1 Sa-mu-ên 2:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va. Người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai.