1Sa-mu-ên 24:5 - Bản dịch Truyền thống
(24 -6) Đoạn lòng người tự trách về điều mình đã cắt vạt áo tơi của vua.