Tìm kiếm

Cách Để Đón Nhận Lời Chúa Vào Đời Sống

0002 

“Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em” (Gia-cơ 1:21)

Tại Mỹ, bạn có thể tìm thấy Kinh Thánh ở khắp nơi, từ tiệm tạp hóa đến phòng khách sạn, với đủ hình dạng, kích cỡ, phong cách và bản dịch. Bạn có thể nghe và đọc các phần Kinh Thánh trên truyền thanh, truyền hình, trong sách và tạp chí. Lời Chúa ở khắp nơi nhưng nhiều người vẫn chưa nhận được những phước hạnh từ Kinh Thánh.

Vì sao? Vì phước hạnh của Lời Chúa không tự nhiên mà có. Gia-cơ 1:21 cho biết để nhận lãnh phước hạnh từ Kinh Thánh, bạn phải “tiếp nhận lời đã trồng trong anh em.” Chữ “tiếp nhận” trong câu này xuất phát từ một từ tiếng Hy-lạp nói về sự hiếu khách, có nghĩa là “tiếp đón.” Nếu bạn muốn được phước từ Lời Đức Chúa Trời, trước hết, bạn phải đón nhận Lời ấy vào trong đời sống mình.

Gia-cơ cho biết bạn phải chào đón Lời Chúa bằng bốn thái độ đặc biệt.

 

Thứ nhất là cẩn thận. Ông nói, “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói” (Gia-cơ 1:19). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng; chúng ta phải nghe nhiều hơn nói gấp hai lần. Mau nghe và chậm nói là thái độ cẩn trọng sẵn sàng để tiếp nhận Lời Chúa.

Thứ hai là bình tĩnh. Phần tiếp theo của Gia-cơ 1:19 chép, “chậm giận.” Khi tức giận, bạn chẳng nghe được gì. Nhưng một thái độ bình tĩnh giúp gia tăng khả năng tiếp thu. Khi bạn sẵn sàng nghe Kinh Thánh – dù là ở nhà thờ hay trong thì giờ đọc Kinh Thánh cá nhân – hãy dành chút thời gian để chuẩn bị, lắng lòng xuống, để có thể nghe được tiếng Chúa khi Ngài phán.

Thứ ba là trong sạch. Gia-cơ dạy chúng ta “loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn” (Gia-cơ 1:21). Chữ “ô uế” ở đây xuất phát từ một chữ trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “ráy tai.” Khi trong đời sống bạn có tội lỗi, nó bịt tai bạn để bạn không nghe được Lời Đức Chúa Trời. Làm thế nào để loại bỏ thứ ô uế đó? Bạn phải xưng tội. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (1Giăng 1:9).

Thứ tư là thuận phục. Gia-cơ dạy bạn cần “lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em” (Gia-cơ 1:19), tức là chịu học hỏi và thuận phục Chúa. Nếu bạn đến với Kinh Thánh bằng thái độ “biết tuốt,” Lời Ngài không thể lọt vào tai bạn. Hãy đến với Kinh Thánh trong tinh thần sẵn sàng để được thay đổi.

Bạn có sẵn sàng đón nhận những phước hạnh của Lời Đức Chúa Trời vào trong đời sống mình? Hãy đến với Lời Ngài bằng thái độ cẩn trọng, bình tĩnh, trong sạch và thuận phục. Điều đó sẽ trang bị cho bạn để tiếp nhận Lời Chúa và đón nhận những phước hạnh hứa ban trong Lời Ngài.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Bạn đã kinh nghiệm những phước hạnh từ Lời Đức Chúa Trời khi nào? Quan niệm và thái độ nào đã giúp bạn nhận lãnh những phước hạnh ấy?
  • Bạn đọc Kinh Thánh mỗi ngày bằng phương tiện nào? Một ứng dụng trên điện thoại thông minh? Kinh Thánh để trên kệ sách? Nghe podcast khi đi trên đường? Bạn trang bị gì cho bản thân để đón nhận Lời Đức Chúa Trời trong những thì giờ đọc Kinh Thánh hằng ngày này?
  • Khi đến với Lời Chúa, bạn nên cẩn thận, bình tĩnh, trong sạch và thuận phục. Đối với bạn, thái độ nào là khó chuẩn bị nhất? Trong tuần này, xin hãy tập trung vào thái độ cụ thể đó.

 


How to Welcome God’s Word into Your Life

BY RICK WARREN —

“Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.”

James 1:21 (NIV)

In America, you can find the Bible all over, from grocery stores to motel rooms, in all shapes, sizes, styles, and translations. You can hear and read parts of it on the radio and TV and in books and magazines. It’s everywhere, yet many people still miss the blessings of the Bible.

Why? Because its blessings are not automatic. James 1:21 says that to be blessed by the Bible, you have to “accept the word planted in you” (NIV). The word “accept” in that verse comes from a Greek hospitality term that means “to welcome.” If you’re going to be blessed by the Word of God, first you must welcome the Word into your life.

James says you must welcome God’s Word with four specific attitudes.

First, be careful. He says, “Everyone should be quick to listen, slow to speak” (James 1:19 NIV). God gave us two ears and one mouth; we ought to listen twice as much as we talk. Being quick to listen and slow to speak gives you a careful attitude that’s ready to receive God’s Word.

Second, be calm. The next part of James 1:19 says, “and slow to become angry” (NIV). When you’re angry, you can’t hear much. But a calm attitude increases receptivity. When you’re getting ready to hear the Bible—whether that’s at church or in your own reading—take some time to prepare and make your heart calm, so you’ll be able to hear God when he speaks.

Third, be clean. James tells us to “get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent” (James 1:21 NIV). The word “filth” here is actually a Greek word meaning “earwax.” When you have sin in your life, it blocks your hearing of God’s Word.

How can you clean out that filth? By confession. “If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness” (1 John 1:9 KJV).

Fourth, be compliant. James says you should “humbly accept the word planted in you” (James 1:19 NIV). Be teachable and surrendered to God. If you come to be Bible with a know-it-all attitude, his Word can’t get through to you. Come to the Bible with a willingness to be changed.

Are you ready to welcome the blessings of God’s Word into your life? Come with a careful, calm, clean, and compliant attitude. That will prepare you to receive God’s Word and welcome the blessings it promises.

Talk It Over

  • When have you experienced the blessings of God’s Word? What kind of mindset and attitude did you have that allowed you to receive those blessings?
  • Where in your daily life do you encounter the Bible? An app on your smartphone? The Bible on your bookshelf? A podcast during your commute? How can you prepare yourself to welcome God’s Word in these daily encounters?
  • When you approach God’s Word, you should be careful, calm, clean, and compliant. Which of these is most difficult for you? Choose to focus on that particular attitude this week.