Tìm kiếm

Thể loại: Chương Trình Của Đức Chúa Trời Cho Các Thời Đại
Chủ bút: Sưu tầm
Thư viện: Trường Chúa Nhật

Số lần xem: 3223

Nội dung:

Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 1:1-14

Câu gốc: "Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài...
cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va;
vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên,"

Thi Thiên 148:2,Thi Thiên 148:5.

Mục đích: Cho chúng ta biết nhiệm vụ của thiên sứ trong chương trình của Đức Chúa Trời.

 

Kinh Thánh đọc hằng ngày

Chủ Nhật:

Thiên sứ thờ phượng Đức Chúa Trời.

Nê-hê-mi 9:6; Phi-líp 2:11; Hê-bơ-rơ 1:1-6

Thứ Hai:

Thiên sứ là những thần linh để hầu việc.

Công vụ 12:7-11,Công vụ 27:23-24; Hê-bơ-rơ 1:7-14

Thứ Ba:

Thiên sứ rao truyền ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Đa-ni-ên 2:15-17,Đa-ni-ên 9:20-23,Đa-ni-ên 12:1-7

Thứ Tư:

Thiên sứ thi hành ý chỉ của Đức Chúa Trời.

Dân Số Ký 22:21-35; Ma-thi-ơ 13:39-42

Thứ Năm:

Thiên sứ hầu việc Chúa Giê xu Christ.

Ma-thi-ơ 4:11; Lu-ca 22:39-45

Thứ Sáu:

Thiên sứ là tôi tớ của Chúa Giê xu Christ.

Ê-phê-sô 1:20-22; Cô-lô-se 1:15-17; 2:10

Thứ Bảy:

Thiên sứ sẽ đi theo Chúa Giê xu khi Ngài tái lâm.

Ma-thi-ơ 16:27,Ma-thi-ơ 25:31; Mác 8:38

Chúng ta ít biết về thiên sứ, nên có người ước ao được như thiên sứ. Có sự khác nhau giữa chúng ta và thiên sứ. Thiên sứ không phải là nam, cũng không phải là nữ, nên giữa vòng họ không có hôn nhân. Khi chúng ta từ kẻ chết sống lại, hay được biến hóa khi Chúa tái lâm sẽ có cuộc sống như thiên sứ, là không cần hôn nhân nữa (Ma-thi-ơ 22:30). Đức Chúa Trời dựng nên loài người kém thiên sứ về quyền năng và vinh hiển, song thiên sứ được dựng nên để phục vụ như đầy tớ, còn loài người được dựng nên để tương giao với Ngài như con cái. Thế thì loài người quý trọng hơn thiên sứ, nhất là các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian và thiên sứ (1Cô-rinh-tô 6:3).

I. Quyền năng và địa vị của Thiên Sứ.

1. Quyền năng của thiên sứ:

2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7  2Phi-e-rơ 2:11

Hai câu Kinh thánh này nói rằng thiên sứ có quyền năng và sức mạnh. Thật vậy, một thiên sứ chỉ trong một đêm có thể giết chết 185.000 quân A-sy-ri, có đầy đủ vũ khí và sẵn sàng chiến đấu (IICác vua 19:35). Ban đêm, một thiên sứ đã mở cửa khám cho các sứ đồ ra khỏi đó, sáng hôm sau ngưòi ta thấy khám đóng kỹ và lính canh đang đứng trước cửa (Công vụ 5:19). Một thiên sứ đã tháo xiềng, mở ngục cho Phi-e-rơ ra khỏi, dầu ông đang ngũ giữa hai tên lính, bên ngoài vẫn canh phòng cẩn mật (Công vụ 12:7). Một thiên sứ đã đánh chết vua Hê-rốt, vì ông này không nhường sự vinh hiển cho Chúa (Công vụ 12:23). Còn nhiều việc khác như vậy bày tỏ quyền năng của thiên sứ.

2. Vinh hiển của thiên sứ:

Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, một thiên sứ đến báo tin cho các mục đồng, vì vinh hiển của thiên sứ chói loà nên các mục đồng rất sợ hãi (Lu-ca 2:9). Khi Chúa sống lại, một thiên sứ hiện ra tại phần mộ với hình dung sáng như chớp, áo trắng như tuyết, làm cho bọn lính canh ngã lăn ra như người chết (Ma-thi-ơ 28:2,Ma-thi-ơ 28:3). Khi Chúa tái lâm sẽ có các thiên sứ cũng đến với Ngài trong sự vinh hiển của họ (Lu-ca 9:26). Đó là vài điểm nói lên sự vinh hiển của thiên sứ.

