Tìm kiếm

Chọn theo chủ đề

Giăng chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.Gi 1:2 St 1:1 Ch 8:22-31 Eph 3:9 Col 1:17 Heb 1:10 Heb 7:3 Heb 13:8 KhH 1:2 KhH 1:8 KhH 1:11 KhH 2:8 KhH 21:6 KhH 22:13
2 Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
3 Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.Gi 1:10 Gi 5:17-19 St 1:1 St 1:26 Thi 33:6 Thi 102:25 Esa 45:12 Esa 45:18 Eph 3:9 Col 1:16 Col 1:17 Heb 1:2 Heb 1:3 Heb 1:10-12 Heb 3:3 Heb 3:4 KhH 4:11
4 Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.Gi 5:21 Gi 5:26 Gi 11:25 Gi 14:6 1Co 15:45 Col 3:4 1Gi 1:2 1Gi 5:11 KhH 22:1
5 Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.Gi 1:10 Gi 3:19 Gi 3:20 Gi 12:36-40 Gip 24:13-17 Ch 1:22 Ch 1:29 Ch 1:30 Ro 1:28 1Co 2:14
6 Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng.Gi 1:33 Gi 3:28 Esa 40:3-5 Mal 3:1 Mal 4:5 Mal 4:6 Mt 3:1-11 Mt 11:10 Mt 21:25 Mc 1:1-8 Lc 1:15-17 Lc 1:76-17 Lc 3:2-20 Cv 13:24
7 Người đến để làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin.Gi 1:19 Gi 1:26 Gi 1:27 Gi 1:32-34 Gi 1:36-34 Gi 3:26-36 Gi 5:33-35 Cv 19:4
8 Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng.Gi 1:20 Gi 3:28 Cv 19:4
9 Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người.Gi 1:4 Gi 6:32 Gi 14:6 Gi 15:1 Esa 49:6 Mt 6:23 1Gi 1:8 1Gi 2:8 1Gi 5:20
10 Ngôi Lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài.Gi 1:18 Gi 5:17 St 11:6-9 St 16:13 St 17:1 St 18:33 Xt 3:4-6 Cv 14:17 Cv 17:24-27 Heb 1:3
11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.Mt 15:24 Cv 3:25 Cv 3:26 Cv 13:26 Cv 13:26 Cv 13:46 Ro 9:1 Ro 9:5 Ro 15:8 Ga 4:4
12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,Mt 10:40 Mt 18:5 Col 2:6
13 là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.Gi 3:3 Gi 3:5 Gco 1:18 1Ph 1:3 1Ph 1:23 1Ph 2:2 1Gi 3:9 1Gi 4:7 1Gi 5:1 1Gi 5:4 1Gi 5:18
14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.Gi 1:1 Esa 7:14 Mt 1:16 Mt 1:20-23 Lc 1:31-35 Lc 2:7 Lc 2:11 Ro 1:3 Ro 1:4 Ro 9:5 1Co 15:47 Ga 4:4 Php 2:6-8 1Ti 3:16 Heb 2:11 Heb 2:14-17 Heb 10:5 1Gi 4:2 1Gi 4:3 2Gi 1:7
15 Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: Ay là về Ngài mà ta đã nói: Đấng đến sau ta trổi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta.Gi 1:7 Gi 1:8 Gi 1:29-34 Gi 3:26-36 Gi 5:33-36 Mt 3:11 Mt 3:13-17 Mc 1:7 Lc 3:16
16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.Gi 3:34 Gi 15:1-5 Mt 3:11 Mt 3:14 Lc 21:15 Cv 3:12-16 Ro 8:9 1Co 1:4 1Co 1:5 Eph 4:7-12 Col 1:19 Col 2:3 Col 2:9 Col 2:10 1Ph 1:11
17 Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến.Gi 5:45 Gi 9:29 Xt 20:1-17 Ph 4:44 Ph 5:1 Ph 33:4 Cv 7:38 Cv 28:23 Ro 3:19 Ro 3:20 Ro 5:20 Ro 5:21 2Co 3:7-10 Ga 3:10-13 Ga 3:17-13 Heb 3:5 Heb 3:6 Heb 8:8-12
