1 Sa-mu-ên 2:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài! Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta.