1 Sa-mu-ên 16:9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
nhưng Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va cũng không chọn người nầy nữa.