Tìm kiếm

Đức Tin Giúp Bạn Tập Trung Các Mục Tiêu Của Mình

0561“Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20 TTHĐ).

Chúng ta biết việc đặt mục tiêu là quan trọng bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã đặt ra những mục tiêu. Thực ra, Chúa thường công khai cho biết những mục tiêu của mình cho giai đoạn tiếp theo của chức vụ Ngài.

Vậy tại sao bạn nên đặt mục tiêu? Hôm nay chúng ta sẽ nói về ba lý do để đặt các mục tiêu, và ngày mai chúng ta sẽ nói thêm về ba lý do nữa. 

 

Đặt mục tiêu vì đó là trách nhiệm thuộc linh của bạn. Nếu bạn không có mục tiêu cho cuộc sống của mình thì bạn đã quyết định để cho người khác điều khiển đời sống của mình. Khi bạn không quyết định trước điều gì là quan trọng thì bạn đang để cho người khác quyết định thay mình. Cuối cùng bạn sẽ lãng phí cuộc đời của mình vì bạn không biết rõ được rằng muốn tăng trưởng như một người theo Chúa Cứu Thế như thế nào.

Kinh Thánh dạy rằng, để trưởng thành thuộc linh, bạn phải đặt ra các mục tiêu và tiến tới những mục tiêu đó. “Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. …tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ nầy” (Phi-líp 3:12, 14-15 TTHĐ).

Đặt mục tiêu vì chúng là những lời tuyên bố của đức tin.  Nếu bạn là một người tin Chúa Cứu Thế Jêsus và bạn đặt ra một mục tiêu là bạn đang nói rằng, “Tôi tin Chúa muốn tôi hoàn thành điều này vào thời điểm này. Đây là điều tôi tin Chúa sẽ làm trong đời sống tôi.”

Các mục tiêu không chỉ là lời tuyên bố của đức tin. Chúng kéo dài ra đức tin của bạn. Mục tiêu của bạn càng lớn, đức tin của bạn sẽ càng được kéo dài ra hơn. Và điều đó làm đẹp lòng Chúa.

Ê-phê-sô 3:20 xác quyết rằng, “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (TTHĐ).

Đặt mục tiêu vì chúng tập trung sức lực của bạn. Tập trung là chìa khóa cho một cuộc sống có hiệu quả. Nếu bạn trải sức lực của mình ra và phân tán để chúng vào nhiều việc, bạn sẽ làm giảm đi những ảnh hưởng của mình. Nhưng đời sống tập trung thì rất mạnh mẽ và có thể thay đổi thế giới.

Bạn không có thì giờ để làm tất cả mọi thứ. Nhưng đây là tin vui: Chúa không đòi hỏi bạn phải làm tất cả mọi điều! Bí quyết để có được hiệu quả trong đời sống của một người theo Chúa Jêsus là làm điều gì quan trọng nhất và bỏ qua đi mọi thứ khác. Mục tiêu giúp bạn duy trì được cách tập trung như thế.

1Cô-rinh-tô 9:26 nói điều đó như thế này, “Tôi chạy, chẳng phải là chạy không mục đích; tôi đánh, chẳng phải là đánh vào không khí” (TTHĐ).

CÂU HỎI SUY GẪM & ÁP DỤNG

1.    Những mục tiêu của bạn phản ánh những gì bạn tin về Chúa như thế nào?

2.    Gia đình của bạn có cùng đặt mục tiêu với nhau không? Tại sao gia đình cùng đặt mục tiêu là điều quan trọng?

3.    Những điều gì bạn đang dành thì giờ và sức lực vào mà có lẽ lại không quan trọng chút nào cả?

 

Bạn đã tin cậy vào lời hứa của Chúa về sự cứu rỗi chưa? Hãy tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa của bạn ngay hôm nay. Nếu bạn đã sẵn sàng phó thác cuộc sống của mình cho Chúa ngày hôm nay, xin hãy cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Jêsus, Chúa đã hứa rằng nếu con tin Chúa, Ngài sẽ tha thứ mọi điều sai trái con đã từng làm, con sẽ học biết được mục đích của đời sống mình, và một ngày nào đó Chúa sẽ tiếp đón con vào nhà đời đời của Ngài nơi thiên đàng.

