Bi-lê-am

Bi-lê-am\ Bileam. Biham (tham lam).

Một thành trong địa hạt về phía tây của phân nửa chi phái Ma-na-se, và phía tây sông Giô-đanh, đã phân chia cho những người Lê-vi của dòng Kê-hát (1Sử Ký 6:70). Theo nguyên văn Hê-bơ-rơ, tên Bi-lê-am cũng giống Gíp-lê-am trong Giô-suê 17:11, chỉ thay đổi cách chép văn. Trong Giô-suê 21:25 cũng đặt tên là Gát-Rim-môn, bản Kinh Thánh bảy mươi người (Septante) cũng giống như vậy.