Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; Gia-cơ 1:19

 

hocthuocloichua block

Rô-ma chương 13

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.Ph 17:12 Eph 5:21 Tit 3:1 1Ph 2:13-17 2Ph 2:10 2Ph 2:11 Giu 1:8
2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình.Grm 23:8-17 Grm 44:14-17 Tit 3:1
3 Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng;Ro 13:4 Ph 25:1 Ch 14:35 Ch 20:2 Trd 10:4-6 Grm 22:15-18
4 vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ.Ro 13:6 1Vua 10:9 2Su 19:6 Thi 82:2-4 Ch 24:23 Ch 24:24 Ch 31:8 Ch 31:9 Trd 8:2-5 Esa 1:17 Grm 5:28 Exe 22:27 Mic 3:1-4 Mic 3:9-4
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.1Sa 24:5 1Sa 24:6 Trd 8:2 Tit 3:1 Tit 3:2 1Ph 2:13-15
6 Ay cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy.Exr 4:13 Exr 4:20 Exr 6:8 Ne 5:4 Mt 17:24-27 Mt 22:17-21 Mc 12:14-17 Lc 20:21-26 Lc 23:2
7 Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.Lc 20:25
8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp.Ro 13:7 Ph 24:14 Ph 24:15 Ch 3:27 Ch 3:28 Mt 7:12 Mt 22:39 Mt 22:40
9 Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ tham lam, mà mọi điều răn khác nữa, bất luận điều nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình.Xt 20:12-17 Ph 5:16-21 Mt 19:18 Mt 19:19 Mc 10:19 Lc 18:20
10 Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.1Co 13:4-7
11 Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin.Esa 21:11 Esa 21:12 Mt 16:3 Mt 24:42-44 1Th 5:1-3
12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.Nca 2:17 1Gi 2:8
13 Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét;Lc 1:6 Ga 5:16 Ga 5:25 Eph 4:1 Eph 4:17 Eph 5:2 Eph 5:8 Eph 5:15 Php 1:27 Php 3:16-20 Php 4:8 Php 4:9 Col 1:10 1Th 2:12 1Th 4:12 1Ph 2:12 1Gi 2:6 2Gi 1:4
14 nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.Ga 3:27 Eph 4:24 Col 3:10-12