1 Sa-mu-ên 31:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
lấy cốt của họ mà chôn dưới cây liễu xủ tơ, ở gần Gia-be, và kiêng ăn trong bảy ngày.