Tìm kiếm

Chúa Viết Chương Cuối Cùng Của Cuộc Đời Bạn

“Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn.” (IPhi-e-rơ 1:3-4 KTHĐ, BTT).

Thật dễ để nhìn khắp thế giới và không thấy được bất kỳ lý do nào để hy vọng. Nhưng Lời Chúa nói rất rõ: Bạn có những lý do thật sự để hy vọng. Chương đầu tiên của sách IPhi-e-rơ đưa ra năm lý do trong những lý do đó. Tôi đã nói về hai điều trong đó ở những bài tĩnh nguyện những ngày qua:

  • Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài, và
  • Chúa luôn đối xử bạn bằng ân điển và lòng thương xót.

Lý do thứ ba là điều này:

Chúa định chắc tương lai của bạn. Bất kể điều gì xảy ra trong quãng đời còn lại của bạn, nếu bạn có mối quan hệ với Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời bảo đảm về tương lai của bạn. Bạn sẽ không bao giờ có thể mất đi sự cứu rỗi.

 

Kinh Thánh nói, “Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn.” (IPhi-e-rơ 1:3-4 KTHĐ, BTT).

Gia tài thừa kế là những gì bạn được ban cho vì bạn thuộc về một gia đình. Thông thường, tài sản thừa kế được để lại cho bạn khi một người nào đó qua đời. Nó là một quyền thừa kế do được sinh ra trong gia đình.

Phi-e-rơ dùng năm từ và nhóm từ để mô tả cơ nghiệp của bạn trên thiên đàng:

Vô giá: Giá trị của nó lớn đến nỗi bạn thậm chí không thể nào đo được.

Để dành: Bạn cần phải đặt chỗ trước để được vào thiên đàng, và bạn chỉ có thể đặt trước đó qua Chúa Jêsus. Một khi bạn đã đặt chỗ của mình rồi, nó sẽ không bao giờ bị hủy bỏ.

Thuần khiết: Nó không phải là giả tạo. Nó là thật.

Không ô uế: Nó không thể bị hư hoại. Bạn không bao giờ có thể đánh mất.

Không biến chất và suy tàn: Nó sẽ không tàn héo, chết đi, hay mất giá trị của nó.

Chúa đã viết xong chương cuối của cuộc đời bạn rồi. Bạn đã có một chỗ dành sẵn mà không thể nào đánh mất được! Bạn có thể tin điều đó, tin cậy điều đó, và đặt hy vọng của bạn vào điều đó.

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG:

1.    Tại sao việc có thể tin cậy rằng món quà cứu rỗi của Chúa được dành sẵn lại là điều quan trọng?

2.    Bạn có bao giờ phải cố sức tranh chiến để tin rằng sự cứu rỗi của mình đã có sẵn rồi không? Điều gì đã giúp bạn vượt qua những lo ngại đó?

3.    Biết rằng tương lai mình đã được bảo đảm sẽ thay đổi cách bạn sống ngày hôm nay như thế nào?

 

Bạn có tin và nhận Chúa vào đời sống mình chưa?

Kinh Thánh cho biết bạn chỉ có thể lên thiên đàng bằng cách tin cậy Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Jêsus. Bạn không thể tạo công đức để có được vào thiên đàng: “Nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9 BDM).

Nếu bạn đã sẵn sàng giao phó đời sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của con vào đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên, xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 


GOD HAS WRITTEN YOUR FINAL CHAPTER

By Rick Warren —

“Now we live with great expectation, and we have a priceless inheritance—an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay” (1 Peter 1:3-4 NLT).

It’s easy to look around the world and not see any reason for hope. But God’s Word is clear: You have real reasons to hope. The first chapter of 1 Peter gives five of those reasons. I’ve described two of them the last few days in these Daily Hope devotionals:

- God chose you before you chose him, and

- God always treats you with grace and mercy.

The third reason is this:

God has secured your future. No matter what happens for the rest of your life, if you have a relationship with Jesus Christ, God guarantees your future. You will never be able to lose your salvation.

The Bible says, “Now we live with great expectation, and we have a priceless inheritance—an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay” (1 Peter 1:3-4 NLT).

An inheritance is what you’re given because you belong to a family. Usually, it’s given to you at someone’s death. It’s like a birthright.

Peter gives five words and phrases to describe your inheritance in heaven:

Priceless: Its value is so great that you can’t even measure it.

Kept: You need a reservation to get into heaven, and you can only make that reservation through Jesus. Once you put in your reservation, it can never be canceled.

Pure: It isn’t fake. It’s the real deal.

Undefiled: It can’t be corrupted. You can’t lose it—ever.

Beyond the reach of change and decay: It won’t wither, die, or lose its value.

God has already written the final chapter of your life. You’ve got a reservation that you cannot lose! You can believe that, trust that, and put your hope in it.

Talk It Over

- Why is it so important to be able to trust that God’s gift of salvation is secure?

- Have you ever struggled to believe in the security of your salvation? What helped you overcome those concerns?

- How does knowing that your future is secure change how you live today?

You can have the assurance of salvation

The Bible says you can get to heaven only by trusting in God through his Son, Jesus Christ. You cannot earn your way into heaven: “It is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9 NIV).

If you’re ready to confess your sins and trust Jesus with your life, start with this prayer:

“Dear God, you have promised that if I believe in Jesus, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I submit to Jesus as my Savior and Lord. Jesus, I want to follow you and serve you. I humbly commit my life to you and ask you to save me and accept me into your family. In your name I pray. Amen.”