“Con xin xưng nhận tội lỗi mình, và con tin rằng Chúa là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của con. Con xin tiếp nhận Ngài là Chúa của đời sống mình. Hôm nay, con xin dâng tất cả mọi phần của đời sống con lên cho Chúa. Con muốn theo Chúa và làm theo những gì Chúa muốn con làm.

“Chúa Jêsus ơi, con biết ơn Chúa vì tình yêu Ngài và sự hy sinh của Ngài đã giúp cho con có thể ở cùng với Chúa trên thiên đàng. Con biết con không xứng đáng với điều này. Và con cảm ơn Chúa vì con không phải làm việc để đạt được sự cứu rỗi của mình, bởi vì con biết đó là điều không ai có thể làm được. Con muốn dùng cuộc đời còn lại của con để hầu việc Chúa thay vì làm việc cho bản thân mình. Con hạ mình trao phó đời sống của con cho Chúa, xin Chúa cứu con và nhận con vào trong gia đình Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus. A-men.”

Nếu bạn vừa cầu nguyện lời cầu nguyện trên xin bạn nói cho người đã giới thiệu bài tĩnh nguyện này cho bạn biết. Người đó sẽ rất vui và sẽ giúp đỡ cho bạn trong những bước đầu theo Chúa.

 

 

 

 


FAITH HELPS YOU FOCUS YOUR GOALS

By Rick Warren —

“God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!" (Ephesians 3:20 The Message).

We know that setting goals is important because the Bible tells us that Jesus set goals. In fact, he often announced publicly his goal for the next phase of his ministry.

So why should you set goals? Today we’re going to talk about three reasons to set goals, and tomorrow we’ll talk about three more.

Set goals because it is your spiritual responsibility. If you don’t have goals for your life, you have already decided to let other people run your life. When you don’t decide in advance what’s important, you’re letting other people decide. You end up wasting your life, because you haven’t clarified how you want to grow as a follower of Christ.

The Bible says that, to be spiritually mature, you have to set goals and move toward them.

“I have not yet reached my goal, and I am not perfect. But Christ has taken hold of me. So I keep on running and struggling to take hold of the prize . . . I run toward the goal, so that I can win the prize of being called to heaven. This is the prize that God offers because of what Christ Jesus has done. All of us who are mature should think in this same way” (Philippians 3:12, 14-15 CEV).

Set goals because they are statements of faith. If you’re a believer in Jesus Christ and you set a goal, you’re saying, “I believe that God wants me to accomplish this by this time. This is what I believe God is going to do in my life.”

Goals aren’t just a statement of faith. They stretch your faith. The bigger your goal, the more your faith will be stretched. And that pleases God.

Ephesians 3:20 says, “God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams!” (The Message).

Set goals because they focus your energy. Focus is the key to an effective life. If you spread your energy out and diffuse it over many things, you’ll reduce your impact. But a focused life is powerful and can change the world.

You don’t have time to do everything. But here’s the good news: God doesn’t expect you to do everything! The key to being effective in life as a follower of Jesus is to do what matters most and forget everything else. Goals help you maintain that kind of focus.

1 Corinthians 9:26 says it this way: “I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something—not just the air” (NCV).

Talk It Over

  • How do your goals reflect what you believe about God?
  • Does your family set goals together? Why is it important to do this as a family?
  • What things do you spend your time and energy on that may not really matter?

Have you trusted God’s promise of salvation?

If you’re ready to commit your life to Jesus, then pray this prayer:

“Dear Jesus, you have promised that if I believe in you, everything I’ve ever done wrong will be forgiven, I will learn the purpose of my life, and you will accept me into your eternal home in heaven one day.

“I confess my sin, and I receive you into my life as my Lord and Savior. Today, I’m turning every part of my life over to you. I want to follow you and do what you tell me to do.

“Jesus, I am grateful for your love and for your sacrifice that makes it possible for me to join you in heaven. I know I don’t deserve it. And I thank you that I don’t have to earn or work for my salvation, because I know that is impossible. I want to use the rest of my life to serve you instead of serving myself. I humbly commit my life to you, and I ask you to save me and accept me into your family. In Jesus’ name I pray. Amen.”