1 Sa-mu-ên 15:29 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả lại, Đấng phù hộ Y-sơ-ra-ên chẳng nói dối, và không ăn năn; vì Đấng ấy chẳng phải loài người mà ăn năn!