Tìm kiếm

Trước Khi Bạn Chọn Chúa, Ngài Đã Chọn Bạn

“Anh em thân yêu, từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, đã chọn anh em làm con cái Ngài. Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và thánh hóa anh em bằng huyết Chúa Cứu Thế Jêsus để anh em sống đẹp lòng Ngài (1Phi-e-rơ 1:2 KTHĐ).

Nhiều người trong thế giới đổ vỡ của chúng ta sẽ hỏi tại sao hầu như phần nhiều mọi thứ dường như không đúng như mình mong muốn. Họ muốn biết, “Có một hy vọng nào không?”

Hy vọng là điều rất cần thiết.

Bạn và tôi cần có hy vọng thật — chứ không phải chỉ là sự lạc quan. Lạc quan là tâm lý; nó dựa trên cách bạn suy nghĩ. Hy vọng là thần học; nó dựa trên Chúa là ai và mối quan hệ của Ngài với bạn. Lạc quan là suy nghĩ tích cực. Hy vọng là tin cậy cách nhiệt thành.

Sách IPhi-e-rơ là một bức thư của hy vọng. Phi-e-rơ viết thư đó cho những Cơ đốc nhân đang chịu khổ vì bị ngược đãi bắt bớ tại Đế Quốc La-mã.

Trong bảy câu đầu của sách IPhi-e-rơ, Chúa cho chúng ta năm căn nguyên của sự hy vọng triệt để. Trong những bài tĩnh nguyện của vài ngày sắp tới, chúng ta sẽ xem xét mỗi một căn nguyên đó.

Nguồn gốc đầu tiên của sự hy vọng triệt để là điều này: Chúa đã chọn bạn trước khi bạn chọn Ngài.

Kinh Thánh nói rằng, “Anh em thân yêu, từ trước vô cùng, Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, đã chọn anh em làm con cái Ngài. Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và thánh hóa anh em bằng huyết Chúa Cứu Thế Jêsus để anh em sống đẹp lòng Ngài” (IPhi-e-rơ 1:2 KTHĐ).

Sự cứu rỗi của bạn không phải là một sự tình cờ. Từ rất lâu trước khi bạn chọn Chúa, Ngài đã chọn bạn. Bạn là ý tưởng của Chúa. Ngay cả trước khi Chúa tạo nên vũ trụ, Ngài đã quyết định rằng Ngài muốn dựng nên bạn.

Hãy xem lại IPhi-e-rơ 1:2 lần nữa. Câu Kinh Thánh này nói rằng, “Bạn đã được chọn làm con cái Chúa.” Điều đó có nghĩa là Chúa có một mục đích cho đời sống bạn. Mục đích đó là gì? Ngài muốn làm cho bạn nên thánh cho thiên đàng.

Nói một cách khác, Chúa đã chọn bạn để sống đời đời với Ngài. Đó là một điều vô cùng đáng kể. Đó là vinh dự cao quý nhất mà bạn có thể từng nhận được.

Và đó là lý do đầu tiên bạn có thể có hy vọng, cho dù bất kể điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Hãy để gốc rễ của sự hy vọng triệt để này mọc sâu xuống trong cuộc sống của bạn: Trước khi bạn chọn Chúa, Ngài đã chọn bạn để sống vĩnh viễn với Ngài.

CÂU HỎI SUY NGẪM & ÁP DỤNG

1.    Vì sao bạn nghĩ rằng rất nhiều người phải vật lộn với việc không có được hy vọng?

2.    Trong những cách nào Chúa đã phát triển sự thánh khiết trong bạn?

3.    Lẽ thật rằng Chúa đã chọn bạn sẽ đem đến cho bạn hy vọng như thế nào?

 

 

 


BEFORE YOU CHOSE GOD, HE CHOSE YOU

By Rick Warren —

“You were chosen according to the purpose of God the Father and were made a holy people by his Spirit” (1 Peter 1:2 GNT).

Many people in our broken world ask why things don’t seem to go right so much of the time. They want to know, “Is there hope?”

Hope is essential.

You and I need genuine hope—not just optimism. Optimism is psychological; it’s based on the way you think. Hope is theological; it’s based on who God is and his relationship with you. Optimism is positive thinking. Hope is passionate trusting.

The book of 1 Peter is a letter of hope. Peter wrote it to Christians who were suffering persecution in the Roman Empire.

In the first seven verses of 1 Peter, God gives five roots of radical hope. Over the next few days in these Daily Hope devotionals, we’ll look at each of those five roots.

The first root of radical hope is this: God chose you before you chose him.

The Bible says, “You were chosen according to the purpose of God the Father and were made a holy people by his Spirit” (1 Peter 1:2 GNT).

Your salvation is no accident. Long before you chose God, he chose you. You were his idea. Before God even created the universe, he decided he wanted to create you.

Look again at 1 Peter 1:2. It says, “You were chosen according to the purpose of God.” That means God has a purpose for your life. What is that purpose? He wants to make you holy for heaven.

In other words, God has chosen you to spend eternity with him. That’s a big deal! In fact, it’s the highest honor you could ever receive.

And it’s the first reason you can have hope, no matter what’s going on in your life.

Let this root of radical hope grow down deep in your life: Before you chose him, God chose you to spend eternity with him.

Talk It Over

- Why do you think so many people struggle with hopelessness?

- In what ways has God developed holiness in you?

- How does the truth that God has chosen you give you hope?