Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Bấm để đăng ký

Gióp chương 25

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1
Binh-đát, người Su -a, bèn đáp rằng:
2
Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.
3
Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4
Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5
Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6
Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!