Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Ê-phê-sô 4:29

 

hocthuocloichua block

1Cô-rinh-tô chương 6

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Khi trong anh em ai có sự nghịch cùng người khác, sao dám để cho kẻ không công bình đoán xét hơn là cho các thánh đồ?Mt 18:15-17 Cv 18:14 Cv 18:15 Cv 19:38
2 Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao?Thi 49:14 Thi 149:5-9 Dan 7:18 Dan 7:22 Xch 14:5 Mt 19:28 Lc 22:30 1Th 3:13 Giu 1:14 Giu 1:15 KhH 2:26 KhH 2:27 KhH 3:21 KhH 20:4
3 Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc đời nầy!Mt 25:41 2Ph 2:4 Giu 1:6
4 Vậy khi anh em có sự nghịch cùng nhau về việc đời nầy, sao lấy những kẻ không kể ra chi trong Hội thánh làm người xét đoán!1Co 5:12
5 Tôi nói thế làm cho anh em hổ thẹn. Ay vậy, trong vòng anh em chẳng có một kẻ khôn ngoan nào phân xử được giữa anh em mình hay sao?1Co 4:14 1Co 11:14 1Co 15:34
6 Nhưng anh em kiện anh em, lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin!1Co 6:1 1Co 6:7 St 13:7-9 St 45:24 Ne 5:8 Ne 5:9 Thi 133:1-3 Cv 7:26 Php 2:14 Php 2:15 1Gi 2:9-11 1Gi 3:11-15
7 Thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau, là phải tội rồi. Sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn? Sao chẳng đành sự gian lận là hơn!Ch 2:5 Ch 2:8-10 Ose 10:2 Gco 4:1-3
8 Nhưng chính anh em làm ra sự trái lẽ, chính anh em gian lận, lại làm thể ấy cho người anh em nữa!Lv 19:13 Mic 2:2 Mal 3:5 Mc 10:19 Col 3:25 1Th 4:6 Gco 5:4
9 Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?1Co 6:2 1Co 6:3 1Co 6:15 1Co 6:16 1Co 6:19 1Co 3:16 1Co 9:24
10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu.Thi 50:17 Thi 50:18 Esa 1:23 Grm 7:11 Exe 22:13 Exe 22:27 Exe 22:29 Mt 21:19 Mt 23:14 Mt 23:33 Gi 12:6 Eph 4:28 1Th 4:6 1Ph 4:15
11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.1Co 12:2 Ro 6:17-19 Eph 2:1-3 Eph 4:17-22 Eph 5:8 Col 3:5-7 Tit 3:3-6 1Ph 4:2 1Ph 4:3
12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.1Co 10:23 Ro 14:14
13 Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;Mt 15:17 Mt 15:20 Mc 7:19 Ro 14:17
14 và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.1Co 15:15-20 Cv 2:24 Cv 17:31 Ro 6:4-8 Ro 8:11 2Co 4:14 Php 3:10 Php 3:11 1Th 4:14
15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!1Co 6:19 1Co 11:3 1Co 12:27 Ro 12:5 Eph 1:22 Eph 1:23 Eph 4:12 Eph 4:15 Eph 4:16 Eph 5:23 Eph 5:30 Col 2:19
16 Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt.St 34:31 St 38:15 St 38:24 Qx 16:1 Mt 21:31 Mt 21:32 Heb 11:31
17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.1Co 12:13 Gi 3:6 Gi 17:21-23 Eph 4:3 Eph 4:4 Eph 5:30 Php 2:5
18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.St 39:12-18 Ch 2:16-19 Ch 5:3-15 Ch 6:24-32 Ch 7:5-23 Ch 7:24-27 Ch 9:16-18 Ro 6:12 Ro 6:13 2Ti 2:22 Heb 13:4 1Ph 2:11
19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?1Co 6:15 1Co 6:16
20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.1Co 7:23 Cv 20:28 Ga 3:13 Heb 9:12 1Ph 1:18 2Ph 2:1 KhH 5:9