Tìm kiếm

Thiên Đàng Trông Thế Nào?

0003 

 “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Có bao giờ bạn tự hỏi thiên đàng trông ra sao?

Chỉ một từ mà thôi, indescribable (không thể tả được).

Ngay cả sứ đồ Phao-lô là trước giả của phần lớn các sách trong Tân Ước cũng không có lời nào để diễn tả thiên đàng: “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9).

 

Hiện tại, chúng ta đang sống trên một hành tinh hư hoại. Không có điều gì hoạt động hoàn hảo thế mà vẫn còn rất nhiều cái đẹp trên hành tinh này.

Thử hình dung sẽ thế nào nếu được ở một nơi hoàn hảo trọn vẹn – với các cảnh quan, âm thanh và không khí hoàn hảo.  Chương trình TV mô tả Thiên đàng có lớp sương mù cao tới đầu gối, những đôi cánh thiên thần, xung quanh tuyền một màu trắng, hoàn toàn không thể sánh với thiên đàng. Thiên đàng sẽ không chán ngắt như vậy!

Càng thấy nhiều nỗi đau đớn, phiền muộn, lạm dụng, bạo lực và thành kiến trên đất này, dường như thiên đàng càng tốt đẹp hơn trong tâm trí chúng ta. Chúng ta có rất nhiều điều để trông đợi.

Nhưng lý do duy nhất chúng ta có được sự trông đợi ấy là vì những gì Chúa Giê-xu đã làm vào buổi sáng Phục Sinh. Sự phục sinh đem lại cho chúng ta niềm hi vọng. Không có sự phục sinh, chúng ta đã không có cơ hội được lên thiên đàng.

Phao-lô cho chúng ta biết trong thư 1 Cô-rinh-tô 15:17-20, “Và nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hi vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết.”

Tôi biết chắc chắn rằng tôi sẽ được ở trên thiên đàng đời đời. Tôi có niềm trông cậy này vì Chúa Giê-xu đã tha thứ mọi tội lỗi tôi đã từng phạm cũng như mọi tội lỗi tôi sẽ phạm sau này.

Vì Chúa Giê-xu đã trả thay nợ tội cho tôi, tôi không còn lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi qua đời. Bạn cũng có thể kinh nghiệm được điều đó.

Chúa Giê-xu đã phán: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Điều gì hiện lên trong tâm trí bạn khi bạn nghĩ đến thiên đàng?
  • Bạn thấy hứng thú nhất với phần nào của thiên đàng? Vì sao?
  • Bạn tin điều gì về sự phục sinh? Vì sao sự phục sinh là điều cần thiết?

 

  


 

What Will Heaven Be Like?

BY RICK WARREN — 

“My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.”

John 14:2-3 (NIV)

Have you ever wondered what heaven will look like?

In a word, it will be indescribable.

Even Paul, who wrote most of the New Testament, didn’t have words to describe it: “No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him” (1 Corinthians 2:9 NLT).

Right now, we live on a broken planet. Nothing works perfectly, and yet there’s still a lot of beauty in it.

Imagine what it will be like to be in absolutely perfect place—with perfect sights, sounds, and smells. Our TV version of heaven with fog up to the knees, angel wings, and white everywhere is a pale comparison. Heaven won’t be boring!

The more pain, sorrow, abuse, violence, and prejudice we see on earth, the better heaven starts to seem in our minds. We have so much to look forward to.

But the only reason we can do that is because of what Jesus did on Easter morning. The resurrection gives us hope. Without the resurrection, we wouldn’t have a chance at heaven.

Paul tells us this in 1 Corinthians 15:17-20: “If Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost! And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world” (NLT).

I know for an absolute certainty that I’ll spend eternity in heaven. I can have this hope because Jesus has forgiven every sin I’ve ever committed and every sin I will commit in the future.

Because Jesus has paid for my sin, I no longer have to worry about what happens to me when I die. And the same can be true for you.

Jesus has it covered: “My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am” (John 14:2-3 NIV).

 

Talk It Over

  • When you think about heaven, what comes to mind?
  • What part about heaven excites you the most? Why?
  • What do you believe about the resurrection? Why is it necessary?