1 Sa-mu-ên 22:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Song, một trong các con trai của A-hi-mê-léc, cháu của A-hi-túp, tên là A-bia-tha, thoát khỏi, trốn đến cùng Đa-vít.