18 Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.Gi 6:46 Xt 33:20 Ph 4:12 Mt 11:27 Lc 10:22 Col 1:15 1Ti 1:17 1Ti 6:16 1Gi 4:12 1Gi 4:20
19 Nầy là lời chứng của Giăng, khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng: Ong là ai?Gi 5:33-36 Ph 17:9-11 Ph 24:8 Mt 21:23-32 Lc 3:15-18
20 Người xưng ra, chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ.Gi 3:28-36 Mt 3:11 Mt 3:12 Mc 1:7 Mc 1:8 Lc 3:15-17
21 Họ lại hỏi: Vậy thì ông là ai? phải là Ê-li chăng? Người trả lời: Không phải. Ong phải là đấng tiên tri chăng: Người trả lời: Không phải.Mal 4:5 Mt 11:14 Mt 17:10-12 Lc 1:17
22 Họ bèn nói: Vậy thì ông là ai? hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ong tự xưng mình là ai:2Sa 24:13
23 Người trả lời: Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng: Hãy ban đường của Chúa cho bằng, như đấng tiên tri Ê-sai đã nói.Gi 3:28 Mt 3:3 Mc 1:3 Lc 1:16 Lc 1:17 Lc 1:76-79 Lc 3:4-6
24 Những kẻ chịu sai đến cùng Giăng đều là người Pha-ri-si.Gi 3:1 Gi 3:2 Gi 7:47-49 Mt 23:13-15 Mt 23:26-15 Lc 7:30 Lc 11:39-44 Lc 11:53-44 Lc 16:14 Cv 23:8 Cv 26:5 Php 3:5 Php 3:6
25 Họ lại hỏi rằng: Nếu ông chẳng phải Đấng Christ, chẳng phải Ê-li, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp tem?Mt 21:23 Cv 4:5-7 Cv 5:28
26 Giăng trả lời: Về phần ta, ta làm phép báp tem bằng nước; nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết.Mt 3:11 Mc 1:8 Lc 3:16 Cv 1:5 Cv 11:16
27 Ay là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài.Gi 1:15 Gi 1:30 Cv 19:4
28 Những việc đó đã xảy ra tại thành Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp tem.Gi 10:40 Qx 7:24
29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.Gi 1:36 St 22:7 St 22:8 Xt 12:3-13 So 28:3-10 Esa 53:7 Cv 8:32 1Ph 1:19 KhH 5:6 KhH 5:8 KhH 5:12 KhH 5:13 KhH 6:1 KhH 6:16 KhH 7:9 KhH 7:10 KhH 7:14 KhH 7:17 KhH 12:11 KhH 13:8 KhH 14:1 KhH 14:4 KhH 14:10 KhH 15:3 KhH 17:14 KhH 19:7 KhH 19:9 KhH 21:9 KhH 21:14 KhH 21:22 KhH 21:23 KhH 21:27 KhH 22:1-3
30 Ay về Đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta, trổi hơn ta, vì người vốn trước ta.Gi 1:15 Gi 1:27 Lc 3:16
31 Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài; nhưng ta đã đến làm phép báp-tem bằng nước, để Ngài được tỏ ra cho dân Y-sơ-ra-ên.Gi 1:33 Lc 1:80 Lc 2:39-42
32 Giăng lại còn làm chứng nầy nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bò câu, đậu trên mình Ngài.Gi 5:32 Mt 3:16 Mc 1:10 Lc 3:22
33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.Gi 1:31 Mt 3:13-15
