Tìm kiếm

Tra Tự Điển

Bê-li-an

Bê-li-an\ Belial. Bélial (Ác và vô giá trị)

Người Hê-bơ-rơ dùng tên này để chỉ về tên riêng của quỉ Sa-tan (2Cô-rinh-tô 6:15). Nguyên văn Cựu Ước có dùng đến tên Bê-li-an nầy nhiều lắm, (như Các Quan Xét 19:22; 20:13; 1Sa-mu-ên 1:16; 2:12; 10:27; 25:17, 25; 2Sa-mu-ên 16:7; 20:1; 1Các vua 21:10, 13; 2Sử Ký 13:7). Chỉ về kẻ gian ác, gian tà, phỉ báng, hung dữ, gian dối, v, v...