Tìm kiếm

Phần I - BÀI HỌC VỀ SỰ ĐẢM BẢO

Được bảo đảm là “vượt qua mọi nghi ngờ”. Những bài học trong loạt bài về Sự Đảm Bảo sẽ giúp Bạn được bảo đảm hay “giúp Bạn thắng hơn mọi nghi ngờ” trong việc liên hệ đến những lời hứa căn bản mà Đức Chúa Trời đã dành cho tất cả Cơ Đốc Nhân. Bạn sẽ được thuyết phục về những thực tế mà các lời hứa nầy đem lại trong cuộc đời của mình khi Bạn học thuộc lòng, suy gẫm, học hỏi và ứng dụng những câu Kinh Thánh đã được giới thiệu trong tập bài học nầy.

Hãy luôn luôn học thuộc lòng những câu Kinh Thánh ghi nhớ đã được giới thiệu trong phần đầu của mỗi Bài học. (Sử dụng những tấm bìa ghi câu gốc trong phần cuối tập tài liệu nầy) Bạn có thể bắt đầu bằng cách học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ trước, hay có thể Bạn sẽ thích nghiên cứu những câu hỏi liên hệ đến câu Kinh Thánh ghi nhớ trước cũng được. Dầu bắt đầu bằng cách nào đi nữa, hãy cẩn thận ghi nhớ tận tường về đề tài bài học và những lời dẫn giải cũng như câu Kinh Thánh ghi nhớ. (Đề tài cho mỗi câu Kinh Thánh ghi nhớ cũng sẽ giống như đề tài của các Bài học trong tập tài liệu nầy).

Một trong những cách để học thuộc lòng những câu Kinh Thánh ghi nhớ là đọc đi đọc lại đề tài và phần trưng dẫn (còn gọi là địa chỉ) lúc bắt đầu của câu Kinh Thánh ghi nhớ. Thí dụ, để lặp lại câu Kinh Thánh ghi nhớ trong Bài học đầu tiên, Bạn sẽ phải nói, “Đảm Bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12”, sau đó nhắc lại nguyên câu. Sau cùng, Bạn cần phải lặp lại phần trưng dẫn một lần nữa.

Học thuộc lòng từng phần một. Nói như thế nầy: “Đảm bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12, Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời ...” Lặp đi lặp lại phần nầy cho đến khi nào Bạn thật thuộc. Kế đó, Bạn lặp lại phần mà Bạn vừa học thuộc lòng đó, cùng học thêm phần kế tiếp Đảm bảo về Sự Cứu Rỗi, Thơ Giăng thứ nhất đoạn 5, câu 11 và 12, “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta...” Lặp đi lặp lại tất cả những phần nầy nhiều lần cho thật thuộc. Kế đó học thêm phần kế tiếp. Cứ như thế, lặp lại tiến trình nầy cho đến khi Bạn học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ cách trọn vẹn.

Trong phần cuối của tập tài liệu nầy là những tấm câu gốc ghi lại 13 câu Kinh Thánh ghi nhớ trong loạt bài học “Tăng Trưởng trong Christ”, những tấm thiệp nhỏ và gọn nầy giúp Bạn có thể mang theo trong xách tay hay bỏ vào túi áo, và ôn lại trong khi có thì giờ rỗi rảnh.

Phần quan trọng cần thiết trong việc học thuộc lòng các câu Kinh Thánh ghi nhớ là ôn lại. Tiếp tục học ôn và ôn đi ôn lại những câu đã học thuộc! Việc nầy sẽ giúp Bạn nhớ mãi những câu Kinh Thánh đã học thuộc được. Tập thói quen ôn lại những câu Kinh Thánh ghi nhớ mỗi ngày. Đem theo mình những tấm câu gốc ghi những câu Kinh Thánh ghi nhớ và lợi dụng những dịp tiện hay thời gian có được để ôn lại bất cứ lúc nào hay nơi nào.

Trong mỗi bài học của tập tài liệu nầy, Bạn sẽ phải:

–        Học thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ.

–        Suy nghĩ và nghiền ngẫm về ý nghĩa của câu Kinh Thánh ghi nhớ và trả lời những câu hỏi liên quan đã được đặt ra.

–        Nghiên cứu những câu hay phân đoạn Kinh Thánh liên hệ.

–        Viết thuộc lòng câu Kinh Thánh ghi nhớ ra giấy.

–        Viết ra phương thức áp dụng sự dạy dỗ của bài học trong đời sống hằng ngày của Bạn.

Đi suốt tiến trình học thuộc lòng, suy gẫm, học hỏi nghiên cứu và áp dụng sự dạy dỗ những câu Kinh Thánh ghi nhớ sẽ giúp Bạn hiểu rõ và sống theo nguyên tắc đã được trình bày trên.