Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm trọn luật pháp. Rô-ma 13:8

 

hocthuocloichua block

Ma-thi-ơ chương 1

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Ap-ra-ham.St 2:4 St 5:1 Esa 53:8 Lc 3:23-38 Ro 9:5
2 Ap-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người.St 21:2-5 Gsu 24:2 Gsu 24:3 1Su 1:28 Esa 51:2 Lc 3:34 Cv 7:8 Ro 9:7-9 Heb 11:11 Heb 11:17 Heb 11:18
3 Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ech-rôm; Ech-rôm sanh A-ram;St 38:27 St 38:29 St 38:30 St 46:12 So 26:20 So 26:21 1Su 2:3 1Su 2:4
4 A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn.Ru 4:19 Ru 4:20 1Su 2:10-12
5 Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê;Ru 4:21 1Su 2:11 1Su 2:12
6 Gie-sê sanh vua Đa-vít. Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.Ru 4:22 1Sa 16:1 1Sa 16:11-13 1Sa 17:12 1Sa 17:58 1Sa 20:30 1Sa 20:31 1Sa 22:8 2Sa 23:1 1Su 2:15 Thi 72:20 Esa 11:1 Cv 13:22 Cv 13:23
7 Sa-lô-môn sanh Rô-bô-am; Rô-bô-am sanh A-bi-gia; A-bi-gia sanh A-sa;1Vua 11:43 1Vua 12:1-24 1Su 3:10 2Su 9:31 2Su 13:7
8 A-sa sanh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sanh Giô-ram; Giô-ram sanh Ô-xia.1Vua 15:24 1Vua 22:2-50 2Vua 3:1 2Su 17:1-20
9 Ô-xia sanh Giô-tam; Giô-tam sanh A-cha; A-cha sanh Ê-xê-chia.2Vua 15:7 2Vua 15:32-38 1Su 3:11-13 2Su 26:21 2Su 27:1-9
10 Ê-xê-chia sanh Ma-na-sê; Ma-na-sê sanh A-môn; A-môn sanh Giô-si -a.2Vua 20:21 2Vua 21:1-18 2Vua 24:3 2Vua 24:4 1Su 3:13-15 2Su 32:33 2Su 33:1-19
11 Giô-si -a đang khi bị đày qua nước Ba-by-lôn sanh Giê-chô-nia và anh em người.2Vua 23:31-37 2Vua 24:1-20 1Su 3:15-17 2Su 36:1-8 Grm 2:10-28
12 Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên;2Vua 25:27
13 Xô-rô-ba-bên sanh A-bi-út; A-bi-út sanh Ê-li -a-kim; Ê-li -a-kim sanh A-xô.
14 A-xô sanh Sa-đốc; Sa-đốc sanh A-chim; A-chim sanh Ê-li-út;
15 Ê-li-út sanh Ê-lê -a-xa; Ê-lê -a-xa sanh Ma-than; Ma-than sanh Gia-cốp;
16 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ.Mt 1:18-25 Mt 2:13 Lc 1:27 Lc 2:4 Lc 2:5 Lc 2:48 Lc 3:23 Lc 4:22
17 Như vậy, từ Ap-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy cho mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ, lại cũng có mười bốn đời.
18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh.Lc 1:27-38
19 Giô-sép chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm.Lv 19:20 Ph 22:23 Ph 22:24
20 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh.Thi 25:8 Thi 25:9 Thi 94:19 Thi 119:125 Thi 143:8 Ch 3:5 Ch 3:6 Ch 12:5 Esa 26:3 Esa 30:21
21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.St 17:19 St 17:21 St 18:10 Qx 13:3 2Vua 4:16 2Vua 4:17 Lc 1:13 Lc 1:35 Lc 1:36
22 Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:Mt 2:15 Mt 2:23 Mt 5:17 Mt 8:17 Mt 12:17 Mt 13:35 Mt 13:21 1Vua 8:15 1Vua 8:24 Exr 1:1 Lc 21:22 Lc 24:44 Gi 10:35 Gi 12:38-40 Gi 15:25 Gi 17:12 Gi 18:9 Gi 19:36 Gi 19:37 Cv 3:18 Cv 13:27-29 KhH 17:17
23 Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.Esa 7:14
24 Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn, mà đem vợ về với mình;St 6:22 St 7:5 St 22:2 St 22:3 Xt 40:16 Xt 40:19 Xt 40:25 Xt 40:27 Xt 40:32 2Vua 5:11-14 Gi 2:5-8 Gi 15:14 Heb 11:7 Heb 11:8 Heb 11:24-31 Gco 2:21-26
25 song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Jêsus.Xt 13:2 Xt 22:29 Lc 2:7 Ro 8:29