Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay! Thi Thiên 33:12

 

hocthuocloichua block

Gia-cơ chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Gia-cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an!Mt 10:3 Mt 13:55 Mc 3:18 Lc 6:15 Cv 1:13 Cv 12:17 Cv 15:13 Cv 21:18 Ga 1:19 Ga 2:9 Ga 2:12 Giu 1:1
2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn,Gco 1:12 Mt 5:10-12 Lc 6:22 Lc 6:23 Cv 5:41 Ro 8:17 Ro 8:18 Ro 8:35-37 2Co 12:9 2Co 12:10 Php 1:29 Php 2:17 Col 1:24 Heb 10:34 1Ph 4:13-16
3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.Ro 5:3 Ro 5:4 Ro 8:28 2Co 4:17
4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.Gco 5:7-11 Gip 17:9 Thi 37:7 Thi 40:1 Hab 2:3 Mt 10:22 Lc 8:15 Lc 21:19 Ga 6:9
5 Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.Xt 31:3 Xt 31:6 Xt 36:1-4 1Vua 3:7-9 1Vua 3:11-9 1Vua 3:12-9 Gip 28:12-28 Ch 3:5-7 Ch 9:4-6 Grm 1:6 Grm 1:7 2Co 2:16
6 Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.Mt 21:22 Mc 11:22-24 1Ti 2:8 Heb 11:6
7 Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:Gco 4:3 Ch 15:8 Ch 21:27 Esa 1:15 Esa 58:3 Esa 58:4
8 ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.Gco 4:8 1Vua 18:21 2Vua 17:33 2Vua 17:41 Esa 29:13 Ose 7:8-11 Ose 10:2 Mt 6:22 Mt 6:24 2Ph 2:14 2Ph 3:16
9 Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình,Gco 2:5 Gco 2:6 Ph 15:7 Ph 15:9 Ph 15:11 Thi 62:9 Ch 17:5 Ch 19:1 Lc 1:52
10 kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ.Esa 57:15 Esa 66:2 Mt 5:3 Php 3:8 1Ti 6:17
11 Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.Esa 49:10 Gna 4:7 Gna 4:8 Mt 13:6 Mc 4:6
12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.Gco 1:2-4 Gco 5:11 Gip 5:17 Thi 94:12 Thi 119:67 Thi 119:71 Thi 119:75 Ch 3:11 Ch 3:12 Heb 6:15 Heb 10:32 Heb 12:5 KhH 3:19
13 Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ay là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai.Gco 1:2 Gco 1:12 St 3:12 Esa 63:17 Hab 2:12 Hab 2:13 Ro 9:19 Ro 9:20
14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình.Gco 4:1 Gco 4:2 St 6:5 St 8:21 Gsu 7:21-24 2Sa 11:2 2Sa 11:3 1Vua 21:2-4 Gip 31:9 Gip 31:27 Ch 4:23 Esa 44:20 Ose 13:9 Mt 5:28 Mt 15:18 Mt 15:20 Mc 7:21 Mc 7:22 Ro 7:11 Ro 7:13 Eph 4:22 Heb 3:13
15 Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.St 3:6 St 4:5-8 Gip 15:35 Thi 7:14 Esa 59:4 Mic 2:1-3 Mt 26:14 Mt 26:48-59 Cv 5:1-3
16 Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình:Mt 22:29 Mc 12:24 Mc 12:27 Ga 6:7 Col 2:4 Col 2:8 2Ti 2:18
17 mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.Gco 1:5 Gco 3:15 Gco 3:17 St 41:16 St 41:38 St 41:39 Xt 4:11 Xt 4:12 Xt 31:3-6 Xt 36:1 Xt 36:2 So 11:17 So 11:25 1Su 22:12 1Su 29:19 2Su 1:11 2Su 1:12 Ch 2:6 Esa 28:26 Dan 2:21 Dan 2:22 Dan 2:27-30 Mt 7:11 Mt 11:25 Mt 11:26 Mt 13:11 Mt 13:12 Lc 11:13 Gi 3:27 Cv 5:31 Cv 11:18 Ro 6:23 Ro 11:30 Ro 12:6-8 1Co 4:7 1Co 12:4-12 Eph 2:3-5 Eph 2:8-5 Eph 4:8-11 Php 1:29 Tit 3:3-5 1Gi 4:10 1Gi 5:11 1Gi 5:12
18 Ay chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.Gi 1:13 Gi 3:3-5 Ro 4:17 Ro 8:29-31 Ro 9:15-18 Eph 2:4 Eph 2:5 Col 1:20 Col 1:21 2Th 2:13 2Th 2:14 1Ph 1:3 1Ph 1:23
19 Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;Ne 8:2 Ne 8:3 Ne 8:12-14 Ne 8:18-14 Ne 9:3 Ch 8:32-35 Trd 5:1 Mc 2:2 Mc 12:37 Lc 15:1 Lc 19:48 Cv 2:42 Cv 10:33 Cv 13:42-44 Cv 13:48-44 Cv 17:11 1Th 2:13
20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời.Gco 3:17 Gco 3:18 So 20:11 So 20:12 2Ti 2:24 2Ti 2:25
21 Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em.Esa 2:20 Esa 30:22 Exe 18:31 Ro 13:12 Ro 13:13 Eph 4:22 Col 3:5-8 Heb 12:1 1Ph 2:1 1Ph 2:11
22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.Gco 4:17 Mt 7:21-25 Mt 12:50 Mt 28:20 Lc 6:46-48 Lc 11:28 Lc 12:47 Lc 12:48 Gi 13:17 Ro 2:13 Php 4:8 Col 3:17 1Gi 2:3 1Gi 3:7 3Gi 1:11 KhH 22:7
23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương,Gco 2:14-26 Grm 44:16 Exe 33:31 Exe 33:32 Mt 7:26 Mt 7:27 Lc 6:47-7
24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.Qx 8:18 Mt 8:27 Lc 1:66 Lc 7:39 1Th 1:5 2Ph 3:11
25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.Ch 14:15 Esa 8:20 2Co 13:5 Heb 12:15
26 Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.Ch 14:12 Ch 16:25 Lc 8:18 1Co 3:18 Ga 2:6 Ga 2:9 Ga 6:3
27 Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của nó, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.Gco 3:17 Thi 119:1 Mt 5:8 Lc 1:6 1Ti 1:5 1Ti 5:4