Tìm kiếm

Lý Do Bạn Không Nên Sợ Chết

0004 

 

“Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy” (Rô-ma 5:17).

Mọi người đều sợ chết.

Nhưng, khi chúng ta chuẩn bị kỷ niệm lễ Phục Sinh, điều quan trọng cần nhớ là công tác Chúa Giê-xu làm trọn trên thập tự giá đã chấm dứt nỗi sợ đó.

Trong Rô-ma 5:17, Phao-lô viết, “Nếu chỉ vì tội của một người, mà qua người đó sự chết đã thống trị thể nào, thì cũng chỉ nhờ một Người là Đức Chúa Jêsus Christ, mà những ai nhận ân điển và quà tặng công chính cách dồi dào, sẽ càng thống trị trong sự sống thể ấy.” Chúa Giê-xu phá tan quyền lực của tội lỗi và sự chết trong đời sống chúng ta bằng cách nào?

 

Kinh Thánh chép, “Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15).

Đức Chúa Trời đã trở thành người để Ngài có thể chịu chết. Chỉ có con người mới có thể chết. Và chỉ qua sự chết, Chúa Giê-xu mới có thể phá tan quyền lực của sự chết. Đó là phương cách duy nhất để Ngài có thể cứu mọi người trên đất đang sống trong cảnh nô lệ cho nỗi sợ sự chết.

Đó chính là toàn bộ ý nghĩa của lễ báp-têm. Lễ báp-têm là hình ảnh Chúa Giê-xu đánh bại sự chết. Báp-têm tượng trưng cho chân lý một ngày kia bạn sẽ chết và được chôn vào đất. Nhưng rồi bạn sẽ sống lại nhờ công tác Chúa Giê-xu đã làm trọn trên thập tự giá.

Rô-ma 6:3-4 chép, “Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đều đã chịu báp-têm trong Đấng Christ Jêsus, tức là chịu báp-têm trong sự chết của Ngài sao? Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.”

Phép báp-têm là biểu tượng cho cả thế giới – cũng như cho chính bạn – biết rằng sự chết không phải là cái kết đối với bạn.

Bạn không việc gì phải sợ vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết.

Câu Hỏi Suy Ngẫm

  • Theo bạn, người ta sợ nhất điều gì khi nói đến sự chết? Vì sao?
  • Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã làm thay đổi cách nghĩ của bạn về sự chết như thế nào?
  • Nếu bạn đã tin Chúa Giê-xu nhưng chưa chịu báp-têm, điều gì ngăn trở bạn thực hiện điều đó? Vì sao bạn cần phải chịu báp-têm?

 

Why You Shouldn’t Fear Death

BY RICK WARREN — 

“For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God’s wonderful grace and his gift of righteousness, for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ.”

Romans 5:17 (NLT)

Everyone fears death.

But, as we prepare to celebrate Easter, it’s important to remember that what Jesus did on the cross put an end to that fear.

In Romans 5:17 Paul writes, “For the sin of this one man, Adam, caused death to rule over many. But even greater is God’s wonderful grace and his gift of righteousness, for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ” (NLT).

How did Jesus break the power of sin and death in our lives?

The Bible says, “Since all of these sons and daughters have flesh and blood, Jesus took on flesh and blood to be like them. He did this so that by dying he would destroy the one who had power over death (that is, the devil). In this way he would free those who were slaves all their lives because they were afraid of dying” (Hebrews 2:14-15 GW).

God became human so he could die. Only a human could die. And only by dying could Jesus break the power of death. It’s the only way he could deliver everyone who has lived their lives as slaves to the fear of dying.

That’s what baptism is all about. It’s a picture of Jesus defeating death. Baptism represents the truth that one day you’ll die and be buried in the ground. But then you’ll come back to life because of what Jesus did on the cross.

Romans 6:3-4 says it like this: “Don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? When we were baptized into his death, we were placed into the tomb with him. As Christ was brought back from death to life by the glorious power of the Father, so we, too, should live a new kind of life.”

Your baptism is a symbol to the world—and to you—that death will not be the end of you.

You have nothing to fear because Jesus conquered death.

Talk It Over

  • What do you think people fear the most about death? Why?
  • How does Jesus’ resurrection change how you think about death?
  • If you follow Jesus but have not been baptized, what has kept you from taking that step? Why is it important that you be baptized?