3. Phẩm trật của thiên sứ:

Các thiên sứ ở trên trời (Ma-thi-ơ 22:30). Song mỗi vị có thứ bật riêng (Giu-đe 1:6). Thiên sứ trưởng là Mi-chên cũng gọi là Mi-ca-ên đã chôn xác Môi-se (Giu-đe 1:9; Khải Huyền 12:7). Gáp-ri-ên là thiên sứ quan trọng đã báo tin Giăng Báp-tít ra đời và Chúa Giê-xu giáng sinh (Lu-ca 1:19,Lu-ca 1:26). Khi có những thiên sứ đã bỏ phẩm trật, tức là phá kỷ luật, sống vô trật tự, thì đã bị đuổi xuống khỏi trời và trở thành ma quỉ.

4. Số các thiên sứ:

Đức Chúa Trời đã dựng nên vô số thiên sứ, không sao đếm hết được (Hê-bơ-rơ 12:22; Khải Huyền 5:11). Thiết tưởng mọi con cái Chúa đều có ít nhất là một thiên sứ bảo vệ (Ma-thi-ơ 18:10) và có thể nhiều hơn nữa (Thi Thiên 34:7).

5. Cách chúng ta đối với thiên sứ:

Các thiên sứ dầu là thuộc giới thần linh, song có nhiều lúc họ hiện ra mà loài người thấy được. Có nhiều người đã nói chuyện với các thiên sứ như Áp-ra-ham, Lót, Xa-cha-ri, Ma-ri, Ma-ri Ma-đơ-len (Giăng 20:11-12).

a. Không nên thờ lạy thiên sứ, thờ lạy thiên sứ là một sai lầm lớn (Cô-lô-se 2:18). Thiên sứ không bao giờ dám nhận sự thờ lạy của ai. Qua dị tượng Giăng thấy tại cù lao Báp-mô, đã hai lần ông muốn thờ lạy thiên sứ, song bị từ chối hẳn (Khải Huyền 19:10; 22:8-9). Các thiên sứ đều phải thờ lạy Chúa Giê-xu như chúng ta thờ lạy Ngài (Hê-bơ-rơ 1:6).

b. Phải thờ lạy thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Trong Cựu-ước chỗ nào chép "Thiên sứ của Đức Giê-hô-va" hoặc "Thiên sứ của Đức Chúa Trời" thì đó không phải là thiên sứ thường, mà là Chúa Giê-xu trước khi giáng sinh. Vì vậy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã nhận sự thờ lạy của loài người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với A-ga, nên bà gọi Ngài là Đức Giê-hô-va (Sáng Thế Ký 16:7-13). Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với A-ga khi bà và con trai bị đuổi khỏi nhà (Sáng Thế Ký 21:17-19). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy. Ngài tự xưng là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, Đấng tự hữu hằng hữu (Xuất Ê-díp-tô 3:2-14). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với Ghê-đê-ôn và ông dâng lễ cho Ngài (Các Quan Xét 6:11-24). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông bà Ma-nô-a và họ thờ lại Ngài (Các Quan Xét 13:6-23). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với Đa-vít và ông dâng cho Ngài một của lễ thiêu (2Sa-mu-ên 24:15-25).

II. Chức vụ của Thiên Sứ.

Họ là sứ giả của Chúa, lúc nào cũng sẵn sàng đi, làm, nói theo chỉ thị của Ngài. Song thiên sứ cũng đôi khi chỉ về người nữa, như thiên sứ của các Hội thánh chép trong sách Khải huyền (1:20; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). Chức vụ của các thiên sứ như sau:

1. Ca ngợi Đức Chúa Trời ba ngôi:

Bởi Thánh Linh cảm động, Đa-vít kêu gọi các thiên sứ và cả cơ binh của Chúa hãy ca tụng Ngài (Thi Thiên 103:20-21). Thiên sứ đã hiện với vô vàn thiên binh ca ngợi Chúa bằng một bài ca tuyệt diệu khi Ngài giáng sinh (Lu-ca 2:13-14). Sứ đồ Giăng thấy trên trời có vô số thiên sứ ca ngợi Chúa rằng "Chiên con đã chịu giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen". Rồi họ hiệp với muôn vật và vũ trụ mà nói "Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép, cho đến đời đời" (Khải Huyền 5:11-13). Các thiên sứ không phạm tội, không kinh nghiệm ơn cứu rỗi mà còn ca ngợi Chúa như vậy, phương chi là chúng ta. Vậy hễ ngày nào còn sống, chúng ta hãy ca ngợi, cảm tạ, tôn vinh, tôn thờ Chúa, không những bằng lời nói mà cũng bằng cả hành vi và tư tưởng của chúng ta.

