Tìm kiếm

Thể loại: Đấng Christ và Đời Sống
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật
Năm: 2017

Số lần xem: 619

Nội dung:

KINH THÁNH: Giăng 20:19-31.

CÂU GỐC: “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20-31).

MỤC ĐÍCH: Vạch rõ ràng Đức Chúa Trời đã đưa ra nhiều chứng cớ hiển nhiên trong Lời của Ngài để chiến thắng mọi nghi ngờ.

 

HỌC KINH THÁNH HÀNG NGÀY

CN Chuyển giao quyền uy Giăng 20:19-23
T2 Niềm tin được tái tạo Giăng 20:24-31
T3 Những câu nói thành thật Lu-ca 7:18-23
T4 Tiếng nói của uy quyền Mác 1:21-28
T5 Cơ nguy của sự nghi ngờ Gia-cơ 1:5-8
T6 Quyền lựa chọn Giăng 1:9-13
T7 Lời chứng trong lòng cho chân lý I Giăng 5:6-12

 

 Chúng ta không tin nhảm, tin cách mù quáng, nhưng chúng ta tin những điều có chứng cớ hiển nhiên. Chúng ta biết điều mình tin và Đấng mình tin, sứ đồ Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê: “Về phần con hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy” (II Ti-mô-thê 3:14). Kinh Thánh đã đặt một nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta. Nếu trên đường theo Chúa phải đương đầu với những mối nghi ngờ, chúng ta hãy tìm câu giải đáp trong Kinh Thánh.

 

I.CHÚA SỐNG LẠI LÀ CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN CỦA ĐỨC TIN (Giăng 20:19-21).

 Sau khi sống lại, thân thể của Chúa Giê-xu không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian, không còn bị vật chất hạn chế, nên không cần mở cửa, Chúa đã vào phòng một cách dễ dàng. Đứng giữa họ, Chúa phán: “Bình an cho các ngươi”. Ngài muốn bảo họ đừng sợ hãi, đừng hoang mang, hãy thản nhiên lấy lại can đảm.

 Chúa biết họ nghi ngờ thần linh của Chúa hiện ra chứ không phải chính Ngài, nên Ngài giơ tay và sườn cho họ xem để chứng minh Ngài thật đã sống lại. Lu-ca 24:36-43">Lu-ca 24:36-43 chép rõ hơn nữa là Chúa bảo họ đến rờ Ngài, bảo họ đem thức ăn cho Ngài, rồi Ngài ăn trước mặt họ. Bấy giờ các môn đồ không còn sợ hãi, chẳng còn hoang mang nữa vì họ đã có chứng cớ hiển nhiên về sự sống lại của Chúa.

 

II. UY QUYỀN THIÊN THƯỢNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN LÀ CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN CỦA ĐỨC TIN (Giăng 20:22,Giăng 20:23).

 Sứ giả phải có uy quyền để thi hành sứ mệnh. Vì vậy Chúa đã hà hơi trên môn đồ mà phán rằng: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh”. Sự nhận lãnh lần này là chuẩn bị cho ngày lễ Ngũ tuần mà ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

 Sau khi nhận Đức Thánh Linh, các môn đồ có uy quyền truyền giảng cứu ân cho nhân loại. Ai ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế thì tội sẽ được tha, ai không ăn năn tin nhận Ngài thì tội sẽ bị cầm lại (Mác 16:15-16Lu-ca 24:46-47)..

 Vậy mỗi chúng ta là tín đồ, hãy nhờ Thánh Linh mà thi hành sứ mệnh truyền giảng để đem nhiều người đến sự ăn năn, làm cho họ được tha tội.

 

III. GẶP CHÚA GIÊ-XU LÀ CHỨNG CỚ HIỂN NHIÊN CỦA ĐỨC TIN (Giăng 20:24-29).

 Không thể không có sự nghi ngờ, song chúng ta không nên giữ kín sự nghi ngờ trong lòng, mà phải giải tỏa nó bằng cách tìm hiểu sự thật để tin. Đó là hành động của ông Thô-ma.

 Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ khác nữa để cho các môn đồ có đủ những chứng cớ hiển nhiên về sự sống lại của Ngài, và Kinh Thánh đã ghi chép mọi sự đó để đặt một nền tảng vững chắc cho đức tin của chúng ta, hầu chúng ta có thể căn cứ vào đó mà hành động và không hề sợ sai lầm (Giăng 20:30,Giăng 20:31).

 

CÂU HỎI

  1. Tại sao các môn đồ lại sợ hãi và hoang mang?
  2. Để giải tỏa sự nghi ngờ của các môn đồ, Chúa Giê-xu đã làm gì?
  3. Sau khi biết Chúa Giê-xu thật đã sống lại, các môn đồ phải làm gì?
  4. Để các môn đồ có đủ uy quyền thi hành mệnh lệnh, Chúa đã làm gì?
  5. Tại sao ông Thô-ma nghi ngờ?
  6. Chúa Giê-xu đã làm gì để giải tỏa sự nghi ngờ của ông Thô-ma?
  7. Mỗi khi gặp sự nghi ngờ, chúng ta phải làm sao?
  8. Các chứng cớ của đức tin chúng ta được lập ở đâu?
  9. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên ông Ti-mô-thê thế nào về đức tin (II Ti-mô-thê 3:14)?