Tìm kiếm

Lời Chúa cho bạn hôm nay:

OpenBible Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đờn ông hoặc đờn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một. Ga-la-ti 3:28

 

hocthuocloichua block

Thi Thiên chương 33

Bản Kinh thánh
Sách
Chương
1 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va; Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng.Thi 32:11 Thi 97:12 1Co 1:30 1Co 1:31 Php 4:4
2 Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va; Hãy dùng đờn sắc mười dây mà hát ngợi khen Ngài.Thi 81:2 Thi 81:3 Thi 92:3 Thi 98:4 Thi 98:5 Thi 144:9 Thi 149:3 Thi 150:3-6 Xt 15:20 2Sa 6:5 1Su 15:16 1Su 15:28 1Su 25:3 1Su 25:6 KhH 5:8 KhH 14:2
3 Khá hát cho Ngài một bài ca mới, Và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.Thi 96:1 Thi 98:1 Thi 144:9 Thi 149:1 Esa 42:10 Eph 5:19 Col 3:16 KhH 5:9 KhH 14:3
4 Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Các việc Ngài đều làm cách thành tín.Thi 12:6 Thi 19:8 Thi 119:75 Thi 119:128 Ch 30:5 Mic 2:7 Ro 7:12
5 Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy dẫy sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va.Thi 11:7 Thi 45:7 Thi 99:4 Heb 1:9 KhH 15:3 KhH 15:4
6 Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.Thi 33:9 Thi 148:1-5 St 1:1 St 6:7 Gi 1:1-3 Heb 11:3 2Ph 3:5
7 Ngài thâu các nước biển lại thành như đống, Và trử những nước sâu trong chỗ chứa.Thi 104:6-9 St 1:9 St 1:10 Gip 26:10 Gip 38:8-11 Ch 8:29 Grm 5:22
8 Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va; Các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài.Thi 22:27 Thi 96:9 Thi 96:10 Grm 10:7-12 Dan 6:25 Dan 6:26 KhH 14:6 KhH 14:7 KhH 15:4
9 Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.Thi 33:6 Thi 148:5 Thi 148:6 St 1:3 Heb 11:3
10 Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, Khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không.Thi 2:1-4 Thi 9:15 Xt 1:10-12 2Sa 15:31 2Sa 15:34 2Sa 17:14 2Sa 17:23 Gip 5:12 Gip 5:13 Ch 21:30 Esa 7:5-7 Esa 8:9 Esa 8:10 Esa 19:3 Esa 19:11-14 Esa 44:23
11 Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.Gip 23:13 Ch 19:21 Esa 14:24 Esa 14:27 Esa 46:10 Ca 3:37 Exe 38:10-23 Dan 4:37 Cv 4:27 Cv 4:28 Eph 1:11
12 Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!Thi 144:15 Thi 147:19 Thi 147:20 Xt 19:5 Xt 19:6 Ph 33:29
13 Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người.Thi 11:4 Thi 14:2 Thi 102:19 St 6:12 2Su 16:9 Gip 28:24 Ch 15:3 Ca 3:50
14 Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian.Thi 123:1 1Vua 8:27 1Vua 8:30 Esa 57:15 Esa 66:1 Lc 11:2 1Ti 6:16
15 Ngài nắn lòng của mọi người, Xem xét mọi việc của chúng nó.Ch 22:2 Ch 27:19 Trd 7:29 Esa 64:8 Cv 17:26
16 Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.Thi 44:3 Thi 44:6 Thi 44:7 Xt 14:17 Xt 14:18 Xt 14:28 Gsu 11:4-8 Qx 7:2 Qx 7:12-25 1Sa 14:8-16 1Vua 20:10 1Vua 20:27-29 2Su 14:9-13 2Su 20:12 2Su 20:23 2Su 32:8 2Su 32:9 2Su 32:21
17 Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.Thi 20:7 Qx 4:15 2Vua 7:6 2Vua 7:7 Ch 21:31 Trd 9:11 Esa 30:16 Ose 14:3
18 Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhơn từ Ngài,Thi 34:15-20 Thi 147:11 Gip 36:7 1Ph 3:12
19 Đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết, Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.Thi 91:3-7 Thi 91:10-7 Gi 10:28 Gi 10:30
20 Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va; Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.Thi 27:14 Thi 62:1 Thi 62:2 Thi 62:5 Thi 62:6 Thi 130:5 Thi 130:6 Esa 40:31
21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.Thi 13:5 Thi 28:7 Thi 30:10-12 Thi 32:10 Thi 32:11 Esa 25:9 Xch 10:7 Gi 16:22
22 Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhơn từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.Thi 5:11 Thi 5:12 Thi 13:5 Thi 32:10 Thi 119:49 Thi 119:76 Mt 9:29