1 Sa-mu-ên 17:54 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít lấy thủ cấp của người Phi-li-tin đem đến Giê-ru-sa-lem; nhưng để binh khí Gô-li-át lại trong trại mình.