1 Sa-mu-ên 18:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít. Khi Sau-lơ hay điều đó, thì lấy làm đẹp lòng.