2. Phục vụ Chúa Giê-xu:

Sau khi Chúa đánh bại Sa-tăn tại đồng vắng, nó liền trốn đi, thì có thiên sứ đến phục vụ Ngài (Ma-thi-ơ 4:11). Trong vườn Ghết-xê-ma-nê, khi Chúa chiến đấu trong sự cầu nguyện đến nỗi mồ hôi tuôn ra như giọt máu lớn rơi xuống đất, thì có một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài (Lu-ca 22:43). Khi Chúa tái lâm thì sẽ có một đoàn thiên sứ thánh cùng đi với Ngài (Ma-thi-ơ 16:27).

3. Phục vụ con cái Chúa: (Hê-bơ-rơ 1:13-14):

Thiên sứ đã đến với Lót để giải cứu ông và gia đình khỏi Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Khi họ lần lửa thì hai thiên sứ nắm tay và kéo họ ra ngoài (Sáng Thế Ký 19:16). Khi Ê-li-se và đầy tớ ông bị quân Sy-ri bao vây thì có một đạo thiên sứ như xe và ngựa lữa bảo vệ thầy trò ông (2Các vua 6:15-17). Kinh thánh chép rằng Chúa sẽ ban lịnh cho các thiên sứ gìn giữ đường lối chúng ta nâng đỡ chúng ta để chân chúng ta không vấp ngã (Thi Thiên 91:11-12). Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ (Thi Thiên 34:7). Thiên sứ đã hai lần giải cứu Phi-e-rơ khỏi khám tù, thiên sứ đã an uỉ Phao-lô trong cơn nguy nạn hơn hết (Công vụ 27:19-20). Thiên sứ đã hướng dẫn Ma-ri và Giô-sép lánh nạn tại Ê-díp-tô và trở về Na-xa-rét (Ma-thi-ơ 2:13,Ma-thi-ơ 2:19,Ma-thi-ơ 2:20). Thiên sứ đã hướng dẫn Phi-líp đi gặp hoạn quan Ê-thi-ô-pi (Công vụ 8:26-40). Thiên sứ đã hướng dẫn Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây (Công vụ 10:1-48). Thiên sứ tiếp rước linh hồn con cái Ngài vào nơi an nghỉ khi họ qua đời (Lu-ca 16:22). Thiên sứ thổi kèn để triệu tập tất cả con cái Chúa khi Ngài tái lâm (Ma-thi-ơ 24:31).

4. Thi hành sự đoán phạt:

Khi Chúa tái lâm, chính các thiên sứ thi hành sự đoán phạt đối với tín đồ giả hình trong hội thánh như chia rẽ cỏ lùng khỏi lúa, cá xấu khỏi cá tốt (Ma-thi-ơ 13:36-42,Ma-thi-ơ 13:47-50).

Chúng ta rất vui mừng vì được thiên sứ phục vụ. Song thiên sứ cũng rất vui mừng khi có một tội nhân ăn năn (Lu-ca 15:10). Chúng ta phải sẵn sàng ca ngợi và phục vụ như thiên sứ.

 

Câu hỏi

1. Tại sao thiên sứ không có hôn nhân?

2. Tại sao khi chúng ta sống lại và lên trời cũng không có hôn nhân?

3. Xin kể ra vài việc quyền năng của thiên sứ?

4. Xin kể ra vài việc bày tỏ vinh hiển của thiên sứ?

5. Xin kể ra phẩm trật của thiên sứ?

6. Số của thiên sứ là bao nhiêu?

7. Thiên sứ nào ta không nên thờ lạy và thiên sứ nào phải thờ lạy?

8. Tại sao phải thờ lạy thiên sứ của Đức Giê hô va?

9. Chức vụ của thiên sứ là gì?

10. Xin cho biết thiên sứ làm gì cho tín đồ?