1Sa-mu-ên 8:10 - Bản dịch Truyền thống
Sa-mu-ên thuật lại mọi lời của Đức Giê-hô-va cho dân sự đã cầu xin Ngài một vua,