1 Sa-mu-ên 23:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, khi A-bia-tha, con trai của A-hi-mê-léc, đi trốn đến cùng Đa-vít tại Kê -i-la, thì có đem theo cái ê-phót.