34 Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng: Ay chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.Gi 1:18 Gi 1:49 Gi 3:16-18 Gi 3:35-18 Gi 3:36-18 Gi 5:23-27 Gi 6:69 Gi 10:30 Gi 10:36 Gi 11:27 Gi 19:7 Gi 20:28 Gi 20:31 Thi 2:7 Thi 89:26 Thi 89:27 Mt 3:17 Mt 4:3 Mt 4:6 Mt 8:29 Mt 11:27 Mt 16:16 Mt 17:5 Mt 26:63 Mt 27:40 Mt 27:43 Mt 27:54 Mc 1:1 Mc 1:11 Lc 1:35 Lc 3:22 Ro 1:4 2Co 1:19 Heb 1:1 Heb 1:2 Heb 1:5 Heb 1:6 Heb 7:3 1Gi 2:23 1Gi 3:8 1Gi 4:9 1Gi 4:14 1Gi 4:15 1Gi 5:9-13 1Gi 5:20-13 2Gi 1:9 KhH 2:18
35 Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình;Gi 3:25 Gi 3:26 Mal 3:16
36 nhìn Đức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!Gi 1:29 Esa 45:22 Esa 65:1 Esa 65:2 Heb 12:2 1Ph 1:19 1Ph 1:20
37 Hai môn đồ nghe lời đó, bèn đi theo Đức Chúa Jêsus.Gi 1:43 Gi 4:39-42 Ch 15:23 Xch 8:21 Ro 10:17 Eph 4:29 KhH 22:17
38 Đức Chúa Jêsus vừa xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?Lc 14:25 Lc 15:20 Lc 19:5 Lc 22:61
39 Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười.Gi 1:46 Gi 6:37 Gi 14:22 Gi 14:23 Ch 8:17 Mt 11:28-30
40 Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Jêsus đó, một là Anh-rê, em của Si-môn Phi -e-rơ.Gi 6:8 Mt 4:18 Mt 10:2 Cv 1:13
41 Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ).Gi 1:36 Gi 1:37 Gi 1:45 Gi 4:28 Gi 4:29 2Vua 7:9 Esa 2:3-5 Lc 2:17 Lc 2:38 Cv 13:32 Cv 13:33 1Gi 1:3
42 Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus. Ngài vừa ngó thấy Si-môn, liền phán rằng: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi -e-rơ).Gi 1:47 Gi 1:48 Gi 2:24 Gi 2:25 Gi 6:70 Gi 6:71 Gi 13:18
43 Qua ngày sau, Đức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp, mà phán rằng: Hãy theo ta.Esa 65:1 Mt 4:18-21 Mt 9:9 Lc 19:10 Php 3:12 1Gi 4:19
44 Vả, Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi -e-rơ.Gi 12:21 Gi 14:8 Gi 14:9 Mt 10:3 Mc 3:18 Lc 6:14 Cv 1:13
45 Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép.Gi 21:2
46 Na-tha-na-ên nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem.Gi 7:41 Gi 7:42 Gi 7:52 Lc 4:28 Lc 4:29
47 Đức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối trá chi hết.Gi 8:31 Gi 8:39 Ro 2:28 Ro 2:29 Ro 9:6 Php 3:3
48 Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả.Gi 2:25 St 32:24-30 Thi 139:1 Thi 139:2 Esa 65:24 Mt 6:6 1Co 4:5 1Co 14:25 KhH 2:18 KhH 2:19
49 Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên!Gi 1:18 Gi 1:34 Gi 20:28 Gi 20:29 Mt 14:33
50 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả, thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó!Gi 20:29 Lc 1:45 Lc 7:9
51 Ngài lại phán: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.Gi 3:3 Gi 3:5 Gi 5:19 Gi 5:24 Gi 5:25 Gi 6:26 Gi 6:32 Gi 6:47 Gi 6:53 Gi 8:34 Gi 8:51 Gi 8:58 Gi 10:1 Gi 10:7 Gi 12:24 Gi 13:16 Gi 13:20 Gi 13:21 Gi 13:38 Gi 14:12 Gi 16:20 Gi 16:23 Gi 21:18