Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian Đến Nỗi Đã Ban Con Một Của Ngài