Tìm kiếm

Lời Tựa

Không có con người nào trên thế gian nầy đã gây được một ảnh hưởng sâu đậm cho bằng một người tên là Jesus. Thật vậy, điều nầy có được vì Ngài không chỉ đơn thuần là một con người. Ngài là Đức Chúa Trời trở thành người, đến với thế giới nầy để cứu chuộc con người. Thánh Kinh Tân Ước giải thích con đường cứu rỗi bởi đức tin đặt nơi Đấng Cứu Thế chứ không do việc làm.

Mỗi tác giả của các sách Tin Lành -- Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng -- đã viết với một mục đích và cho một cộng đoàn nhất định về mặt thuộc linh. Ma-thi-ơ viết cho người Do-thái và trình bày Chúa Jesus là Đấng Chịu Xức Dầu, tức Đấng Mê-si, vị VUA mà họ đã trông đợi. Mác viết cho người La-mã và trình bày Chúa Jesus là người TÔI TỚ của Đức Chúa Trời. Lu-ca viết cho những người không phải là người Do-thái và mô tả Chúa Jesus là CON NGƯỜI TRỌN VẸN. Cuối cùng, Giăng viết cho tất cả mọi người, ông nói về Chúa Jesus là CON ĐỨC CHÚA TRỜI.

Như vậy, mỗi sách trong bốn sách Tin Lành không trình bày tất cả những gì chúng ta cần biết về Đấng Cứu Thế. Có phần thì được tìm thấy trong ba sách Tin Lành, có phần thì được tìm thấy trong hai sách và cũng có những câu chuyện mà các chi tiết chỉ được ghi lại trong một sách Tin Lành mà thôi. Trong cuốn sách nầy, chúng tôi kết hợp theo thứ tự niên đại và không lặp lại, tất cả những sự việc mà chúng ta có được trong bốn sách Tin Lành.

Chúng tôi trình bày cùng quí vị CUỐN SÁCH SỰ SỐNG để quí vị có thể hiểu biết về Chúa Jesus và những lời dạy bảo của Ngài. Chúng tôi xin mời quí vị đọc cuộc đời của Đấng Christ y như nó được trình bày cho chúng ta trong bốn sách Tin Lành nhưng dưới hình thức một câu chuyện liên tục.

Cuối bản văn Kinh Thánh, chúng tôi đã soạn một số các câu hỏi nhằm giúp quí vị học hỏi, hiểu biết và đánh giá tốt hơn về những gì mình đã học.

Chúng tôi cầu xin Chúa ban phước cho quí vị qua việc đọc Lời của Ngài.