Tìm kiếm

Tra Tự Điển

A-bết-nê-gô

A-bết-nê-gô\ Abed-Nego. Abed-Négo.

Tiếng Canh-đê là "đầy tớ của Nê-gô" nghĩa là Mercure (Mẹt-cu-rơ), là thông dịch viên của các thần. Ấy là tên vua Nê-bu-cát-nết-sa đặt cho A-xa-ria, một trong ba bạn của Đa-ni-ên. Chàng bị vua đó quăng vào lò lửa vì không chịu thờ lạy pho tượng bằng vàng của vua, nhưng chàng đã được Đức Chúa Trời cứu thoát (Đa-ni-ên 3:1-).

Một vua có thể dùng quyền ức hiếp để buộc một người phải thay tên mình, nhưng không có thể thay tánh nết của một người tín đồ thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì cớ có "con trai" của Chúa ở với mình, thì lửa không thể làm hại, cho dầu đó là một sợi tóc (Ê-sai 43:2; Ma-thi-ơ 10:30).

Truyện nầy làm hình bóng về Con Đức Chúa Trời đang bước đi với Hội thánh trong lò lửa thạnh nộ của Chúa cháy bừng bừng vì cớ tội lỗi chúng ta, và dắt đem chúng ta ra khỏi lò lửa đó đến nỗi "mùi lửa cũng chẳng qua trên chúng ta" (Hê-bơ-rơ 7:25).