Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một. Xa-cha-ri 14:9

 

hocthuocloichua block

Cô-lô-se chương 3

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.Col 2:12 Col 2:13 Col 2:20 Ro 6:4 Ro 6:5 Ro 6:9-11 Ga 2:19 Ga 2:20 Eph 1:19 Eph 1:20 Eph 2:5 Eph 2:6
2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;Col 3:1 1Su 22:19 1Su 29:3 Thi 62:10 Thi 91:14 Thi 119:36 Thi 119:37 Ch 23:5 Trd 7:14 Mt 16:23 Ro 8:4-6 Php 1:23 1Gi 2:15-17
3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.Col 2:20 Ro 6:2 Ga 2:20
4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.Gi 11:25 Gi 14:6 Gi 20:31 Cv 3:15 Ga 2:20 2Ti 1:1 1Gi 1:1 1Gi 1:2 1Gi 5:12 KhH 2:7 KhH 22:1 KhH 22:14
5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:Ro 6:6 Ro 8:13 Ga 5:24 Eph 5:3-6
6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục;Ro 1:18 Eph 5:6 KhH 22:15
7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy.Col 2:13 Ro 6:19 Ro 6:20 Ro 7:5 1Co 6:11 Eph 2:2 Tit 3:3 1Ph 4:3 1Ph 4:4
8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết nói sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em.Col 3:5 Col 3:9 Eph 4:22 Heb 12:1 Gco 1:21 1Ph 2:1
9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó,Lv 19:11 Esa 63:8 Grm 9:3-5 Sop 3:13 Xch 8:16 Gi 8:44 Eph 4:25 1Ti 1:10 Tit 1:12 Tit 1:13 KhH 21:8 KhH 21:27 KhH 22:15
10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.Col 3:12 Col 3:14 Gip 29:14 Esa 52:1 Esa 59:17 Ro 13:12 Ro 13:14 1Co 15:53 1Co 15:54 Ga 3:27 Eph 4:24
11 Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.Thi 117:2 Esa 19:23-25 Esa 49:6 Esa 52:10 Esa 66:18-22 Grm 16:19 Ose 2:23 Am 9:12 Mic 4:2 Xch 2:11 Xch 8:20-23 Mal 1:11 Mt 12:18-21 Cv 10:34 Cv 10:35 Cv 13:46-48 Cv 15:17 Cv 26:17 Cv 26:18 Ro 3:29 Ro 4:10 Ro 4:11 Ro 9:24-26 Ro 9:30 Ro 9:31 Ro 10:12 Ro 15:9-13 1Co 12:13 Ga 3:28 Eph 3:6
12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục,Col 3:10 Eph 4:24
13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.Ro 15:1 Ro 15:2 2Co 6:6 Ga 6:2 Eph 4:2 Eph 4:32
14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.Col 2:2 Gi 13:34 Gi 15:12 Ro 13:8 1Co 13:1-13 Eph 5:2 1Th 4:9 1Ti 1:5 1Ph 4:8 2Ph 1:7 1Gi 3:23 1Gi 4:21
15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.Thi 29:11 Esa 26:3 Esa 27:5 Esa 57:15 Esa 57:19 Gi 14:27 Gi 16:33 Ro 5:1 Ro 14:17 Ro 15:13 2Co 5:19-21 Eph 2:12-18 Eph 5:1 Php 4:7
16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.Gi 5:39 Gi 5:40 2Ti 3:15 Heb 4:12 Heb 4:13 1Ph 1:11 1Ph 1:12 KhH 19:10
17 Mặc dầu anh em nói hãy làm, cũng phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.Col 3:23 2Su 31:20 2Su 31:21 Ch 3:6 Ro 14:6-8 1Co 10:31
18 Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy.St 3:16 Ext 1:20 1Co 11:3 1Co 14:34 Eph 5:22-24 Eph 5:33-24 1Ti 2:12 Tit 2:4 Tit 2:5 1Ph 3:1-6
19 Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người.St 2:23 St 2:24 St 24:67 Ch 5:18 Ch 5:19 Trd 9:9 Mal 2:14-16 Lc 14:26 Eph 5:25 Eph 5:28 Eph 5:29 Eph 5:33 1Ph 3:7
20 Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa.St 28:7 Xt 20:12 Lv 19:3 Ph 21:18-21 Ph 27:16 Ch 6:20 Ch 20:20 Ch 30:11 Ch 30:17 Exe 22:7 Mal 1:6 Mt 15:4-6 Mt 19:19 Eph 6:1-3
21 Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng.Thi 103:13 Ch 3:12 Ch 4:1-4 Eph 6:4 1Th 2:11 Heb 12:5-11
22 Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc.Col 3:20 Thi 123:2 Mal 1:6 Mt 8:9 Lc 6:46 Lc 7:8 Eph 6:5-7 1Ti 6:1 1Ti 6:2 Tit 2:9 Tit 2:10 Phm 1:16 1Ph 2:18 1Ph 2:19
23 Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,Col 3:17 2Su 31:21 Thi 47:6 Thi 47:7 Thi 103:1 Thi 119:10 Thi 119:34 Thi 119:145 Trd 9:10 Grm 3:10 1Ph 1:22
24 vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.Col 2:18 St 15:1 Ru 2:12 Ch 11:18 Mt 5:12 Mt 5:46 Mt 6:1 Mt 6:2 Mt 6:5 Mt 6:16 Mt 10:41 Lc 6:35 Lc 14:14 Ro 2:6 Ro 2:7 Ro 4:4 Ro 4:5 1Co 3:8 1Co 9:17 1Co 9:18 Eph 6:8 Heb 9:15 Heb 10:35 Heb 11:6
25 Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.1Co 6:7 1Co 6:8 1Th 4:6 Phm 1:18