4:1-14
T4 Lối thoát I Cô-rinh-tô 10:1-15; Hê-bơ-rơ 2:12; 4:15
T5 Sự thử thách đức tin I Phi-e-rơ 1:1-25
T6 Thánh Phao-lô gặp thử thách II Cô-rinh-tô 21:1-18
T7 Thánh Phi-e-rơ gặp thử thách Ma-thi-ơ 26:69-75

 

 Chúa Giê-xu đã gặp và thắng hơn sự cám dỗ. Cám dỗ cũng đến với mỗi chúng ta, song chúng ta phải thắng nó, Chúa sẽ giúp chúng ta thắng sự cám dỗ và Đức Chúa Trời luôn mở một lối thoát cho chúng ta ra khỏi sự cám dỗ.

 Kẻ cám dỗ có nhiều phương pháp khác nhau, song chung qui chỉ có ba phương pháp chính là: Sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời (I Giăng 2:16).

 

I.ĐẮC THẮNG SỰ CÁM DỖ THỎA MÃN NHU CẦU THUỘC THỂ MỘT CÁCH BẤT CHÍNH (c. 1-4).

 Sau khi kiêng ăn 40 ngày, Chúa đói lắm, ma quỉ cám dỗ Ngài dùng quyền năng vốn có để hóa đá thành bánh mà ăn, không cần phải chịu đói, đồng thời cũng tự chứng minh Ngài là Con Đức Chúa Trời.

 Chúa có quyền năng thực sự. Trong 3 năm chức vụ, Ngài đã hai lần hóa bánh để nuôi gần một vạn người. Song tại đây, Ngài chống lại sự cám dỗ bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh trong Phục truyền 8:3 “Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi...” Đành rằng nhu cầu thực tế của Chúa lúc bấy giờ là bánh vì Ngài có thân thể như chúng ta. Song Ngài chờ đợi Đức Chúa Trời chu cấp cho Ngài, mà không chịu nghe lời ma quỉ để sử dụng quyền năng của Ngài trong trường hợp như vậy.

 Hãy coi chừng ma quỉ cám dỗ chúng ta sử dụng đường lối bất chính để được tiền bạc của cải. Nhiều tín đồ đã ăn trộm tiền phần mười của Chúa (Ma-la-chi 3:8-9). Ong Ghê-ha-xi là đầy tớ của tiên tri Ê-li-sê, đã nói dối để xin vàng của ông Na-a-man (II Vua 5:19-27).

 

II. ĐẮC THẮNG SỰ CÁM DỖ THI HÀNH Ý CHỈ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI BẰNG ĐƯỜNG LỐI RIÊNG (Lu-ca 4:3-8).

 Chúa Giê-xu đã đến để lập nước Đức Chúa Trời tại trần gian. Ma quỉ đề nghị Ngài không cần phải chịu nhục hình thảm khốc trên cây thập tự mà chỉ cần thỏa hiệp với nó, thờ lạy nó, thì nó sẽ cho Ngài mọi sự. Chúa thừa biết ma quỉ là đứa nói dối, các nước không thuộc về nó, không có con đường nào tốt hơn cho Ngài để đạt đến đích ngoài ra con đường thập tự giá, nên Ngài đã dùng Kinh Thánh để chống lại sự cám dỗ đó: “Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Phục truyền 6:13">Phục-Truyền Đạo 6:13).

 Đó là những sự cám dỗ hiểm nghèo. Chúng ta phải kiên nhẫn chấp nhận con đường thập tự giá của Chúa Giê-xu. Còn nếu chúng ta chọn con đường dễ dàng và mau lẹ thì chẳng khác nào chúng ta thỏa hiệp với ma quỉ mà thờ lạy nó để được lợi lộc, danh vọng hão huyền. Trên đường chúng ta theo Chúa lúc nào cũng có cạm bẫy như thế (II Ti-mô-thê 4:10).

 

III.ĐẮC THẮNG SỰ CÁM DỖ THỬ NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (Lu-ca 4:9-13).

 Ma quỉ lại dùng cả Kinh Thánh để khiêu khích Chúa Giê-xu thử nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời bằng cách lên nóc đền thờ rồi gieo mình xuống. Khi Ngài được bình an đúng như Thi Thiên 91:11,Thi Thiên 91:12 có hứa thì ai nấy sẽ theo Ngài, và Ngài không cần phải đi con đường thập tự giá. Chúa đã chống trả sự cám dỗ bằng Lời Kinh Thánh trong Phục truyền 6:1">Phục truyền 6:1: “Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi”. Đành rằng Đức Chúa Trời hứa gìn giữ con cái Ngài trong trường hợp nguy nan, song không ai được phép lợi dụng lời hứa ấy để thỏa mãn tính kiêu căng của mình.

 Trong Thi Thiên 91 Chúa hứa giữ gìn, giải cứu những kẻ thuộc về Ngài khỏi mọi tai họa nếu họ ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, ở dưới bóng của Đấng Toàn năng (c. 1). Nếu vì theo Chúa, chúng ta bị bắt buộc phải bước với sư tử và rắn hổ mang, thì Chúa sẽ ở cùng, giải cứu và tôn vinh chúng ta (c.13-15).

 Chúa cho sự cám dỗ đến để thử thách chúng ta hầu sau khi đắc thắng, chúng ta trở nên mạnh mẽ như Chúa Giê-xu đã được thêm quyền phép (Thi Thiên 18:34Lu-ca 4:14). Hãy tận dụng khí giới của Đức Chúa Trời để chống trả sự cám dỗ và xin Chúa cho mình đắc thắng sự cám dỗ.

 

CÂU HỎI

  1. Sự cám dỗ lợi hay hại? Xin giải thích.
  2. Tại sao chúng ta biết sự cám dỗ đã đến với Chúa Giê-xu không bằng hình thức bên ngoài mà chỉ trong tư tưởng?
  3. Đời xưa ai đã dùng đường lối bất chính để được của cải? Trong đời này thì ai đã làm điều đó?
  4. Tại sao chúng ta không nên dùng đường lối dễ dàng để thi hành ý chỉ của Chúa? Cho những gương chứng?
  5. Tại sao chúng ta không nên lợi dụng lời hứa của Chúa cho việc bất chính của mình? Cho bằng cớ?
  6. Làm cách nào để thắng hơn sự cám dỗ?
  7. Câu gốc của bài học dạy ta thế nào về sự cám dỗ?