Tìm kiếm

Cách Sử Dụng Kinh Thánh Như Một Chiếc Gương

0001 

“Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào” (Gia-cơ 1:23-24).

Lần cuối bạn soi gương là lúc nào? Chắc bạn soi gương mỗi ngày một lần – thậm chí có thể là rất nhiều lần! Vì sao bạn soi gương? Bạn dùng nó để đánh giá chính mình và làm điều gì đó liên quan đến những gì bạn thấy trong gương.

Kinh Thánh cho biết Lời Chúa giống như một chiếc gương soi: “Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào” (Gia-cơ 1:23-24).

 

Giống như một chiếc gương phản chiếu con người bên ngoài của bạn, Lời Đức Chúa Trời phản chiếu con người bên trong.

Bạn đã từng thấy chính mình trong Kinh Thánh? Hê-bơ-rơ 4:12 cho biết Lời Đức Chúa Trời phân biệt các tư tưởng và ý định trong lòng bạn. Đó là một lý do nhiều người không đọc Kinh Thánh. Họ sợ nhìn vào tấm gương soi của Lời Chúa và thấy được con người thật của chính mình.

Nếu bạn sẵn sàng dùng Lời Chúa làm tấm gương soi cho linh hồn mình, sách Gia-cơ dạy bạn ba phương cách thực tiễn để làm điều đó.

Đầu tiên là đọc Lời ấy. Nhưng không chỉ đọc một cách qua loa chiếu lệ. Hãy đọc cẩn thận, như người mà Gia-cơ 1:25 mô tả, là “người … xem xét kỹ càng luật pháp toàn hảo nầy.” Tất cả chúng ta đều chỉ nhìn lướt qua gương rồi vội vàng bỏ đi, quên mọi chi tiết mình đã nhìn thấy. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta dành thời gian chăm chú soi vào tấm gương của Lời Ngài.

Tiếp đến là xem lại Lời ấy. Gia-cơ 1:25 còn cho biết người đó không chỉ xem Lời Chúa một lần mà “bền tâm suy xét.” Người này thường xuyên ôn lại Lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta” (Giăng 8:31). Và Thi Thiên 119:97 chép, “Con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày con suy ngẫm luật pháp ấy.”

Cuối cùng, học thuộc Lời Chúa. Gia-cơ 1:25 nói về những người, sau khi đọc Lời Chúa thì ghi nhớ những gì đã nghe. Không có điều gì đem lại nhiều lợi ích cho đời sống thuộc linh của bạn bằng việc phát triển thói quen học thuộc Kinh Thánh. Thi Thiên 119:1 chép, “Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa.”

Một cách khác để ghi nhớ Lời Chúa là ghi lại những gì Đức Chúa Trời dạy dỗ bạn. Hê-bơ-rơ 2:1 chép, “Cho nên, chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng.” Lầu sau, khi Đức Chúa Trời dạy dỗ bạn điều gì đó qua một bài giảng hay trong giờ tĩnh nguyện, hãy ghi lại điều đó. Hãy “chú ý kỹ hơn” để nó không trôi đi mất.

Còn nhớ người đã chăm nhìn vào gương và dùng nó để thay đổi chính mình không? Bạn có thể trở thành người đó khi suy ngẫm Lời Chúa bằng cách đọc, ôn lại và ghi nhớ Lời ấy.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Xin nhìn lại đời sống mình trong những tháng ngày gần đây. Bạn đang lướt vội qua hay chăm chú nhìn vào tấm gương soi của Lời Chúa? Xin nêu một phương cách cụ thể bạn sẽ áp dụng để trong tuần này thực sự chăm chú soi mình trong Lời Chúa.
  • Bạn đã từng “thấy chính mình” trong tấm gương soi của Kinh Thánh chưa? Bạn đã làm gì sau khi thấy được chính mình?
  • Chuyên tâm ghi nhớ Lời Chúa và ghi lại những điều Chúa dạy là hai phương cách để học thuộc Lời Đức Chúa Trời. Xin xem lại bài tĩnh nguyện hôm nay, chọn một câu Kinh Thánh để học thuộc hoặc ghi lại một điều gì đó Đức Chúa Trời đã dạy bạn qua những gì bạn vừa đọc.

 


How to Use the Bible Like a Mirror

BY RICK WARREN — 

“Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like.”

James 1:23-24 (NIV)

When was the last time you looked in a mirror? You probably look in one every day—maybe even multiple times! Why do you look in a mirror? You use it to evaluate yourself. And then you do something about what you see.

The Bible says that God’s Word is like a mirror: “Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like” (James 1:23-24 NIV).

Just as a mirror reflects what you look like on the outside, God’s Word reflects what you’re like on the inside.

Have you ever seen yourself in the Bible? Hebrews 4:12 says that God’s Word discerns your heart’s thoughts and intents. That’s a reason many people don’t read the Bible. They’re afraid to look into the mirror of God’s Word and see themselves as they really are.

If you’re ready to use God’s Word as a mirror into your own soul, the book of James gives you three practical ways to do this.

First, read it. But don’t just read it casually. Read it carefully, like the person in James 1:25 “who looks intently into the perfect law” (CSB). We all have just glanced into a mirror, walked quickly away, and forgotten all the details of what we’d seen. But God wants us to spend time gazing into the mirror of his Word.

Next, review it. That same verse in James talks about the person who doesn’t just look once into God’s Word but “continues to do so” (James 1:25 EHV). This person comes to God’s Word over and over. Jesus told his followers: “If you continue in my word, you are truly my disciples” (John 8:31 NRSV). And Psalm 119:97 says, “How I love your teachings! I think about them all day long” (NCV).

Finally, remember the Bible. James 1:25 talks about people who, after reading God’s Word, remember what they have heard. Nothing will do more for your spiritual life than developing the habit of memorizing Scripture. Psalm 119:11 says, “Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee” (KJV).

Another way to remember God’s Word is by writing down what God teaches you. Hebrews 2:1 says, “Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip” (KJV). Next time God teaches you something during a sermon or a devotional time, write it down. Give it “earnest heed” so that it doesn’t slip away.

Remember that person who gazes in the mirror and then uses it to change himself? You can be that person when you reflect on God’s Word by reading, reviewing, and remembering it.

 

Talk It Over

  • Think about your life lately. Have you been glancing or gazing into the mirror of God’s Word? What’s one way you can gaze into God’s Word this week?
  • Have you ever “seen yourself” in the mirror of the Bible? What did you do about what you saw?
  • Intentionally memorizing Scripture and taking notes on what God teaches you are two ways to remember God’s Word. Look back over today’s devotional. Choose one Bible verse to memorize or write down something God has taught you through what you’ve read.