1 Sa-mu-ên 14:50 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
vợ Sau-lơ tên là A-hi-nô-am, con gái của A-hi-mát. Tổng binh của đạo binh người là Ap-ne, con trai của Nê-rơ, chú của Sau-lơ,