Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Ga-la-ti 3:26-28

1 Giăng chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống;1Gi 2:13 Ch 8:22-31 Esa 41:4 Mic 5:2 Gi 1:1 Gi 1:2-18 Gi 8:58 KhH 1:8 KhH 1:11 KhH 1:17 KhH 1:18 KhH 2:8
2 vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy, và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi;1Gi 5:11 1Gi 5:20 Gi 1:4 Gi 11:25 Gi 11:26 Gi 14:6
3 chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.1Gi 1:1 Cv 4:20
4 Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.Esa 61:10 Hab 3:17 Hab 3:18 Gi 15:11 Gi 16:24 2Co 1:24 Eph 3:19 Php 1:25 Php 1:26 2Gi 1:12
5 Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.1Gi 3:11 1Co 11:23
6 Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.1Gi 1:8 1Gi 1:10 1Gi 2:4 1Gi 4:20 Mt 7:22 Gco 2:14 Gco 2:16 Gco 2:18 KhH 3:17 KhH 3:18
7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.1Gi 2:9 1Gi 2:10 Thi 56:13 Thi 89:15 Thi 97:11 Esa 2:5 Gi 12:35 Ro 13:12 Eph 5:8 2Gi 1:4 3Gi 1:4
8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.1Gi 1:6 1Gi 1:10 1Gi 3:5 1Gi 3:6 1Vua 8:46 2Su 6:36 Gip 9:2 Gip 14:4 Gip 15:14 Gip 25:4 Thi 143:2 Ch 20:9 Trd 7:20 Esa 53:6 Esa 64:6 Grm 2:22 Grm 2:23 Ro 3:23 Gco 3:2
9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.Lv 26:40-42 1Vua 8:47 2Su 6:37 2Su 6:38 Ne 1:6 Ne 9:2-37 Gip 33:27 Gip 33:28 Thi 32:5 Thi 51:2-5 Ch 28:13 Dan 9:4-20 Mt 3:6 Mc 1:5 Cv 19:18
10 Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.1Gi 1:8 Thi 130:3